شاخص یاب

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.3374
  • بالاترین قیمت روز:9.495
  • پایین ترین قیمت روز:9.325
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.35%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.4769
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۸:۰۸
  • نرخ روز گذشته:9.4787
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1413

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.3374 ریال14:58:08
9.3381 ریال14:57:11
9.3412 ریال14:56:09
9.3459 ریال14:53:08
9.3487 ریال14:37:08
9.3489 ریال14:31:09
9.3515 ریال14:17:08
9.3456 ریال14:09:11
9.3483 ریال14:07:07
9.3443 ریال13:57:11
9.3425 ریال13:45:12
9.3412 ریال13:43:07
9.3453 ریال13:38:08
9.3412 ریال13:37:08
9.3506 ریال13:25:11
9.3478 ریال13:17:09
9.3451 ریال13:05:10
9.3474 ریال13:04:09
9.3426 ریال12:57:11
9.3404 ریال12:41:08
9.34 ریال12:37:09
9.3377 ریال12:17:09
9.3364 ریال12:13:09
9.3405 ریال11:57:11
9.3433 ریال11:56:09
9.3425 ریال11:39:12
9.3469 ریال11:37:09
9.4658 ریال11:33:13
9.3429 ریال11:17:08
9.4635 ریال11:10:12
9.325 ریال10:57:12
9.4595 ریال10:46:08
9.4655 ریال10:35:10
9.4569 ریال10:28:10
9.4674 ریال10:27:13
9.4575 ریال10:26:09
9.4565 ریال10:25:11
9.4674 ریال10:24:12
9.4635 ریال10:03:13
9.4673 ریال9:40:12
9.4712 ریال9:17:10
9.4717 ریال8:55:10
9.467 ریال8:31:10
9.4746 ریال8:10:10
9.4711 ریال7:48:12
9.4745 ریال7:28:10
9.4709 ریال7:08:08
9.472 ریال6:46:08
9.4711 ریال6:23:35
9.4711 ریال6:23:26
9.469 ریال6:02:10
9.4765 ریال5:41:10
9.4769 ریال5:20:11
9.4735 ریال4:58:08
9.4743 ریال4:34:08
9.4769 ریال4:12:11
9.4711 ریال3:51:11
9.4746 ریال3:30:15
9.4707 ریال3:08:07
9.4751 ریال2:47:08
9.468 ریال2:37:08
9.4773 ریال2:29:08
9.468 ریال2:28:08
9.4769 ریال2:23:08
9.4733 ریال2:01:09
9.4925 ریال2:00:17
9.4743 ریال1:40:09
9.4762 ریال1:18:10
9.495 ریال0:57:09
9.4727 ریال0:54:11
9.4764 ریال0:32:07
9.495 ریال0:10:10
9.4769 ریال0:09:10
نظرات