شاخص یاب

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.366
  • بالاترین قیمت روز:9.379
  • پایین ترین قیمت روز:9.2607
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.3685
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۴:۱۰
  • نرخ روز گذشته:9.368
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.366 ریال13:34:10
9.365 ریال13:24:12
9.356 ریال13:23:09
9.3647 ریال13:14:10
9.3566 ریال13:12:12
9.2615 ریال12:57:12
9.3577 ریال12:51:12
9.2607 ریال12:47:09
9.357 ریال12:28:10
9.3575 ریال12:06:12
9.359 ریال11:44:11
9.3584 ریال11:43:11
9.3666 ریال11:42:13
9.3627 ریال11:31:12
9.3614 ریال11:30:17
9.3696 ریال11:29:10
9.3593 ریال11:26:12
9.3686 ریال11:24:14
9.3599 ریال11:21:13
9.3605 ریال11:15:14
9.3604 ریال11:13:11
9.3599 ریال11:12:12
9.3696 ریال11:11:11
9.361 ریال11:10:13
9.3622 ریال11:09:13
9.3614 ریال11:08:11
9.361 ریال11:07:11
9.3625 ریال10:58:10
9.3648 ریال10:50:13
9.364 ریال10:48:14
9.3645 ریال10:45:14
9.3629 ریال10:41:11
9.362 ریال10:39:13
9.3629 ریال10:38:10
9.3715 ریال10:37:11
9.3625 ریال10:36:13
9.3605 ریال10:34:10
9.3628 ریال10:31:11
9.363 ریال10:29:10
9.3625 ریال10:28:10
9.363 ریال10:27:13
9.364 ریال10:15:14
9.3727 ریال10:14:11
9.364 ریال10:13:11
9.3647 ریال10:11:10
9.364 ریال10:10:13
9.3649 ریال10:09:12
9.3654 ریال10:08:12
9.365 ریال10:07:10
9.3645 ریال10:02:11
9.3739 ریال10:01:10
9.3645 ریال9:59:10
9.3649 ریال9:57:13
9.3645 ریال9:56:10
9.3642 ریال9:52:10
9.3635 ریال9:51:13
9.364 ریال9:50:12
9.3735 ریال9:49:10
9.365 ریال9:48:12
9.3654 ریال9:46:10
9.3657 ریال9:45:14
9.3652 ریال9:42:12
9.3654 ریال9:40:12
9.365 ریال9:37:10
9.3741 ریال9:35:11
9.3654 ریال9:34:10
9.3749 ریال9:32:10
9.366 ریال9:31:10
9.3655 ریال9:30:14
9.3653 ریال9:29:10
9.3745 ریال9:28:10
9.3652 ریال9:24:11
9.3643 ریال9:23:10
9.3735 ریال9:22:10
9.3638 ریال9:20:11
9.3732 ریال9:19:10
9.3649 ریال9:18:12
9.3734 ریال9:17:11
9.364 ریال9:12:13
9.3737 ریال9:11:10
9.3655 ریال9:08:11
9.369 ریال8:46:10
9.3655 ریال8:44:10
9.3745 ریال8:43:10
9.366 ریال8:42:12
9.3665 ریال8:22:09
9.3644 ریال8:21:12
9.364 ریال8:20:11
9.3635 ریال8:18:12
9.3624 ریال8:14:10
9.3629 ریال8:12:12
9.3625 ریال8:11:10
9.362 ریال8:10:11
9.3625 ریال8:09:12
9.3714 ریال8:07:09
9.3716 ریال8:06:12
9.3635 ریال8:03:12
9.3625 ریال8:02:10
9.363 ریال8:00:14
9.3632 ریال7:59:09
9.363 ریال7:57:12
9.3634 ریال7:56:09
9.3633 ریال7:55:10
9.3719 ریال7:54:12
9.3625 ریال7:52:09
9.3717 ریال7:51:12
9.3635 ریال7:49:09
9.3719 ریال7:48:12
9.363 ریال7:47:09
9.3711 ریال7:46:09
9.362 ریال7:45:13
9.3629 ریال7:42:12
9.3619 ریال7:38:09
9.3635 ریال7:35:10
9.3637 ریال7:33:12
9.3721 ریال7:32:10
9.363 ریال7:31:10
9.3625 ریال7:28:09
9.363 ریال7:22:09
9.3724 ریال7:20:11
9.3642 ریال7:18:11
9.3635 ریال7:17:09
9.373 ریال7:16:10
9.3644 ریال7:14:10
9.3638 ریال7:13:10
9.3647 ریال7:12:12
9.3729 ریال7:10:11
9.3731 ریال7:09:12
9.3645 ریال7:07:09
9.364 ریال7:05:11
9.3734 ریال7:04:09
9.3645 ریال7:03:12
9.3654 ریال7:02:10
9.3644 ریال7:01:09
9.3732 ریال7:00:14
9.363 ریال6:59:10
9.3724 ریال6:58:09
9.3628 ریال6:57:11
9.3722 ریال6:56:09
9.3634 ریال6:53:09
9.3721 ریال6:52:09
9.3635 ریال6:50:10
9.3647 ریال6:26:09
9.3635 ریال6:25:10
9.3645 ریال6:24:11
9.3648 ریال6:22:11
9.365 ریال6:21:11
9.3652 ریال6:20:10
9.3655 ریال6:19:08
9.3645 ریال6:15:13
9.3633 ریال6:14:09
9.3642 ریال6:13:08
9.3736 ریال6:12:12
9.3645 ریال6:11:09
9.3643 ریال6:10:10
9.3652 ریال6:09:11
9.3649 ریال6:06:11
9.365 ریال6:05:39
9.363 ریال6:05:39
9.3633 ریال6:02:09
9.3639 ریال6:01:09
9.3637 ریال5:59:09
9.3634 ریال5:54:12
9.3721 ریال5:53:10
9.3722 ریال5:52:11
9.3635 ریال5:50:11
9.3724 ریال5:49:09
9.3635 ریال5:47:09
9.363 ریال5:46:09
9.3645 ریال5:44:08
9.3731 ریال5:43:11
9.3664 ریال5:26:08
9.3751 ریال5:25:10
9.366 ریال5:23:08
9.3665 ریال5:22:08
9.3693 ریال5:02:09
9.3687 ریال4:49:09
9.3775 ریال4:48:11
9.369 ریال4:47:08
9.368 ریال4:46:08
9.3678 ریال4:43:08
9.368 ریال4:42:11
9.3682 ریال4:39:10
9.368 ریال4:35:10
9.3775 ریال4:34:10
9.3673 ریال4:32:08
9.3766 ریال4:30:13
9.3678 ریال4:29:08
9.3769 ریال4:28:08
9.368 ریال4:25:09
9.3771 ریال4:24:11
9.3685 ریال4:23:08
9.3687 ریال4:22:08
9.368 ریال4:21:11
9.3677 ریال4:20:10
9.368 ریال4:19:08
9.3678 ریال4:17:08
9.3685 ریال4:16:09
9.368 ریال4:13:08
9.369 ریال4:08:07
9.3695 ریال4:07:08
9.3703 ریال4:02:09
9.3692 ریال4:00:14
9.369 ریال3:59:08
9.3685 ریال3:58:08
9.3683 ریال3:57:11
9.3675 ریال3:55:08
9.3695 ریال3:53:08
9.3783 ریال3:52:08
9.379 ریال3:51:11
9.3697 ریال3:50:09
9.3712 ریال3:49:09
9.371 ریال3:32:08
9.3693 ریال3:28:08
9.3778 ریال3:27:10
9.369 ریال3:23:08
9.3784 ریال3:22:08
9.3685 ریال3:19:08
9.3695 ریال3:18:10
9.37 ریال3:16:08
9.369 ریال3:15:11
9.367 ریال3:14:08
9.3693 ریال3:11:08
9.369 ریال3:08:08
9.3685 ریال3:04:08
9.3688 ریال3:01:08
9.3683 ریال2:58:07
9.3788 ریال2:57:09
9.3695 ریال2:54:10
9.3705 ریال2:50:09
9.3715 ریال2:27:10
9.3675 ریال2:04:07
9.3685 ریال1:42:10
9.3675 ریال1:38:07
9.376 ریال1:37:07
9.3675 ریال1:31:08
9.3774 ریال1:30:12
9.3678 ریال1:29:07
9.3766 ریال1:28:08
9.3683 ریال1:26:07
9.3685 ریال1:23:08
9.3766 ریال1:22:08
9.3668 ریال1:20:09
9.3675 ریال1:19:07
9.3672 ریال1:18:08
9.3675 ریال1:16:07
9.367 ریال1:12:10
9.3675 ریال1:07:07
9.3665 ریال1:02:08
9.3672 ریال1:01:09
9.3708 ریال0:37:08
9.369 ریال0:33:10
9.3773 ریال0:32:07
9.369 ریال0:15:10
9.3762 ریال0:14:07
9.3675 ریال0:13:07
9.3762 ریال0:12:10
9.3675 ریال0:11:07
9.368 ریال0:09:09
9.3685 ریال0:03:10
نظرات