شاخص یاب

دلار / درهم مراکش

  • نرخ فعلی:9.7306
  • بالاترین قیمت روز:9.7306
  • پایین ترین قیمت روز:9.55
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.12
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.5736
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:9.5724
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1582

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم مراکش در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.7306 ریال11:48:13
9.7263 ریال11:37:11
9.7279 ریال11:29:10
9.7281 ریال11:25:12
9.7283 ریال11:24:13
9.7239 ریال11:23:12
9.7232 ریال11:22:10
9.7278 ریال11:17:12
9.722 ریال11:16:11
9.7168 ریال11:14:11
9.71 ریال11:13:11
9.706 ریال11:07:11
9.7073 ریال11:04:13
9.7032 ریال10:57:15
9.5807 ریال10:47:12
9.583 ریال10:45:16
9.582 ریال10:36:15
9.5721 ریال10:35:12
9.5806 ریال10:26:11
9.579 ریال10:04:11
9.5781 ریال9:51:14
9.5687 ریال9:50:15
9.579 ریال9:44:11
9.5771 ریال9:41:16
9.569 ریال9:40:14
9.578 ریال9:36:14
9.5775 ریال9:29:11
9.5766 ریال9:24:13
9.5775 ریال9:22:10
9.5761 ریال9:19:10
9.5751 ریال9:17:11
9.5775 ریال9:08:11
9.5765 ریال8:59:10
9.576 ریال8:56:13
9.5661 ریال8:55:12
9.5746 ریال8:33:13
9.577 ریال8:27:14
9.5765 ریال8:19:11
9.577 ریال8:18:15
9.5765 ریال8:14:10
9.5775 ریال8:11:11
9.5755 ریال8:10:12
9.5751 ریال8:09:13
9.5752 ریال8:02:10
9.5775 ریال7:58:11
9.577 ریال7:57:13
9.5751 ریال7:55:11
9.577 ریال7:54:12
9.576 ریال7:50:12
9.5765 ریال7:40:12
9.575 ریال7:36:12
9.574 ریال7:34:09
9.576 ریال7:28:10
9.577 ریال7:27:12
9.5765 ریال7:26:09
9.577 ریال7:25:11
9.5745 ریال7:16:10
9.5664 ریال7:15:15
9.5747 ریال7:06:13
9.5775 ریال7:03:13
9.5671 ریال7:02:10
9.577 ریال7:00:22
9.576 ریال6:52:09
9.579 ریال6:45:19
9.5765 ریال6:44:43
9.5775 ریال6:37:32
9.5751 ریال6:36:56
9.5785 ریال6:09:14
9.5671 ریال6:08:10
9.5759 ریال6:00:18
9.574 ریال5:38:10
9.5746 ریال5:36:13
9.575 ریال5:24:13
9.577 ریال5:17:10
9.579 ریال5:15:15
9.5743 ریال4:52:09
9.5748 ریال4:51:12
9.577 ریال4:46:10
9.5775 ریال4:45:14
9.5765 ریال4:44:09
9.5666 ریال4:43:09
9.5775 ریال4:34:09
9.5765 ریال4:30:20
9.5749 ریال4:29:12
9.574 ریال4:28:10
9.5755 ریال4:24:14
9.5735 ریال4:17:09
9.5738 ریال4:15:15
9.5651 ریال4:14:10
9.5755 ریال4:10:12
9.5659 ریال4:09:14
9.576 ریال4:07:10
9.5743 ریال4:06:13
9.5727 ریال3:43:10
9.5726 ریال3:41:10
9.576 ریال3:40:12
9.5745 ریال3:36:14
9.5734 ریال3:35:13
9.5743 ریال3:34:09
9.5656 ریال3:33:14
9.577 ریال3:25:12
9.5743 ریال3:21:12
9.576 ریال3:16:09
9.5659 ریال3:15:17
9.578 ریال3:04:10
9.5785 ریال2:57:13
9.5743 ریال2:34:09
9.5756 ریال2:32:09
9.577 ریال2:30:19
9.5785 ریال2:25:12
9.5767 ریال2:24:14
9.5815 ریال2:22:09
9.5722 ریال2:21:12
9.5815 ریال2:20:13
9.5722 ریال2:19:09
9.5815 ریال2:18:13
9.5733 ریال2:17:10
9.5722 ریال2:16:13
9.5815 ریال2:15:15
9.5722 ریال2:14:10
9.5815 ریال2:12:13
9.5756 ریال2:11:09
9.5733 ریال2:10:13
9.5832 ریال2:08:09
9.5815 ریال2:06:13
9.573 ریال2:05:12
9.5815 ریال2:02:10
9.5688 ریال2:00:21
9.5705 ریال1:59:09
9.5715 ریال1:57:12
9.5725 ریال1:56:09
9.5815 ریال1:55:12
9.5701 ریال1:54:12
9.5717 ریال1:53:08
9.5714 ریال1:52:10
9.5701 ریال1:51:13
9.5815 ریال1:50:14
9.5726 ریال1:49:09
9.5738 ریال1:35:11
9.5745 ریال1:34:09
9.5659 ریال1:33:13
9.5746 ریال1:28:10
9.5735 ریال1:06:12
9.5727 ریال1:03:11
9.5733 ریال1:02:09
9.5727 ریال0:46:08
9.55 ریال0:45:14
9.575 ریال0:40:13
9.5653 ریال0:39:11
9.5755 ریال0:35:10
9.5765 ریال0:33:10
9.574 ریال0:27:10
9.5733 ریال0:23:09
9.575 ریال0:18:12
9.5638 ریال0:17:10
9.5736 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات