شاخص یاب

دلار / لسوتو لوتی

بازگشایی? کمترین? بیشترین? پایانی? تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
13.21 13.21 13.26 13.26 2018/07/17 1397/04/26 1397-04-26
13.19 13.19 13.25 13.20 2018/07/16 1397/04/25 1397-04-25
13.25 13.25 13.25 13.25 2018/07/14 1397/04/23 1397-04-23
13.30 13.30 13.3050 13.30 2018/07/13 1397/04/22 1397-04-22
13.57 13.28 13.57 13.28 2018/07/12 1397/04/21 1397-04-21
13.40 13.39 13.42 13.40 2018/07/10 1397/04/19 1397-04-19
13.33 13.33 13.33 13.33 2018/07/09 1397/04/18 1397-04-18
13.47 13.47 13.47 13.47 2018/07/07 1397/04/16 1397-04-16
13.5350 13.50 13.5350 13.50 2018/07/06 1397/04/15 1397-04-15
13.73 13.73 13.73 13.73 2018/07/05 1397/04/14 1397-04-14
13.90 13.88 13.90 13.88 2018/07/02 1397/04/11 1397-04-11
13.77 13.77 13.77 13.77 2018/06/29 1397/04/08 1397-04-08
13.87 13.84 13.87 13.84 2018/06/28 1397/04/07 1397-04-07
13.53 13.53 13.53 13.53 2018/06/27 1397/04/06 1397-04-06
13.54 13.54 13.54 13.54 2018/06/26 1397/04/05 1397-04-05
13.62 13.62 13.62 13.62 2018/06/25 1397/04/04 1397-04-04
13.58 13.41 13.58 13.44 2018/06/22 1397/04/01 1397-04-01
13.64 13.64 13.64 13.64 2018/06/21 1397/03/31 1397-03-31
13.74 13.61 13.74 13.61 2018/06/20 1397/03/30 1397-03-30
13.65 13.65 13.76 13.76 2018/06/19 1397/03/29 1397-03-29
13.45 13.45 13.71 13.71 2018/06/18 1397/03/28 1397-03-28
13.46 13.46 13.46 13.46 2018/06/15 1397/03/25 1397-03-25
13.33 13.31 13.33 13.31 2018/06/13 1397/03/23 1397-03-23
13.09 13.09 13.09 13.09 2018/06/08 1397/03/18 1397-03-18
12.9350 12.9350 12.98 12.98 2018/06/07 1397/03/17 1397-03-17

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص دلار / لسوتو لوتی