شاخص یاب

دلار / روپیه سریلانکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.92%