شاخص یاب

دلار / روپیه سریلانکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.04 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.94%