شاخص یاب

دلار / روپیه سریلانکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.1%