شاخص یاب

دلار / روپیه سریلانکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.19%