شاخص یاب

دلار / پوند لبنان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4%