دلار / پوند لبنان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته