شاخص یاب

دلار / پوند لبنان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,521 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.91%