شاخص یاب

دلار / پوند لبنان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,523 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.3%