شاخص یاب

دلار / پوند لبنان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.75%