شاخص یاب

دلار / کیپ لائوس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 201.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 195.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 136.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 103.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.26%