شاخص یاب

دلار / کیپ لائوس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 169.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 181.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,464 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 269.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.18%