دلار / کیپ لائوس

  • نرخ فعلی:8546.9
  • بالاترین قیمت روز:8546.9
  • پایین ترین قیمت روز:8360
  • بیشترین مقدار نوسان روز:159.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.31%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,360
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۱۹
  • نرخ روز گذشته:8,361
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:185.9

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,546.9 ریال15:37:19
8,520.2 ریال4:33:07
8,361 ریال1:14:05
8,360 ریال0:08:07
نظرات