شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.37%