دلار / تنگ قزاقستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4%