شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.67%