شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.92%