شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 341 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.51%