شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 372 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.85%