کالایاب
شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%