شاخص یاب

دلار / تنگ قزاقستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.64%