شاخص یاب

دلار / دینار کویت

  • نرخ فعلی:0.3031
  • بالاترین قیمت روز:0.3041
  • پایین ترین قیمت روز:0.3029
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3034
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.3035
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / دینار کویت در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار کویت در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3031 ریال14:59:07
0.303 ریال14:58:08
0.3031 ریال14:51:10
0.3032 ریال14:43:08
0.3031 ریال14:42:10
0.303 ریال14:41:07
0.3031 ریال14:30:15
0.3032 ریال14:29:08
0.303 ریال14:26:08
0.3032 ریال14:22:08
0.3033 ریال14:21:10
0.3032 ریال14:15:12
0.3031 ریال14:10:13
0.3036 ریال14:09:11
0.3031 ریال14:06:10
0.3033 ریال14:05:09
0.3032 ریال14:03:11
0.3033 ریال14:02:08
0.3032 ریال14:01:08
0.3033 ریال14:00:18
0.3032 ریال13:58:08
0.3033 ریال13:57:10
0.3032 ریال13:55:09
0.3031 ریال13:53:07
0.303 ریال13:47:07
0.3031 ریال13:46:08
0.3032 ریال13:42:11
0.3031 ریال13:36:10
0.303 ریال13:35:09
0.3031 ریال13:34:07
0.303 ریال13:33:12
0.3029 ریال13:32:08
0.303 ریال13:30:16
0.3031 ریال13:28:09
0.3032 ریال13:25:11
0.303 ریال13:17:08
0.3031 ریال13:13:10
0.3032 ریال13:09:12
0.303 ریال13:07:08
0.3031 ریال13:04:09
0.303 ریال13:03:12
0.3031 ریال13:02:09
0.3032 ریال12:43:08
0.303 ریال12:37:09
0.3032 ریال12:34:08
0.3033 ریال12:33:11
0.3032 ریال12:29:08
0.3031 ریال12:27:11
0.3032 ریال12:26:08
0.3031 ریال12:23:08
0.303 ریال12:12:12
0.3031 ریال12:11:08
0.3032 ریال12:07:09
0.3031 ریال12:06:12
0.303 ریال12:02:09
0.3032 ریال11:58:08
0.3031 ریال11:54:11
0.303 ریال11:53:09
0.3031 ریال11:47:09
0.3032 ریال11:41:08
0.3033 ریال11:40:11
0.3031 ریال11:38:08
0.303 ریال11:34:08
0.3031 ریال11:32:09
0.3032 ریال11:31:09
0.303 ریال11:29:08
0.3029 ریال11:28:08
0.303 ریال11:27:12
0.3029 ریال11:26:08
0.3031 ریال11:25:10
0.3032 ریال11:22:08
0.303 ریال11:19:09
0.3031 ریال11:18:12
0.303 ریال11:17:08
0.3031 ریال11:16:08
0.3032 ریال11:15:12
0.3031 ریال11:13:09
0.303 ریال11:12:12
0.3029 ریال11:11:09
0.303 ریال11:10:12
0.3031 ریال11:05:09
0.3032 ریال10:56:08
0.3031 ریال10:55:10
0.303 ریال10:50:12
0.3032 ریال10:47:09
0.3031 ریال10:43:08
0.303 ریال10:41:09
0.3031 ریال10:40:12
0.3032 ریال10:36:13
0.303 ریال10:34:09
0.3031 ریال10:33:13
0.3032 ریال10:32:10
0.3036 ریال10:08:09
0.3035 ریال10:07:09
0.3036 ریال7:49:09
0.3031 ریال7:48:12
0.3035 ریال3:30:14
0.3034 ریال2:32:08
0.3041 ریال1:59:08
0.3035 ریال0:28:08
0.3034 ریال0:27:09
نظرات