شاخص یاب

دلار / ون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.19%