شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / ون کره جنوبی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.13%