کالایاب
شاخص یاب

دلار / فرانک کامرون

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.36%