دلار / فرانک کامرون

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 412 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.29%