شاخص یاب

دلار / فرانک کامرون

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.54%