شاخص یاب

دلار / فرانک کامرون

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 433 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 431 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 427 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 424 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.34%