USD/KMF - دلار آمریکا / فرانک کامرون

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.71%