شاخص یاب

دلار / فرانک کامرون

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 433 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.92%