کالایاب
شاخص یاب

دلار / ریل کامبوج

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,964 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,969 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.26%