شاخص یاب

دلار / ریل کامبوج

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,041 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,041 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.68%