شاخص یاب

دلار / ریل کامبوج

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 90.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,013 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 60.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.52%