شاخص یاب

دلار / ریل کامبوج

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 80.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 99.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.43%