شاخص یاب

دلار / ریل کامبوج

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,055 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9%