دلار / شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:99.11
  • بالاترین قیمت روز:99.476
  • پایین ترین قیمت روز:98.52
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.96
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.6%
  • نرخ بازگشایی بازار:98.751
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۱:۳۴
  • نرخ روز گذشته:98.756
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.354

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
99.11 ریال16:01:34
98.62 ریال15:58:18
99.01 ریال15:57:12
99.006 ریال15:44:11
98.62 ریال15:41:16
98.52 ریال15:38:10
99.476 ریال15:37:18
99.048 ریال15:15:15
98.67 ریال15:08:12
98.595 ریال15:07:18
99.064 ریال14:57:12
99.117 ریال14:53:12
98.62 ریال13:44:13
99.006 ریال13:40:21
98.595 ریال13:38:13
98.62 ریال13:33:17
98.952 ریال13:30:16
99.008 ریال13:23:12
99.009 ریال13:22:21
98.58 ریال13:13:20
98.645 ریال13:09:12
98.845 ریال13:08:12
98.62 ریال13:01:33
98.595 ریال12:58:18
98.57 ریال12:38:11
98.918 ریال12:35:10
99.001 ریال12:29:12
98.953 ریال12:16:22
98.57 ریال11:59:10
98.948 ریال11:51:15
98.904 ریال11:32:15
98.909 ریال11:27:14
98.904 ریال11:15:12
98.909 ریال10:58:13
98.85 ریال10:43:17
98.957 ریال10:36:10
98.748 ریال10:35:09
98.841 ریال10:20:09
98.968 ریال9:36:08
98.679 ریال9:22:12
98.689 ریال9:01:23
98.694 ریال8:40:14
98.708 ریال8:19:12
98.705 ریال7:37:13
98.691 ریال7:13:13
98.706 ریال6:33:08
98.704 ریال6:07:11
98.706 ریال5:24:04
98.709 ریال5:04:11
98.684 ریال4:33:07
98.696 ریال4:22:10
98.682 ریال3:39:04
98.707 ریال3:14:04
99 ریال3:07:09
99.001 ریال3:04:11
99 ریال3:01:18
99.001 ریال3:00:06
99 ریال2:33:07
98.994 ریال2:31:14
99.007 ریال2:07:15
99.003 ریال1:43:12
99.007 ریال1:25:14
98.757 ریال1:22:12
98.762 ریال1:14:05
98.74 ریال0:38:07
98.749 ریال0:31:19
98.751 ریال0:14:07
نظرات