شاخص یاب

دلار / شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:101.91
  • بالاترین قیمت روز:102.06
  • پایین ترین قیمت روز:100.53
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:101.02
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۶:۱۹
  • نرخ روز گذشته:101.03
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.88

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
101.91 ریال17:36:19
101.9 ریال17:33:20
101.91 ریال17:32:19
101.9 ریال17:30:26
101.91 ریال17:21:20
101.14 ریال17:20:20
102.06 ریال17:17:16
101.27 ریال17:14:17
101.28 ریال17:12:18
102.05 ریال17:04:16
101.91 ریال17:02:19
101.89 ریال16:58:16
102 ریال16:55:17
101.89 ریال16:54:19
102 ریال16:53:17
101.89 ریال16:52:15
100.72 ریال16:51:19
101.89 ریال16:50:19
100.72 ریال16:39:19
100.78 ریال16:37:15
100.81 ریال16:19:17
101.13 ریال16:18:18
100.81 ریال16:17:15
100.75 ریال16:16:16
101.13 ریال16:15:21
100.75 ریال16:14:17
101.13 ریال16:13:15
100.75 ریال16:12:19
101.13 ریال16:09:19
100.75 ریال16:07:15
101.13 ریال16:05:17
100.75 ریال16:04:16
101.9 ریال16:02:16
101.89 ریال15:39:17
101.9 ریال15:36:18
101.96 ریال15:34:15
101.9 ریال15:33:18
101.03 ریال15:32:17
101.91 ریال15:31:16
101.79 ریال15:29:14
101.95 ریال15:21:18
101.85 ریال15:20:18
101.95 ریال15:19:14
101.85 ریال15:16:14
101.79 ریال15:10:18
101.65 ریال15:09:19
101.86 ریال15:05:17
101.08 ریال15:04:15
101.79 ریال15:03:18
101.83 ریال15:02:16
101.79 ریال14:59:15
101.81 ریال14:58:15
101.75 ریال14:57:19
101.81 ریال14:40:18
101.72 ریال14:39:19
101.81 ریال14:37:15
101.71 ریال13:59:15
101.7 ریال13:58:15
101.71 ریال13:57:17
101.7 ریال13:51:17
101.71 ریال13:41:15
100.93 ریال13:40:16
101.71 ریال13:39:17
101.79 ریال13:37:15
101.74 ریال13:33:17
101.69 ریال13:10:17
101.65 ریال13:05:16
100.53 ریال12:47:15
101.69 ریال12:37:14
101.71 ریال12:23:14
101.72 ریال12:18:17
101.66 ریال12:01:16
101.71 ریال11:57:18
101.66 ریال11:43:13
101.51 ریال11:40:15
100.82 ریال11:37:13
101.59 ریال11:36:15
101.65 ریال11:34:13
101.69 ریال11:15:17
101.72 ریال11:02:13
101.62 ریال10:57:15
101.71 ریال10:50:17
100.92 ریال10:34:13
101.7 ریال10:29:13
101.8 ریال10:09:15
101.02 ریال10:08:12
101.04 ریال10:01:14
100.96 ریال9:59:12
101.73 ریال9:58:12
100.96 ریال9:22:13
101.76 ریال9:00:22
101.75 ریال8:58:11
101.09 ریال8:53:12
101.75 ریال8:52:11
101.65 ریال8:51:14
101.03 ریال8:37:12
101.81 ریال8:16:11
101.03 ریال8:15:15
101.79 ریال7:53:11
101.78 ریال7:33:13
101.8 ریال7:26:10
101.03 ریال7:25:12
101.8 ریال6:51:14
101.81 ریال6:28:54
101.03 ریال6:07:12
101.81 ریال5:46:11
101.03 ریال5:43:15
101.8 ریال5:42:14
101.03 ریال5:25:12
101.81 ریال5:14:10
101.04 ریال5:13:11
101.81 ریال4:32:10
101.02 ریال4:17:09
101.81 ریال3:56:09
101.04 ریال3:55:10
101.81 ریال3:48:12
101.04 ریال3:47:09
101.81 ریال3:46:09
101.04 ریال3:45:13
101.81 ریال3:14:09
101.03 ریال3:11:09
101.8 ریال3:10:10
101.03 ریال2:52:09
101.78 ریال2:50:11
101.77 ریال2:35:10
100.97 ریال2:32:09
101.03 ریال2:28:08
101.79 ریال2:06:12
101.81 ریال1:45:12
101.03 ریال1:17:08
101.8 ریال1:16:08
101.03 ریال0:59:07
101.01 ریال0:38:07
101.78 ریال0:37:07
101.02 ریال0:14:08
نظرات