شاخص یاب

دلار / شیلینگ کنیا

  • نرخ فعلی:102.61
  • بالاترین قیمت روز:103.055
  • پایین ترین قیمت روز:101.98
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.82
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:102.45
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۲۱:۳۹
  • نرخ روز گذشته:102.47
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.14

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / شیلینگ کنیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
102.61 ریال23:21:39
102.61 ریال23:20:49
102.62 ریال22:58:40
102.62 ریال22:57:41
102.61 ریال22:41:39
102.61 ریال22:40:31
102.42 ریال22:12:33
102.42 ریال22:11:44
102.4 ریال21:50:58
102.4 ریال21:49:32
102.42 ریال21:03:41
102.42 ریال21:03:07
102.43 ریال20:59:40
102.43 ریال20:58:40
102.42 ریال20:40:23
102.41 ریال20:20:38
102.41 ریال20:19:21
102.8 ریال20:04:50
102.8 ریال20:03:53
102.42 ریال19:56:41
102.42 ریال19:55:29
102.43 ریال19:35:51
102.43 ریال19:34:45
102.42 ریال19:12:37
102.42 ریال19:11:43
102.45 ریال19:04:08
102.45 ریال19:03:58
102.45 ریال19:02:35
102.39 ریال19:01:09
102.8 ریال18:59:31
102.8 ریال18:58:29
102.81 ریال18:52:33
102.81 ریال18:51:33
102.815 ریال18:39:23
102.815 ریال18:38:35
102.43 ریال18:36:32
102.43 ریال18:35:43
102.95 ریال18:30:31
102.95 ریال18:29:34
102.925 ریال18:19:22
102.925 ریال18:18:26
102.52 ریال18:08:39
102.52 ریال18:07:30
102.51 ریال17:50:40
102.51 ریال17:49:23
102.9 ریال17:19:26
102.9 ریال17:18:31
102.52 ریال17:07:33
102.52 ریال17:06:40
102.85 ریال17:04:51
102.85 ریال17:03:51
102.85 ریال17:03:25
102.52 ریال16:59:32
102.52 ریال16:58:26
102.41 ریال16:54:30
102.41 ریال16:53:40
102.89 ریال16:52:34
102.47 ریال16:51:36
102.45 ریال16:39:22
102.45 ریال16:38:34
102.83 ریال16:19:23
102.83 ریال16:18:28
102.45 ریال16:17:37
102.44 ریال16:13:27
102.42 ریال15:54:29
102.42 ریال15:53:40
101.98 ریال15:45:35
101.98 ریال15:44:42
102.8 ریال15:19:19
102.8 ریال15:18:23
102.41 ریال15:10:29
102.41 ریال15:09:33
102.815 ریال14:59:34
102.815 ریال14:58:32
102.8 ریال14:47:35
102.8 ریال14:46:31
102.825 ریال14:39:26
102.825 ریال14:38:36
102.42 ریال14:35:53
102.42 ریال14:34:48
102.5 ریال14:33:48
102.46 ریال14:27:18
102.46 ریال14:26:21
102.47 ریال13:49:19
102.47 ریال13:48:15
102.46 ریال13:41:34
102.46 ریال13:40:23
102.875 ریال13:39:23
102.875 ریال13:38:36
102.46 ریال13:34:46
102.46 ریال13:33:45
102.9 ریال13:19:29
102.9 ریال13:18:32
102.875 ریال13:17:46
102.875 ریال13:16:38
102.52 ریال13:13:24
102.52 ریال13:12:24
102.47 ریال13:03:50
102.47 ریال13:03:14
102.85 ریال12:59:42
102.85 ریال12:58:39
102.47 ریال12:55:29
102.47 ریال12:54:31
102.9 ریال12:49:30
102.9 ریال12:48:24
102.52 ریال12:40:34
102.52 ریال12:39:35
102.49 ریال12:37:03
102.49 ریال12:36:24
102.51 ریال12:34:00
102.51 ریال12:33:21
102.9 ریال12:19:37
102.9 ریال12:18:41
102.52 ریال12:13:41
102.52 ریال12:12:50
102.5 ریال12:11:55
102.5 ریال12:10:47
102.49 ریال12:06:17
102.49 ریال12:05:03
102.98 ریال12:02:09
102.98 ریال12:00:59
103.055 ریال11:59:44
103.055 ریال11:58:37
102.67 ریال11:53:47
102.67 ریال11:52:45
102.975 ریال11:48:28
102.975 ریال11:47:46
102.57 ریال11:45:46
102.57 ریال11:44:57
103.05 ریال11:43:43
103.05 ریال11:42:46
102.52 ریال11:41:53
102.52 ریال11:40:38
102.91 ریال11:39:31
102.91 ریال11:38:47
102.51 ریال11:36:53
102.51 ریال11:36:11
102.5 ریال11:34:55
102.54 ریال11:22:46
102.54 ریال11:21:41
102.81 ریال11:18:32
102.81 ریال11:17:49
102.52 ریال11:08:47
102.52 ریال11:07:43
102.55 ریال10:46:27
102.55 ریال10:45:23
102.47 ریال10:28:18
102.47 ریال10:27:22
102.57 ریال10:26:36
102.57 ریال10:25:28
102.72 ریال10:24:21
102.47 ریال10:15:36
102.47 ریال10:14:41
102.58 ریال10:13:30
102.47 ریال10:10:28
102.47 ریال10:09:27
102.56 ریال10:05:55
102.56 ریال10:04:46
102.57 ریال10:01:50
102.57 ریال10:00:35
102.52 ریال9:51:27
102.52 ریال9:50:38
102.46 ریال9:43:24
102.46 ریال9:42:30
102.47 ریال9:18:23
102.47 ریال9:17:31
102.46 ریال8:55:19
102.48 ریال8:12:22
102.48 ریال8:11:31
102.47 ریال7:07:35
102.47 ریال7:06:38
102.48 ریال5:39:12
102.48 ریال5:38:27
102.47 ریال5:16:15
102.47 ریال5:15:16
102.48 ریال4:35:41
102.48 ریال4:34:32
102.47 ریال4:29:29
102.47 ریال4:28:13
102.49 ریال4:08:30
102.49 ریال4:07:26
102.47 ریال2:36:17
102.47 ریال2:35:35
102.46 ریال2:34:34
102.46 ریال2:33:34
102.48 ریال2:14:19
102.48 ریال2:13:10
102.45 ریال1:50:41
102.45 ریال1:49:23
نظرات