دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:110.87
  • بالاترین قیمت روز:111.17
  • پایین ترین قیمت روز:110.87
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:111.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۶:۲۲
  • نرخ روز گذشته:111.04
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.17

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
110.87 ریال16:16:22
110.89 ریال16:15:17
110.91 ریال16:14:12
110.92 ریال16:13:20
110.93 ریال16:12:12
110.94 ریال16:10:21
110.96 ریال16:09:15
110.95 ریال16:08:15
110.94 ریال16:01:35
110.95 ریال16:00:18
110.96 ریال15:57:12
110.97 ریال15:56:14
110.96 ریال15:52:18
110.97 ریال15:45:15
110.98 ریال15:42:11
110.97 ریال15:41:16
110.96 ریال15:36:15
110.97 ریال15:35:13
110.98 ریال15:34:20
110.99 ریال15:28:19
110.98 ریال15:23:11
110.97 ریال15:21:14
110.96 ریال15:20:14
110.97 ریال15:19:18
110.96 ریال15:14:12
110.95 ریال15:11:13
110.96 ریال15:10:19
110.95 ریال15:01:35
110.96 ریال15:00:17
110.95 ریال14:59:10
110.96 ریال14:57:12
110.94 ریال14:55:20
110.95 ریال14:53:13
111 ریال13:42:14
111.01 ریال13:41:16
111.02 ریال13:37:22
111.01 ریال13:36:16
111 ریال13:31:26
111.02 ریال13:29:16
111.01 ریال13:27:10
111 ریال13:26:13
110.99 ریال13:22:21
111 ریال13:21:15
111.02 ریال13:17:12
111.01 ریال13:16:20
111 ریال13:11:14
110.99 ریال13:10:22
110.98 ریال13:09:13
110.97 ریال13:07:17
110.96 ریال13:06:13
110.97 ریال13:05:16
110.98 ریال12:59:10
110.97 ریال12:57:13
110.96 ریال12:53:12
110.97 ریال12:51:15
110.98 ریال12:49:20
110.96 ریال12:46:19
110.94 ریال12:45:11
110.93 ریال12:43:21
110.95 ریال12:41:15
110.97 ریال12:39:10
111.02 ریال12:38:11
111.03 ریال12:35:10
111.08 ریال12:33:14
111.1 ریال12:32:13
111.09 ریال12:31:18
111.08 ریال12:29:13
111.1 ریال12:24:10
111.09 ریال12:23:12
111.07 ریال12:22:13
111.08 ریال12:16:23
111.17 ریال11:59:10
111.16 ریال11:51:15
111.11 ریال11:32:15
111.03 ریال1:22:12
111.01 ریال1:18:03
111 ریال1:14:05
111.05 ریال0:46:14
111.03 ریال0:45:09
111.02 ریال0:42:08
111.04 ریال0:40:14
111.03 ریال0:39:07
111.02 ریال0:33:13
111.03 ریال0:31:19
111.05 ریال0:13:15
111.04 ریال0:12:05
111.03 ریال0:10:15
111.04 ریال0:04:15
111.05 ریال0:03:11
نظرات