شاخص یاب

دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:112.82
  • بالاترین قیمت روز:112.99
  • پایین ترین قیمت روز:112.76
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:112.94
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:112.95
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.13

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.82 ریال10:38:12
112.83 ریال10:36:18
112.82 ریال10:35:14
112.83 ریال10:34:18
112.86 ریال10:33:17
112.85 ریال10:32:13
112.86 ریال10:30:19
112.83 ریال10:29:13
112.82 ریال10:25:14
112.81 ریال10:24:17
112.8 ریال10:20:16
112.79 ریال10:19:13
112.8 ریال10:17:12
112.77 ریال10:16:12
112.76 ریال10:15:17
112.78 ریال10:14:12
112.8 ریال10:13:11
112.82 ریال10:11:13
112.85 ریال10:09:15
112.86 ریال10:08:12
112.85 ریال10:05:15
112.83 ریال10:03:16
112.84 ریال10:02:13
112.83 ریال9:58:12
112.84 ریال9:55:14
112.85 ریال9:54:15
112.83 ریال9:53:13
112.86 ریال9:51:16
112.88 ریال9:50:17
112.87 ریال9:49:11
112.88 ریال9:48:16
112.87 ریال9:45:17
112.86 ریال9:44:12
112.88 ریال9:43:12
112.86 ریال9:39:16
112.87 ریال9:38:12
112.85 ریال9:37:12
112.88 ریال9:36:17
112.9 ریال9:33:15
112.91 ریال9:27:15
112.92 ریال9:26:12
112.91 ریال9:09:15
112.93 ریال9:07:13
112.92 ریال9:06:15
112.91 ریال9:05:14
112.92 ریال8:53:12
112.91 ریال8:47:12
112.92 ریال8:45:15
112.91 ریال8:41:12
112.92 ریال8:40:14
112.93 ریال8:37:17
112.92 ریال8:36:13
112.91 ریال8:33:13
112.92 ریال8:32:11
112.9 ریال8:30:15
112.91 ریال8:29:11
112.92 ریال8:19:11
112.93 ریال8:18:14
112.94 ریال8:14:12
112.95 ریال8:13:11
112.94 ریال8:11:11
112.93 ریال8:10:13
112.94 ریال8:06:14
112.95 ریال8:05:12
112.94 ریال7:56:11
112.95 ریال7:55:12
112.94 ریال7:45:15
112.95 ریال7:44:11
112.94 ریال7:43:11
112.95 ریال7:42:14
112.94 ریال7:40:12
112.93 ریال7:39:14
112.94 ریال7:35:12
112.93 ریال7:34:11
112.94 ریال7:33:15
112.93 ریال7:32:12
112.94 ریال7:31:12
112.93 ریال7:24:14
112.92 ریال7:23:11
112.91 ریال7:22:12
112.92 ریال7:20:13
112.91 ریال7:19:11
112.92 ریال7:18:14
112.91 ریال7:16:11
112.9 ریال7:15:14
112.91 ریال7:14:11
112.9 ریال7:13:11
112.89 ریال7:12:13
112.9 ریال7:10:12
112.89 ریال7:09:13
112.9 ریال7:01:11
112.89 ریال7:00:21
112.91 ریال6:54:13
112.9 ریال6:51:14
112.89 ریال6:48:14
112.9 ریال6:47:10
112.89 ریال6:46:11
112.91 ریال6:44:11
112.9 ریال6:41:11
112.91 ریال6:37:10
112.92 ریال6:34:11
112.91 ریال6:31:11
112.92 ریال6:30:16
112.91 ریال6:28:11
112.9 ریال6:25:11
112.89 ریال6:24:12
112.9 ریال6:19:10
112.91 ریال6:14:10
112.92 ریال6:04:11
112.93 ریال6:03:14
112.92 ریال6:02:12
112.9 ریال5:59:11
112.91 ریال5:58:10
112.92 ریال5:55:12
112.91 ریال5:53:11
112.92 ریال5:48:13
112.91 ریال5:47:10
112.92 ریال5:46:10
112.91 ریال5:40:16
112.9 ریال5:36:14
112.89 ریال5:30:17
112.91 ریال5:29:10
112.89 ریال5:28:11
112.91 ریال5:22:10
112.92 ریال5:21:13
112.91 ریال5:20:12
112.93 ریال5:19:10
112.92 ریال5:17:10
112.93 ریال5:14:10
112.95 ریال5:09:13
112.96 ریال5:07:10
112.95 ریال5:06:13
112.94 ریال5:02:10
112.95 ریال5:00:17
112.96 ریال4:59:10
112.94 ریال4:53:10
112.95 ریال4:52:10
112.94 ریال4:39:12
112.95 ریال4:38:10
112.94 ریال4:35:10
112.92 ریال4:34:09
112.94 ریال4:33:13
112.95 ریال4:32:10
112.97 ریال4:31:09
112.95 ریال4:30:15
112.96 ریال4:29:09
112.95 ریال4:27:12
112.94 ریال4:25:11
112.92 ریال4:22:10
112.91 ریال4:21:12
112.94 ریال4:19:09
112.95 ریال4:15:14
112.94 ریال4:13:09
112.96 ریال4:10:11
112.95 ریال4:08:09
112.96 ریال4:07:10
112.97 ریال3:59:09
112.98 ریال3:58:09
112.97 ریال3:54:12
112.95 ریال3:53:09
112.97 ریال3:50:10
112.95 ریال3:45:13
112.96 ریال3:44:09
112.95 ریال3:41:09
112.96 ریال3:38:09
112.97 ریال3:37:10
112.98 ریال3:36:12
112.96 ریال3:35:11
112.98 ریال3:34:09
112.99 ریال3:33:12
112.98 ریال3:30:14
112.97 ریال3:28:09
112.96 ریال3:27:12
112.97 ریال3:23:09
112.98 ریال3:11:08
112.99 ریال3:08:09
112.98 ریال3:02:09
112.99 ریال2:59:09
112.98 ریال2:34:08
112.97 ریال2:30:13
112.98 ریال2:28:09
112.99 ریال2:25:10
112.98 ریال2:24:11
112.99 ریال2:23:08
112.97 ریال2:14:08
112.96 ریال2:01:09
112.97 ریال1:52:08
112.96 ریال1:50:10
112.95 ریال1:49:08
112.94 ریال1:46:08
112.95 ریال1:41:08
112.94 ریال1:38:08
112.95 ریال1:32:09
112.94 ریال1:29:08
112.95 ریال1:27:11
112.94 ریال1:23:10
112.95 ریال1:22:08
112.94 ریال1:19:08
112.95 ریال1:18:11
112.94 ریال1:14:08
112.95 ریال1:13:08
112.94 ریال1:05:09
112.95 ریال1:04:08
112.96 ریال1:01:09
112.95 ریال0:58:07
112.96 ریال0:56:08
112.95 ریال0:52:08
112.94 ریال0:51:11
112.95 ریال0:50:09
112.96 ریال0:49:08
112.94 ریال0:47:08
112.92 ریال0:46:08
112.94 ریال0:44:08
112.96 ریال0:41:07
112.95 ریال0:37:08
112.97 ریال0:35:09
112.95 ریال0:31:08
112.97 ریال0:30:15
112.98 ریال0:28:07
112.96 ریال0:23:08
112.95 ریال0:17:07
112.96 ریال0:16:08
112.95 ریال0:12:10
112.94 ریال0:06:10
نظرات