شاخص یاب

دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:111.46
  • بالاترین قیمت روز:111.54
  • پایین ترین قیمت روز:111.39
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:111.51
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:111.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
111.46 ریال1:37:39
111.46 ریال1:35:41
111.46 ریال1:34:40
111.44 ریال1:34:04
111.47 ریال1:32:46
111.45 ریال1:31:47
111.45 ریال1:30:49
111.44 ریال1:29:30
111.43 ریال1:28:27
111.44 ریال1:27:34
111.45 ریال1:26:24
111.45 ریال1:25:25
111.39 ریال1:24:35
111.39 ریال1:23:25
111.44 ریال1:22:17
111.45 ریال1:21:25
111.47 ریال1:20:08
111.47 ریال1:19:18
111.47 ریال1:18:34
111.48 ریال1:16:14
111.49 ریال1:15:25
111.47 ریال1:13:16
111.47 ریال1:12:29
111.48 ریال1:07:13
111.48 ریال1:06:32
111.48 ریال1:05:28
111.46 ریال1:04:37
111.47 ریال1:02:47
111.47 ریال1:01:46
111.5 ریال0:59:31
111.49 ریال0:58:26
111.49 ریال0:57:31
111.48 ریال0:50:19
111.48 ریال0:49:12
111.48 ریال0:48:30
111.47 ریال0:47:14
111.49 ریال0:46:19
111.49 ریال0:45:33
111.49 ریال0:44:14
111.48 ریال0:43:14
111.5 ریال0:38:27
111.5 ریال0:37:35
111.5 ریال0:36:51
111.5 ریال0:35:43
111.51 ریال0:34:46
111.51 ریال0:34:15
111.51 ریال0:32:52
111.52 ریال0:31:43
111.5 ریال0:26:26
111.51 ریال0:25:27
111.5 ریال0:24:42
111.53 ریال0:23:29
111.53 ریال0:22:26
111.53 ریال0:21:34
111.54 ریال0:20:21
111.54 ریال0:18:40
111.53 ریال0:17:31
111.53 ریال0:16:19
111.5 ریال0:15:31
111.5 ریال0:14:15
111.51 ریال0:09:55
111.5 ریال0:05:59
111.51 ریال0:04:15
نظرات