شاخص یاب

دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:113.58
  • بالاترین قیمت روز:113.67
  • پایین ترین قیمت روز:113.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:113.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:113.48
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
113.58 ریال4:35:10
113.56 ریال4:34:08
113.58 ریال4:33:11
113.59 ریال4:30:15
113.6 ریال4:29:08
113.61 ریال4:27:11
113.6 ریال4:26:08
113.59 ریال4:25:10
113.58 ریال4:24:11
113.57 ریال4:22:08
113.58 ریال4:21:12
113.57 ریال4:18:11
113.58 ریال4:16:08
113.59 ریال4:14:08
113.58 ریال4:12:12
113.6 ریال4:08:08
113.61 ریال4:06:11
113.59 ریال4:05:10
113.57 ریال4:04:09
113.56 ریال4:01:08
113.54 ریال4:00:20
113.55 ریال3:56:09
113.58 ریال3:54:11
113.59 ریال3:53:08
113.58 ریال3:52:09
113.59 ریال3:51:11
113.58 ریال3:49:08
113.59 ریال3:48:11
113.58 ریال3:47:08
113.59 ریال3:46:08
113.58 ریال3:44:08
113.59 ریال3:43:08
113.58 ریال3:40:10
113.56 ریال3:38:08
113.53 ریال3:37:08
113.52 ریال3:36:11
113.53 ریال3:35:09
113.52 ریال3:34:08
113.54 ریال3:33:11
113.58 ریال3:30:14
113.56 ریال3:26:08
113.57 ریال3:24:11
113.56 ریال3:22:08
113.57 ریال3:20:10
113.56 ریال3:17:08
113.55 ریال3:16:08
113.54 ریال3:15:12
113.56 ریال3:14:08
113.55 ریال3:10:09
113.56 ریال3:07:08
113.55 ریال3:02:09
113.56 ریال2:56:08
113.55 ریال2:54:11
113.56 ریال2:53:08
113.55 ریال2:52:08
113.56 ریال2:45:12
113.55 ریال2:44:07
113.56 ریال2:43:08
113.55 ریال2:42:10
113.57 ریال2:41:07
113.58 ریال2:36:11
113.59 ریال2:33:12
113.6 ریال2:32:08
113.58 ریال2:29:07
113.57 ریال2:28:08
113.56 ریال2:27:11
113.57 ریال2:25:09
113.58 ریال2:23:07
113.56 ریال2:22:08
113.57 ریال2:19:07
113.58 ریال2:18:10
113.59 ریال2:17:08
113.57 ریال2:16:08
113.59 ریال2:15:12
113.56 ریال2:14:08
113.59 ریال2:13:08
113.58 ریال2:12:10
113.6 ریال2:11:08
113.55 ریال2:10:10
113.59 ریال2:09:10
113.6 ریال2:08:08
113.58 ریال2:04:07
113.59 ریال2:03:12
113.58 ریال2:02:09
113.59 ریال1:57:11
113.58 ریال1:56:08
113.61 ریال1:55:09
113.59 ریال1:54:11
113.61 ریال1:53:08
113.58 ریال1:52:08
113.56 ریال1:51:11
113.58 ریال1:48:11
113.61 ریال1:47:08
113.59 ریال1:44:08
113.61 ریال1:43:08
113.62 ریال1:42:11
113.64 ریال1:41:08
113.65 ریال1:40:09
113.61 ریال1:39:11
113.63 ریال1:38:08
113.65 ریال1:35:09
113.64 ریال1:34:07
113.65 ریال1:33:11
113.67 ریال1:32:08
113.64 ریال1:31:08
113.62 ریال1:21:11
113.61 ریال1:20:09
113.6 ریال1:19:07
113.59 ریال1:15:12
113.63 ریال1:13:07
113.62 ریال1:07:07
113.61 ریال1:03:10
113.6 ریال1:02:07
113.59 ریال1:01:08
113.58 ریال0:58:08
113.59 ریال0:54:11
113.6 ریال0:50:10
113.61 ریال0:49:07
113.62 ریال0:48:10
113.63 ریال0:47:07
113.64 ریال0:46:08
113.62 ریال0:42:09
113.61 ریال0:39:10
113.6 ریال0:36:10
113.58 ریال0:34:07
113.57 ریال0:33:11
113.58 ریال0:32:08
113.57 ریال0:31:08
113.55 ریال0:28:07
113.56 ریال0:26:07
113.55 ریال0:24:10
113.54 ریال0:23:08
113.55 ریال0:20:09
113.53 ریال0:18:10
113.55 ریال0:17:07
113.53 ریال0:15:12
113.52 ریال0:14:07
113.53 ریال0:13:08
113.54 ریال0:12:11
113.53 ریال0:10:10
113.52 ریال0:08:08
113.53 ریال0:07:07
113.52 ریال0:05:09
113.53 ریال0:04:08
113.5 ریال0:03:12
نظرات