شاخص یاب

دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:109.91
  • بالاترین قیمت روز:110.03
  • پایین ترین قیمت روز:109.86
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:109.97
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۱۸:۱۵
  • نرخ روز گذشته:109.99
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
109.91 ریال3:18:15
109.92 ریال3:12:12
109.92 ریال3:11:23
109.93 ریال3:09:15
109.93 ریال3:08:18
109.94 ریال3:07:11
109.92 ریال3:06:15
109.92 ریال3:05:25
109.91 ریال3:00:16
109.91 ریال2:59:23
109.92 ریال2:58:18
109.93 ریال2:56:21
109.92 ریال2:55:07
109.95 ریال2:53:17
109.94 ریال2:48:10
109.94 ریال2:47:16
109.93 ریال2:46:03
109.94 ریال2:43:12
109.95 ریال2:39:59
109.94 ریال2:39:02
109.9 ریال2:37:20
109.9 ریال2:36:17
109.9 ریال2:35:35
109.89 ریال2:32:44
109.91 ریال2:31:27
109.91 ریال2:30:25
109.89 ریال2:29:25
109.93 ریال2:28:10
109.94 ریال2:27:17
109.92 ریال2:25:21
109.9 ریال2:24:10
109.9 ریال2:23:23
109.86 ریال2:22:17
109.92 ریال2:21:15
109.88 ریال2:20:14
109.93 ریال2:18:12
109.91 ریال2:17:16
109.92 ریال2:16:09
109.9 ریال2:15:15
109.91 ریال2:13:10
109.9 ریال2:12:14
109.92 ریال2:11:26
109.93 ریال2:10:20
109.92 ریال2:07:28
109.94 ریال2:06:31
109.96 ریال2:04:47
109.91 ریال2:03:49
109.91 ریال2:03:18
109.95 ریال2:01:52
109.98 ریال1:59:28
109.96 ریال1:56:33
109.98 ریال1:55:22
109.98 ریال1:54:23
109.99 ریال1:52:25
109.98 ریال1:51:29
109.99 ریال1:50:41
109.97 ریال1:49:23
109.98 ریال1:48:13
109.96 ریال1:46:25
109.99 ریال1:44:34
109.98 ریال1:43:22
109.97 ریال1:42:28
109.97 ریال1:41:32
109.99 ریال1:40:23
109.99 ریال1:39:17
110 ریال1:38:32
110.03 ریال1:37:29
110.02 ریال1:36:28
110.02 ریال1:35:43
110.02 ریال1:34:38
110.03 ریال1:33:39
109.98 ریال1:28:16
109.98 ریال1:27:24
109.97 ریال1:25:25
109.98 ریال1:22:28
109.98 ریال1:21:26
109.97 ریال1:20:33
109.97 ریال1:19:22
109.98 ریال1:17:37
109.98 ریال1:16:24
110 ریال1:14:32
109.99 ریال1:13:20
109.98 ریال1:12:22
109.98 ریال1:11:28
109.99 ریال1:10:21
109.99 ریال1:09:23
109.98 ریال1:08:32
109.98 ریال1:07:22
109.99 ریال1:06:28
109.99 ریال1:05:41
109.99 ریال1:04:33
110 ریال1:03:33
110 ریال1:02:54
110.01 ریال1:01:41
109.99 ریال0:49:45
109.99 ریال0:48:40
110 ریال0:45:44
110 ریال0:44:56
110 ریال0:43:45
109.99 ریال0:42:51
109.99 ریال0:41:55
109.99 ریال0:40:44
109.98 ریال0:38:57
109.98 ریال0:37:58
110 ریال0:37:02
109.99 ریال0:35:08
109.99 ریال0:34:03
109.98 ریال0:33:23
109.97 ریال0:25:47
109.97 ریال0:24:47
109.94 ریال0:23:57
109.95 ریال0:22:54
109.92 ریال0:21:05
109.93 ریال0:18:53
109.93 ریال0:18:10
109.92 ریال0:17:03
109.92 ریال0:15:57
109.92 ریال0:14:58
109.93 ریال0:12:42
109.93 ریال0:11:41
109.92 ریال0:10:31
109.94 ریال0:09:29
109.94 ریال0:08:45
109.95 ریال0:07:43
109.96 ریال0:06:55
109.96 ریال0:06:31
109.97 ریال0:05:33
109.97 ریال0:04:15
نظرات