دلار / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:106.75
  • بالاترین قیمت روز:107.1
  • پایین ترین قیمت روز:106.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:106.74
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳
  • نرخ روز گذشته:106.71
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
106.75 ریال17:43:41
106.78 ریال17:31:58
106.77 ریال17:25:46
106.82 ریال17:07:59
106.74 ریال16:31:42
106.7 ریال16:13:54
106.71 ریال16:07:53
106.75 ریال16:01:59
106.77 ریال15:50:36
106.8 ریال15:38:33
106.82 ریال15:31:54
106.83 ریال15:19:40
106.86 ریال14:56:06
106.88 ریال14:49:37
106.87 ریال14:19:52
106.85 ریال14:08:00
106.82 ریال14:02:12
106.9 ریال13:26:30
106.89 ریال13:14:03
106.87 ریال13:07:41
106.88 ریال12:56:34
106.86 ریال11:56:00
106.91 ریال11:37:49
107.1 ریال11:02:05
107.07 ریال10:50:31
107.04 ریال10:44:22
107.08 ریال10:26:27
107.07 ریال10:20:11
107.01 ریال10:08:12
106.98 ریال8:55:40
107.01 ریال8:49:37
107 ریال8:43:42
106.98 ریال8:25:37
106.92 ریال8:14:17
106.9 ریال8:07:46
106.92 ریال8:01:52
106.89 ریال7:49:53
106.9 ریال7:44:02
106.87 ریال7:13:35
106.91 ریال7:07:41
106.86 ریال6:37:53
106.88 ریال5:55:43
106.84 ریال5:49:44
106.81 ریال5:43:41
106.83 ریال5:37:46
106.84 ریال5:13:59
106.91 ریال4:55:41
106.89 ریال4:37:41
106.96 ریال4:19:36
106.94 ریال4:14:22
106.9 ریال4:07:43
106.83 ریال3:55:40
106.85 ریال3:32:38
106.81 ریال3:20:28
106.73 ریال3:02:53
106.74 ریال2:31:35
106.77 ریال2:19:27
106.78 ریال2:14:11
106.77 ریال2:08:13
106.74 ریال1:55:37
106.73 ریال1:50:06
106.74 ریال1:43:40
106.77 ریال1:37:41
106.76 ریال1:31:37
106.78 ریال1:25:40
106.75 ریال1:19:29
106.72 ریال1:13:38
106.75 ریال0:50:11
106.74 ریال0:43:37
نظرات