دلار آمریکا / ریال ایران

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار آمریکا / ریال ایران در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42,050 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 50 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,911 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.47%