شاخص یاب

دلار آمریکا / ریال ایران

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 411 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,858 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 722 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,050 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.8%