شاخص یاب

دلار / ریال ایران

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 321 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 683 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,057 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.12%