دلار / ریال ایران

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,618 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.61%