شاخص یاب

دلار / دینار عراق

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.14%