دلار / دینار عراق

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / دینار عراق در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.27%