شاخص یاب

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:67.88
  • بالاترین قیمت روز:67.955
  • پایین ترین قیمت روز:67.79
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:67.85
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۵۹:۲۹
  • نرخ روز گذشته:67.85
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
67.88 ریال9:59:29
67.86 ریال9:58:28
67.863 ریال9:57:30
67.863 ریال9:56:35
67.85 ریال9:54:18
67.85 ریال9:53:30
67.873 ریال9:51:27
67.86 ریال9:49:18
67.86 ریال9:48:14
67.85 ریال9:45:25
67.85 ریال9:44:32
67.88 ریال9:43:23
67.873 ریال9:42:30
67.863 ریال9:41:34
67.863 ریال9:40:19
67.878 ریال9:38:33
67.86 ریال9:36:34
67.86 ریال9:35:45
67.848 ریال9:34:34
67.84 ریال9:33:37
67.85 ریال9:31:33
67.84 ریال9:30:33
67.84 ریال9:29:32
67.83 ریال9:27:21
67.84 ریال9:26:31
67.84 ریال9:25:19
67.85 ریال9:20:41
67.84 ریال9:19:20
67.84 ریال9:18:23
67.85 ریال9:17:31
67.86 ریال9:16:26
67.833 ریال9:15:26
67.85 ریال9:14:34
67.83 ریال9:13:22
67.835 ریال9:12:25
67.838 ریال9:11:29
67.84 ریال9:10:20
67.84 ریال9:09:23
67.848 ریال9:08:34
67.85 ریال9:07:31
67.84 ریال9:01:42
67.84 ریال9:00:28
67.83 ریال8:59:26
67.83 ریال8:58:24
67.84 ریال8:57:29
67.84 ریال8:56:35
67.858 ریال8:54:23
67.848 ریال8:53:31
67.85 ریال8:51:28
67.85 ریال8:50:42
67.84 ریال8:49:24
67.84 ریال8:48:18
67.83 ریال8:47:29
67.83 ریال8:46:20
67.825 ریال8:44:30
67.82 ریال8:43:19
67.83 ریال8:42:25
67.83 ریال8:41:32
67.838 ریال8:39:25
67.83 ریال8:38:37
67.82 ریال8:36:33
67.82 ریال8:35:47
67.838 ریال8:34:39
67.843 ریال8:33:41
67.843 ریال8:32:52
67.84 ریال8:31:32
67.838 ریال8:30:30
67.82 ریال8:29:34
67.83 ریال8:28:20
67.83 ریال8:27:18
67.82 ریال8:26:32
67.81 ریال8:25:23
67.81 ریال8:24:17
67.83 ریال8:23:28
67.82 ریال8:22:25
67.82 ریال8:21:26
67.84 ریال8:20:34
67.83 ریال8:19:19
67.848 ریال8:18:24
67.858 ریال8:17:37
67.858 ریال8:16:26
67.843 ریال8:15:27
67.84 ریال8:14:34
67.84 ریال8:13:22
67.83 ریال8:12:22
67.83 ریال8:11:31
67.84 ریال8:10:23
67.82 ریال8:09:28
67.79 ریال8:08:35
67.83 ریال8:07:28
67.84 ریال8:06:31
67.84 ریال8:05:50
67.863 ریال8:04:41
67.85 ریال8:03:37
67.81 ریال8:01:39
67.81 ریال8:00:28
67.82 ریال7:57:23
67.82 ریال7:56:33
67.83 ریال7:53:31
67.83 ریال7:52:31
67.82 ریال7:51:26
67.82 ریال7:50:42
67.83 ریال7:48:15
67.83 ریال7:47:26
67.84 ریال7:46:24
67.85 ریال7:43:22
67.85 ریال7:42:26
67.88 ریال7:41:30
67.88 ریال7:40:20
67.89 ریال7:38:29
67.89 ریال7:37:29
67.88 ریال7:34:41
67.89 ریال7:23:31
67.89 ریال7:22:29
67.88 ریال7:21:28
67.87 ریال7:17:37
67.87 ریال7:16:34
67.86 ریال7:09:26
67.86 ریال7:08:35
67.85 ریال7:07:35
67.91 ریال6:55:19
67.91 ریال6:54:21
67.92 ریال6:45:21
67.92 ریال6:44:26
67.91 ریال6:36:30
67.91 ریال6:35:42
67.9 ریال6:28:09
67.9 ریال6:27:13
67.92 ریال6:26:24
67.87 ریال6:16:17
67.87 ریال6:15:11
67.88 ریال6:13:10
67.87 ریال5:44:22
67.87 ریال5:43:11
67.86 ریال5:38:27
67.86 ریال5:37:23
67.953 ریال5:20:24
67.953 ریال5:19:11
67.955 ریال5:17:26
67.953 ریال5:09:15
67.953 ریال5:08:22
67.955 ریال5:06:12
67.953 ریال4:35:40
67.953 ریال4:34:32
67.84 ریال4:04:36
67.84 ریال4:03:40
67.955 ریال3:27:15
67.955 ریال3:26:19
67.84 ریال3:16:12
67.84 ریال3:15:14
67.953 ریال2:34:34
67.953 ریال2:33:34
67.85 ریال2:22:17
67.85 ریال2:21:15
67.84 ریال2:19:04
67.85 ریال1:48:14
67.85 ریال1:47:28
67.84 ریال1:45:23
67.85 ریال0:51:40
67.85 ریال0:50:59
67.85 ریال0:49:45
67.86 ریال0:46:43
67.85 ریال0:43:45
67.85 ریال0:42:51
67.84 ریال0:39:43
67.84 ریال0:38:57
67.84 ریال0:37:58
67.86 ریال0:07:43
67.86 ریال0:06:55
67.86 ریال0:06:31
67.85 ریال0:03:55
نظرات