شاخص یاب

دلار / روپیه هند

  • نرخ فعلی:71.33
  • بالاترین قیمت روز:71.45
  • پایین ترین قیمت روز:70.868
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.52
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:71.385
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۷:۱۶
  • نرخ روز گذشته:71.38
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه هند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
71.33 ریال15:07:16
71.34 ریال15:06:18
71.348 ریال15:05:18
71.34 ریال15:02:16
71.35 ریال15:00:25
71.338 ریال14:59:15
71.34 ریال14:58:16
71.37 ریال14:57:21
71.36 ریال14:56:15
71.358 ریال14:55:18
71.37 ریال14:54:19
71.36 ریال14:52:16
71.37 ریال14:51:20
71.38 ریال14:50:20
71.365 ریال14:49:15
71.38 ریال14:48:19
71.41 ریال14:47:16
71.4 ریال14:46:16
71.393 ریال14:45:21
71.43 ریال14:43:15
71.398 ریال14:42:18
71.43 ریال14:40:17
71.44 ریال14:38:15
71.4 ریال14:37:17
71.43 ریال14:34:16
71.41 ریال14:33:18
71.42 ریال14:31:16
71.43 ریال14:30:23
71.44 ریال14:28:16
71.45 ریال14:25:17
71.43 ریال14:24:19
71.405 ریال14:23:15
71.43 ریال14:21:22
71.41 ریال14:20:18
71.393 ریال14:19:15
71.43 ریال14:18:19
71.42 ریال14:16:16
71.43 ریال14:13:15
71.41 ریال14:12:19
71.4 ریال14:11:15
71.378 ریال14:10:19
71.39 ریال14:09:18
71.4 ریال14:08:14
71.378 ریال14:07:15
71.4 ریال14:06:19
71.37 ریال14:05:16
71.4 ریال14:04:16
71.36 ریال14:03:18
71.37 ریال14:00:26
71.39 ریال13:59:15
71.388 ریال13:58:15
71.39 ریال13:57:18
71.42 ریال13:56:15
71.41 ریال13:52:15
71.4 ریال13:51:19
71.39 ریال13:49:15
71.4 ریال13:47:15
71.39 ریال13:46:14
71.4 ریال13:45:20
71.41 ریال13:43:14
71.4 ریال13:41:15
71.39 ریال13:40:19
71.38 ریال13:39:20
71.39 ریال13:38:14
71.405 ریال13:37:16
71.4 ریال13:36:18
71.408 ریال13:35:17
71.4 ریال13:33:18
71.398 ریال13:32:14
71.395 ریال13:31:16
71.39 ریال13:29:15
71.41 ریال13:28:15
71.43 ریال13:27:20
71.42 ریال13:26:14
71.39 ریال13:25:16
71.38 ریال13:24:19
71.39 ریال13:23:15
71.38 ریال13:21:19
71.36 ریال13:18:20
71.34 ریال13:16:15
71.318 ریال13:15:21
71.31 ریال13:13:15
71.32 ریال13:10:18
71.31 ریال13:07:15
71.3 ریال13:05:16
71.31 ریال13:03:19
71.3 ریال13:00:29
71.28 ریال12:59:15
71.3 ریال12:58:16
71.28 ریال12:56:16
71.3 ریال12:55:18
71.29 ریال12:54:19
71.3 ریال12:53:15
71.29 ریال12:52:15
71.308 ریال12:51:20
71.31 ریال12:50:19
71.325 ریال12:49:14
71.31 ریال12:46:16
71.33 ریال12:45:20
71.34 ریال12:43:15
71.35 ریال12:41:15
71.34 ریال12:40:19
71.35 ریال12:36:20
71.34 ریال12:34:15
71.33 ریال12:33:19
71.31 ریال12:30:27
71.32 ریال12:27:18
71.31 ریال12:26:14
71.3 ریال12:24:18
71.31 ریال12:22:14
71.34 ریال12:21:18
71.32 ریال12:20:16
71.335 ریال12:19:13
71.31 ریال12:18:19
71.338 ریال12:17:14
71.3 ریال12:15:22
71.325 ریال12:14:12
71.29 ریال12:13:14
71.28 ریال12:12:18
71.283 ریال12:11:14
71.24 ریال12:08:14
71.25 ریال12:07:14
71.24 ریال12:06:18
71.273 ریال12:05:16
71.25 ریال12:03:18
71.26 ریال12:00:27
71.25 ریال11:59:13
71.26 ریال11:58:15
71.25 ریال11:56:15
71.23 ریال11:53:14
71.25 ریال11:52:14
71.24 ریال11:51:18
71.23 ریال11:50:18
71.22 ریال11:49:14
71.21 ریال11:48:18
71.22 ریال11:47:15
71.23 ریال11:45:20
71.22 ریال11:44:14
71.23 ریال11:43:14
71.22 ریال11:42:22
71.23 ریال11:40:17
71.24 ریال11:39:19
71.23 ریال11:38:14
71.22 ریال11:37:13
71.25 ریال11:36:18
71.26 ریال11:35:16
71.27 ریال11:33:17
71.28 ریال11:32:15
71.323 ریال11:31:14
71.28 ریال11:29:17
71.27 ریال11:27:18
71.26 ریال11:24:18
71.25 ریال11:23:15
71.27 ریال11:22:14
71.26 ریال11:21:19
71.25 ریال11:20:18
71.27 ریال11:19:14
71.28 ریال11:18:18
71.26 ریال11:15:20
71.24 ریال11:14:14
71.23 ریال11:13:14
71.26 ریال11:10:16
71.27 ریال11:09:18
71.28 ریال11:07:13
71.29 ریال11:05:15
71.28 ریال11:04:13
71.3 ریال11:02:14
71.29 ریال11:00:27
71.27 ریال10:59:13
71.28 ریال10:58:13
71.31 ریال10:57:16
71.32 ریال10:55:15
71.31 ریال10:54:17
71.32 ریال10:52:14
71.31 ریال10:50:18
71.32 ریال10:49:13
71.328 ریال10:48:16
71.31 ریال10:47:13
71.29 ریال10:45:17
71.3 ریال10:43:14
71.31 ریال10:41:14
71.33 ریال10:40:18
71.32 ریال10:39:17
71.31 ریال10:38:14
71.3 ریال10:37:15
71.32 ریال10:35:15
71.33 ریال10:33:17
71.34 ریال10:29:13
71.35 ریال10:26:13
71.36 ریال10:25:14
71.35 ریال10:23:13
71.34 ریال10:22:13
71.37 ریال10:21:15
71.36 ریال10:18:16
71.35 ریال10:13:12
71.34 ریال10:12:17
71.32 ریال10:08:12
71.31 ریال10:05:15
71.32 ریال10:04:13
71.31 ریال10:03:16
71.3 ریال10:01:14
71.31 ریال9:59:13
71.32 ریال9:57:17
71.31 ریال9:56:12
71.32 ریال9:51:16
71.31 ریال9:50:16
71.3 ریال9:49:13
71.29 ریال9:47:12
71.3 ریال9:46:13
71.31 ریال9:45:18
71.3 ریال9:43:13
71.29 ریال9:40:16
71.3 ریال9:36:15
71.31 ریال9:35:13
71.3 ریال9:34:11
71.29 ریال9:33:15
71.28 ریال9:31:13
71.27 ریال9:28:12
71.28 ریال9:26:11
71.27 ریال9:23:13
71.28 ریال9:19:11
71.29 ریال9:17:11
71.28 ریال9:14:12
71.26 ریال9:13:12
71.31 ریال9:12:17
71.3 ریال9:11:12
71.31 ریال9:10:14
71.32 ریال9:09:15
71.33 ریال9:08:13
71.34 ریال9:07:12
71.33 ریال9:06:14
71.34 ریال9:04:11
71.35 ریال9:03:16
71.33 ریال9:02:11
71.36 ریال8:59:12
71.37 ریال8:58:12
71.36 ریال8:57:14
71.38 ریال8:56:12
71.37 ریال8:55:12
71.4 ریال8:54:15
71.39 ریال8:53:12
71.38 ریال8:52:11
71.4 ریال8:50:15
71.38 ریال8:48:14
71.39 ریال8:44:12
71.41 ریال8:41:12
71.39 ریال8:40:14
71.41 ریال8:36:15
71.39 ریال8:35:13
71.38 ریال8:33:14
71.37 ریال8:31:13
71.35 ریال8:28:12
71.36 ریال8:27:16
71.37 ریال8:25:12
71.36 ریال8:23:11
71.38 ریال8:22:11
71.39 ریال8:21:16
71.38 ریال8:19:12
71.39 ریال8:18:15
71.4 ریال8:14:11
71.41 ریال8:13:12
71.4 ریال8:11:10
71.39 ریال8:09:14
71.4 ریال8:08:11
71.39 ریال8:05:12
71.4 ریال8:04:11
71.38 ریال8:03:14
71.39 ریال8:02:10
71.4 ریال8:00:20
71.39 ریال7:59:10
71.41 ریال7:56:11
71.39 ریال7:55:12
71.38 ریال7:54:15
71.39 ریال7:52:11
71.36 ریال7:50:14
71.37 ریال7:49:11
71.38 ریال7:48:15
71.4 ریال7:47:11
71.38 ریال7:46:11
71.35 ریال7:45:16
71.34 ریال7:43:11
71.35 ریال7:42:15
71.34 ریال7:41:11
71.33 ریال7:39:16
71.34 ریال7:37:10
71.33 ریال7:36:15
71.34 ریال7:35:13
71.33 ریال7:32:10
71.34 ریال7:30:18
71.31 ریال7:29:11
71.25 ریال7:28:11
71.24 ریال7:27:14
71.22 ریال7:26:11
71.23 ریال7:25:12
71.26 ریال7:22:11
71.27 ریال7:21:14
71.29 ریال7:20:14
71.28 ریال7:19:11
71.27 ریال7:18:13
71.26 ریال7:16:10
71.24 ریال7:15:16
71.26 ریال7:13:10
71.25 ریال7:09:15
71.26 ریال7:08:11
71.29 ریال7:06:15
71.3 ریال7:05:12
71.34 ریال7:04:10
71.36 ریال7:03:14
71.38 ریال7:02:11
71.33 ریال6:56:11
71.285 ریال6:55:12
71.32 ریال6:40:32
71.32 ریال6:40:15
71.26 ریال6:34:14
71.26 ریال6:34:13
71.24 ریال6:32:54
71.25 ریال6:30:19
71.24 ریال6:26:12
71.23 ریال6:24:16
71.215 ریال6:23:03
71.22 ریال6:12:28
71.22 ریال6:12:23
71.185 ریال5:57:16
71.2 ریال5:54:21
71.28 ریال5:50:15
71.385 ریال4:34:10
70.868 ریال4:32:10
71.38 ریال4:16:09
71.385 ریال4:15:15
71.38 ریال2:58:08
71.385 ریال2:57:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات