شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 259.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 172.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 186.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.28%