دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13,990 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 152.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,832 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 310.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 487.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.57%