شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,176 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,391 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 241 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 492 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,691 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.82%