شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 147.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,294 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 224.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 427.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,877 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 641.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.62%