شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:14919
  • بالاترین قیمت روز:15021.5
  • پایین ترین قیمت روز:14903
  • بیشترین مقدار نوسان روز:118.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,930.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۸:۱۷
  • نرخ روز گذشته:14,933.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:14.2

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,919 ریال10:48:17
14,917.5 ریال10:47:12
14,918.2 ریال10:46:12
14,919 ریال10:44:13
14,918.7 ریال10:43:14
14,918.4 ریال10:40:18
14,917.1 ریال10:39:16
14,918.2 ریال10:37:13
14,920.5 ریال10:36:18
14,905 ریال10:35:15
14,923 ریال10:34:18
14,925.6 ریال10:33:17
14,926 ریال10:31:13
14,925.6 ریال10:30:19
14,925.1 ریال10:28:12
14,928.2 ریال10:25:14
14,929.7 ریال10:23:14
14,930.5 ریال10:21:16
14,930.3 ریال10:20:17
14,929.6 ریال10:19:14
14,931.7 ریال10:18:17
14,930.7 ریال10:17:13
14,932.7 ریال10:16:12
14,931.9 ریال10:15:17
14,930.7 ریال10:14:13
14,930 ریال10:13:12
14,929.1 ریال10:09:15
14,928.7 ریال10:08:13
14,928.8 ریال10:02:13
14,929.4 ریال10:00:20
14,924.4 ریال9:59:12
14,927.7 ریال9:55:15
14,926.7 ریال9:54:15
14,924.2 ریال9:52:13
14,921.9 ریال9:51:16
14,920.7 ریال9:50:17
14,921.8 ریال9:49:11
14,925 ریال9:47:12
14,924.2 ریال9:44:13
14,925.3 ریال9:43:12
14,924.3 ریال9:42:16
14,925.3 ریال9:41:12
14,925.1 ریال9:37:13
14,925.3 ریال9:36:17
14,922.8 ریال9:34:12
14,926.5 ریال9:33:15
14,926.8 ریال9:32:13
14,923 ریال9:31:14
14,928.3 ریال9:30:21
14,924.7 ریال9:25:13
14,924.1 ریال9:21:15
14,924.2 ریال9:20:14
14,922.5 ریال9:19:12
14,926.5 ریال9:17:12
14,927.1 ریال9:15:16
14,924.4 ریال9:14:12
14,921.5 ریال9:13:12
14,923.2 ریال9:12:16
14,922.6 ریال9:10:14
14,921.8 ریال9:07:13
14,919.1 ریال9:06:15
14,918.6 ریال8:52:11
14,919.2 ریال8:51:14
14,913.5 ریال8:50:14
14,920.2 ریال8:49:14
14,919.5 ریال8:48:14
14,918.5 ریال8:42:14
14,918.7 ریال8:36:13
14,921.8 ریال8:35:13
14,924.7 ریال8:34:11
14,923.7 ریال8:27:13
14,923.3 ریال8:26:11
14,927 ریال8:23:12
14,927.7 ریال8:22:11
14,929.2 ریال8:21:14
14,928 ریال8:19:11
14,929.5 ریال8:17:11
14,928 ریال8:16:11
14,923.6 ریال8:14:12
14,923.5 ریال8:13:11
14,928.2 ریال8:12:14
14,927.7 ریال8:11:11
14,925.5 ریال8:10:13
14,927.2 ریال8:09:14
14,923.3 ریال8:04:11
14,923.7 ریال7:59:12
14,923.3 ریال7:57:15
14,923 ریال7:56:12
14,922.3 ریال7:55:13
14,923 ریال7:45:15
14,921.8 ریال7:43:11
14,928 ریال7:42:14
14,921.8 ریال7:41:11
14,916.8 ریال7:37:11
14,918 ریال7:36:14
14,917.2 ریال7:35:12
14,916.5 ریال7:32:12
14,914.3 ریال7:29:11
14,914 ریال7:26:12
14,913.2 ریال7:23:11
14,926 ریال7:21:15
14,913.2 ریال7:18:14
14,913.3 ریال7:17:10
14,912.8 ریال7:16:11
14,913.5 ریال7:15:14
14,923 ریال7:14:11
14,915 ریال7:13:11
14,914 ریال7:12:13
14,919 ریال7:11:11
14,918.5 ریال7:10:12
14,911 ریال7:09:13
14,919.2 ریال7:08:11
14,923.5 ریال7:05:12
14,921.8 ریال7:04:11
14,926.2 ریال7:03:15
14,927 ریال7:02:11
14,926.5 ریال6:53:11
14,928.2 ریال6:52:11
14,927.1 ریال6:48:14
14,936 ریال6:47:11
14,928 ریال6:46:11
14,933 ریال6:45:14
14,938 ریال6:44:11
14,927.1 ریال6:33:13
14,926.5 ریال6:31:11
14,925.7 ریال6:29:11
14,927.7 ریال6:28:11
14,928 ریال6:27:12
14,930.7 ریال6:25:11
14,928.6 ریال6:24:12
14,927.7 ریال6:21:13
14,936 ریال6:20:12
14,926.5 ریال6:18:13
14,923.5 ریال6:15:15
14,922.3 ریال6:10:12
14,924.5 ریال6:08:10
14,921.8 ریال5:58:11
14,926.2 ریال5:55:12
14,926.5 ریال5:54:15
14,924.8 ریال5:53:11
14,924 ریال5:52:11
14,921.8 ریال5:51:13
14,920 ریال5:50:12
14,911 ریال5:49:12
14,926.4 ریال5:46:11
14,926.3 ریال5:44:12
14,926.4 ریال5:43:14
14,926.5 ریال5:39:14
14,910.2 ریال5:38:10
14,922.8 ریال5:36:14
14,922 ریال5:34:10
14,911 ریال5:33:14
14,936 ریال5:32:11
14,931.5 ریال5:31:11
14,937 ریال5:29:10
14,932.1 ریال5:28:11
14,932.2 ریال5:23:10
14,937 ریال5:22:10
14,936.9 ریال5:21:13
14,937.3 ریال5:20:12
14,934.6 ریال5:19:10
14,931.8 ریال5:18:14
14,939.2 ریال5:17:11
14,940 ریال5:13:11
14,935 ریال5:11:10
14,936 ریال5:09:13
14,934.5 ریال5:08:10
14,931.5 ریال5:04:10
14,936 ریال5:03:13
14,924.1 ریال5:02:10
14,939 ریال5:00:17
14,926.5 ریال4:56:09
14,927.4 ریال4:54:12
14,931.5 ریال4:51:13
14,938 ریال4:49:10
14,936 ریال4:48:13
14,926.5 ریال4:46:10
14,931.7 ریال4:45:14
14,934.5 ریال4:44:09
14,927.4 ریال4:41:10
14,938 ریال4:39:12
14,916.7 ریال4:38:10
14,903 ریال4:36:12
14,933 ریال4:35:10
14,903 ریال4:34:10
15,021.5 ریال1:17:07
14,930.1 ریال0:32:08
نظرات