دلار / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:14162.7
  • بالاترین قیمت روز:14220
  • پایین ترین قیمت روز:14105
  • بیشترین مقدار نوسان روز:115
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.4%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,117
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:14,118
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:44.7

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,162.7 ریال9:06:10
14,161.9 ریال9:04:12
14,158.2 ریال9:00:10
14,158.9 ریال8:58:12
14,159.4 ریال8:56:08
14,171 ریال8:55:14
14,159.4 ریال8:54:05
14,159.8 ریال8:53:06
14,159.4 ریال8:48:04
14,159.5 ریال8:46:13
14,159.4 ریال8:43:14
14,158.5 ریال8:42:06
14,153.7 ریال8:37:13
14,153.3 ریال8:34:12
14,153.7 ریال8:30:09
14,159.2 ریال8:28:10
14,158.7 ریال8:23:04
14,158 ریال8:22:12
14,159.4 ریال8:21:10
14,159.5 ریال8:20:08
14,158.4 ریال8:19:12
14,159.2 ریال8:17:06
14,162 ریال8:16:13
14,162.4 ریال8:13:13
14,163.7 ریال8:10:13
14,163.4 ریال8:09:05
14,171 ریال8:07:12
14,159.8 ریال8:04:13
14,162.4 ریال7:57:06
14,159.8 ریال7:55:12
14,159.5 ریال7:54:05
14,159.8 ریال7:52:11
14,159.5 ریال7:50:08
14,163 ریال7:49:13
14,163.7 ریال7:48:04
14,164.5 ریال7:46:14
14,163.7 ریال7:45:08
14,176 ریال7:44:06
14,168 ریال7:39:05
14,168.6 ریال7:37:13
14,160.3 ریال7:35:06
14,181 ریال7:33:07
14,160.3 ریال7:31:16
14,165 ریال7:29:06
14,162.3 ریال7:28:12
14,165 ریال7:27:04
14,180 ریال7:25:14
14,181 ریال7:24:04
14,165 ریال7:20:06
14,170.6 ریال7:18:03
14,172.5 ریال7:16:13
14,174 ریال7:15:06
14,171.4 ریال7:13:12
14,170.8 ریال7:09:05
14,178 ریال7:08:06
14,170.7 ریال7:06:04
14,170.4 ریال7:02:07
14,175.4 ریال7:01:20
14,171.4 ریال7:00:07
14,175.4 ریال6:59:06
14,171.4 ریال6:58:11
14,168.5 ریال6:55:13
14,166.7 ریال6:54:04
14,182 ریال6:53:05
14,167.5 ریال6:52:11
14,167.6 ریال6:49:12
14,172.9 ریال6:48:05
14,173.9 ریال6:44:05
14,172.9 ریال6:41:09
14,172.2 ریال6:40:13
14,174.3 ریال6:39:05
14,173.9 ریال6:38:05
14,174.1 ریال6:37:12
14,173.8 ریال6:35:06
14,172.6 ریال6:34:12
14,181 ریال6:33:08
14,172.3 ریال6:23:04
14,166.3 ریال6:22:11
14,175.6 ریال6:21:09
14,175.2 ریال6:20:05
14,172.9 ریال6:19:11
14,172 ریال6:16:13
14,165.7 ریال6:15:07
14,165.8 ریال6:10:13
14,176.9 ریال6:09:06
14,171.9 ریال6:07:11
14,173.3 ریال6:02:08
14,173.4 ریال6:01:18
14,172.9 ریال6:00:07
14,171.2 ریال5:59:04
14,167 ریال5:58:09
14,166 ریال5:54:05
14,166.9 ریال5:51:08
14,161 ریال5:50:09
14,163 ریال5:49:15
14,162 ریال5:48:05
14,163 ریال5:46:17
14,160.8 ریال5:44:07
14,161 ریال5:43:13
14,163.8 ریال5:42:06
14,164.5 ریال5:40:18
14,159.2 ریال5:39:10
14,165.3 ریال5:38:12
14,164.5 ریال5:36:10
14,158 ریال5:35:13
14,169.5 ریال5:34:17
14,170.3 ریال5:33:13
14,145.3 ریال5:23:05
14,147.3 ریال5:17:08
14,150.3 ریال5:11:08
14,142.3 ریال4:55:12
14,178 ریال4:54:03
14,220 ریال3:33:07
14,178 ریال3:28:10
14,220 ریال3:19:09
14,178 ریال2:39:04
14,220 ریال1:14:05
14,105 ریال0:46:14
14,127 ریال0:45:09
14,140 ریال0:40:14
14,141 ریال0:38:07
14,143 ریال0:36:10
14,142 ریال0:35:08
14,146 ریال0:33:13
14,147.6 ریال0:31:19
14,147.7 ریال0:13:15
14,147 ریال0:12:05
14,143 ریال0:10:14
14,147 ریال0:09:06
14,143.4 ریال0:08:07
14,152 ریال0:04:14
14,150 ریال0:03:11
14,117 ریال0:02:24
نظرات