شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 50.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 316.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 636.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.47%