شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 136 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 213 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.53%