دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,032 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 13,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.41%