شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 70.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,906 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 306.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,930 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 330.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,593 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.05%