شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 14,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 14,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 193 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 14,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 14,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.62%