شاخص یاب

دلار / روپیه اندونزی

  • نرخ فعلی:14624.8
  • بالاترین قیمت روز:14674
  • پایین ترین قیمت روز:14583.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:78.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:14,591
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:14,613
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11.8

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روپیه اندونزی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14,624.8 ریال6:12:06
14,624.8 ریال6:11:14
14,624.8 ریال6:10:29
14,618.8 ریال6:09:16
14,619.5 ریال6:08:26
14,618 ریال6:07:44
14,622.4 ریال6:06:29
14,622.4 ریال6:05:40
14,623.2 ریال6:02:29
14,623.2 ریال6:01:31
14,623.2 ریال5:59:57
14,615.5 ریال5:58:55
14,615.5 ریال5:58:04
14,617.8 ریال5:56:47
14,617.8 ریال5:55:51
14,622.8 ریال5:54:59
14,622.8 ریال5:53:54
14,622.8 ریال5:52:58
14,620 ریال5:52:09
14,620 ریال5:50:57
14,631.8 ریال5:49:54
14,631.8 ریال5:49:03
14,627.8 ریال5:47:53
14,627.8 ریال5:47:01
14,627.8 ریال5:46:15
14,631.8 ریال5:44:57
14,631.8 ریال5:43:58
14,631.8 ریال5:43:06
14,622.8 ریال5:41:56
14,587 ریال5:41:00
14,587 ریال5:40:21
14,590.4 ریال5:36:18
14,590.4 ریال5:35:23
14,590.4 ریال5:34:41
14,595.4 ریال5:30:02
14,595.4 ریال5:29:02
14,595.4 ریال5:28:16
14,595.3 ریال5:26:57
14,595.3 ریال5:25:58
14,600.3 ریال5:18:53
14,600.3 ریال5:17:44
14,600.3 ریال5:16:28
14,600.4 ریال5:10:23
14,600.4 ریال5:09:38
14,600.4 ریال5:08:26
14,600.3 ریال4:58:21
14,600.3 ریال4:57:29
14,600.3 ریال4:56:13
14,600.4 ریال4:54:34
14,600.4 ریال4:53:25
14,600.3 ریال4:52:22
14,600.3 ریال4:51:31
14,600.3 ریال4:50:13
14,595.4 ریال4:49:12
14,595.4 ریال4:48:21
14,595.4 ریال4:47:16
14,674 ریال4:45:29
14,674 ریال4:44:25
14,674 ریال4:43:37
14,674 ریال4:42:50
14,673 ریال4:42:09
14,673 ریال4:41:43
14,673 ریال4:40:57
14,657 ریال4:39:34
14,657 ریال4:37:28
14,656 ریال4:13:42
14,656 ریال4:12:42
14,655 ریال4:10:45
14,655 ریال4:09:45
14,655 ریال4:08:52
14,654 ریال4:05:58
14,655 ریال4:04:51
14,655 ریال4:03:51
14,655 ریال4:03:06
14,656 ریال4:01:56
14,656 ریال4:00:53
14,656 ریال3:59:52
14,655 ریال3:52:49
14,655 ریال3:51:47
14,655 ریال3:50:56
14,654 ریال3:23:29
14,654 ریال3:22:31
14,654 ریال3:21:44
14,655 ریال3:20:28
14,655 ریال3:19:25
14,623 ریال3:16:29
14,623 ریال3:15:42
14,623 ریال3:14:28
14,624 ریال3:12:36
14,624 ریال3:11:30
14,624 ریال3:10:32
14,623 ریال3:08:29
14,623 ریال3:07:29
14,624 ریال3:05:42
14,624 ریال3:04:45
14,624 ریال3:04:05
14,622 ریال3:01:40
14,622 ریال3:00:44
14,622 ریال2:59:23
14,625 ریال2:56:14
14,625 ریال2:55:18
14,622 ریال2:53:21
14,622 ریال2:52:19
14,623 ریال2:50:09
14,623 ریال2:49:02
14,616 ریال2:29:12
14,616 ریال2:28:13
14,615 ریال2:17:17
14,615 ریال2:16:16
14,615 ریال2:15:24
14,616 ریال2:08:49
14,616 ریال2:07:50
14,616 ریال2:07:12
14,613 ریال2:06:06
14,615 ریال2:05:17
14,615 ریال2:04:47
14,588.7 ریال2:03:17
14,588.7 ریال2:01:54
14,588.7 ریال2:00:54
14,615 ریال1:59:26
14,615 ریال1:58:25
14,615 ریال1:57:30
14,616 ریال1:56:22
14,616 ریال1:55:21
14,615 ریال1:54:32
14,614 ریال1:53:20
14,614 ریال1:52:19
14,614 ریال1:51:29
14,595 ریال1:50:19
14,616 ریال1:49:15
14,616 ریال1:48:12
14,615 ریال1:46:08
14,615 ریال1:45:21
14,615 ریال1:44:08
14,595 ریال1:43:10
14,595 ریال1:42:25
14,616 ریال1:40:21
14,588.7 ریال1:39:39
14,616 ریال1:38:32
14,595 ریال1:36:56
14,614 ریال1:35:49
14,614 ریال1:34:50
14,614 ریال1:34:02
14,593 ریال1:32:49
14,615 ریال1:31:44
14,592 ریال1:30:45
14,592 ریال1:29:21
14,585.6 ریال1:27:33
14,585.6 ریال1:26:28
14,592 ریال1:25:31
14,592 ریال1:24:44
14,614 ریال1:23:37
14,614 ریال1:22:35
14,614 ریال1:21:42
14,625 ریال1:20:24
14,592 ریال1:19:24
14,614 ریال1:18:36
14,613 ریال1:17:26
14,603 ریال1:16:28
14,603 ریال1:15:41
14,603 ریال1:14:31
14,613 ریال1:12:47
14,613 ریال1:11:48
14,613 ریال1:10:55
14,592 ریال1:10:08
14,612 ریال1:09:42
14,612 ریال1:09:29
14,614 ریال1:08:35
14,585.6 ریال1:07:17
14,597 ریال1:06:07
14,592 ریال1:02:40
14,613 ریال1:01:34
14,614 ریال0:59:19
14,614 ریال0:58:20
14,613 ریال0:57:30
14,585.6 ریال0:54:35
14,613 ریال0:53:25
14,613 ریال0:52:26
14,613 ریال0:51:41
14,586 ریال0:50:25
14,602 ریال0:49:20
14,593 ریال0:48:31
14,614 ریال0:47:22
14,614 ریال0:46:23
14,586 ریال0:45:34
14,609 ریال0:44:24
14,593 ریال0:43:29
14,613 ریال0:40:17
14,613 ریال0:39:34
14,613 ریال0:38:31
14,593 ریال0:37:38
14,593 ریال0:36:53
14,585.6 ریال0:35:47
14,598 ریال0:34:47
14,598 ریال0:33:58
14,593 ریال0:31:36
14,585.6 ریال0:30:39
14,593 ریال0:29:26
14,615 ریال0:27:33
14,615 ریال0:26:22
14,593 ریال0:24:30
14,593 ریال0:23:20
14,615 ریال0:19:28
14,615 ریال0:18:48
14,615 ریال0:17:47
14,616 ریال0:14:48
14,616 ریال0:13:43
14,615 ریال0:11:33
14,615 ریال0:10:35
14,585 ریال0:09:45
14,616 ریال0:08:42
14,587.7 ریال0:07:51
14,615 ریال0:07:10
14,614 ریال0:06:14
14,583.8 ریال0:05:09
14,583.8 ریال0:04:48
14,591 ریال0:02:58
نظرات