شاخص یاب

دلار / فورینت مجارستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.5%