دلار / فورینت مجارستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.12%