شاخص یاب

دلار / فورینت مجارستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.32%