شاخص یاب

دلار / فورینت مجارستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.34 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.83%