شاخص یاب

دلار / فورینت مجارستان

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.09 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.09 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.09 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.54%