شاخص یاب

دلار / فورینت مجارستان

  • نرخ فعلی:284.97
  • بالاترین قیمت روز:285.07
  • پایین ترین قیمت روز:284.56
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:284.99
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:284.43
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.54

نمودار کندل استیک دلار / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
284.97 ریال6:12:06
284.97 ریال6:11:13
284.97 ریال6:10:29
285.03 ریال6:07:44
284.91 ریال6:06:29
284.91 ریال6:05:40
284.92 ریال6:03:41
284.92 ریال6:02:29
284.92 ریال6:01:31
284.92 ریال5:59:57
284.91 ریال5:58:55
284.91 ریال5:58:04
284.97 ریال5:56:47
284.97 ریال5:55:51
285 ریال5:53:54
285 ریال5:52:58
285 ریال5:52:09
285 ریال5:50:57
285.07 ریال5:49:54
285.07 ریال5:49:03
285.02 ریال5:44:57
285.02 ریال5:43:58
285.02 ریال5:43:06
285.04 ریال5:41:56
285.03 ریال5:41:00
285.03 ریال5:40:21
285 ریال5:39:03
285 ریال5:38:07
285.05 ریال5:37:31
285.05 ریال5:36:17
284.96 ریال5:35:23
284.96 ریال5:34:41
284.9 ریال5:33:26
284.9 ریال5:32:24
284.95 ریال5:30:02
284.98 ریال5:29:01
284.98 ریال5:28:17
285 ریال5:26:57
285 ریال5:25:58
284.95 ریال5:25:12
284.95 ریال5:23:57
284.96 ریال5:22:56
284.96 ریال5:22:04
284.99 ریال5:20:48
284.99 ریال5:19:45
284.95 ریال5:18:53
284.95 ریال5:17:44
284.95 ریال5:16:28
284.93 ریال5:13:55
284.93 ریال5:12:55
284.91 ریال5:12:11
284.91 ریال5:11:12
284.96 ریال5:10:23
284.96 ریال5:09:37
284.96 ریال5:08:26
284.84 ریال5:07:28
284.84 ریال5:06:42
284.84 ریال5:05:37
284.84 ریال5:04:43
284.81 ریال5:02:46
284.81 ریال5:01:41
284.71 ریال4:59:21
284.69 ریال4:56:13
284.69 ریال4:55:15
284.72 ریال4:54:34
284.72 ریال4:53:24
284.75 ریال4:52:22
284.75 ریال4:51:31
284.75 ریال4:50:13
284.72 ریال4:44:25
284.72 ریال4:43:37
284.72 ریال4:42:50
284.73 ریال4:42:08
284.73 ریال4:41:43
284.73 ریال4:40:57
284.71 ریال4:39:33
284.71 ریال4:37:28
284.69 ریال4:36:05
284.69 ریال4:34:56
284.69 ریال4:33:55
284.66 ریال4:31:52
284.66 ریال4:30:52
284.67 ریال4:28:40
284.67 ریال4:27:42
284.62 ریال4:19:42
284.62 ریال4:18:44
284.65 ریال4:07:44
284.65 ریال4:06:48
284.64 ریال4:03:51
284.64 ریال4:03:06
284.65 ریال3:57:46
284.65 ریال3:56:54
284.65 ریال3:55:42
284.66 ریال3:52:49
284.66 ریال3:51:47
284.66 ریال3:50:56
284.58 ریال3:43:47
284.58 ریال3:42:47
284.57 ریال3:28:18
284.57 ریال3:27:20
284.57 ریال3:26:10
284.56 ریال3:25:14
284.56 ریال3:23:29
284.56 ریال3:22:31
284.57 ریال3:20:28
284.57 ریال3:19:25
284.6 ریال3:18:39
284.61 ریال3:17:27
284.61 ریال3:16:29
284.61 ریال3:15:42
284.61 ریال3:14:28
284.63 ریال3:13:28
284.63 ریال3:12:36
284.63 ریال3:11:30
284.65 ریال3:10:32
284.65 ریال3:09:40
284.64 ریال3:08:29
284.64 ریال3:07:29
284.67 ریال3:05:42
284.67 ریال3:04:44
284.67 ریال3:04:05
284.63 ریال3:01:39
284.63 ریال3:00:43
284.63 ریال2:59:23
284.66 ریال2:57:30
284.66 ریال2:56:14
284.66 ریال2:55:17
284.7 ریال2:54:26
284.7 ریال2:53:20
284.7 ریال2:52:19
284.6 ریال2:50:09
284.6 ریال2:49:02
284.67 ریال2:46:58
284.67 ریال2:46:01
284.67 ریال2:45:13
284.66 ریال2:40:55
284.66 ریال2:39:57
284.66 ریال2:39:12
284.79 ریال2:38:04
284.79 ریال2:37:04
284.79 ریال2:36:09
284.8 ریال2:26:15
284.8 ریال2:25:13
284.8 ریال2:24:20
284.81 ریال2:17:17
284.81 ریال2:16:16
284.81 ریال2:15:24
284.8 ریال2:13:21
284.8 ریال2:12:44
284.8 ریال2:11:41
284.8 ریال2:10:45
284.83 ریال2:10:01
284.83 ریال2:08:49
284.83 ریال2:07:50
284.85 ریال2:07:12
284.8 ریال2:06:06
284.87 ریال2:03:17
284.87 ریال2:01:54
284.87 ریال2:00:54
284.83 ریال1:59:26
284.85 ریال1:56:22
284.85 ریال1:55:21
284.84 ریال1:54:32
284.82 ریال1:53:20
284.82 ریال1:52:19
284.82 ریال1:51:29
284.85 ریال1:50:19
284.85 ریال1:49:15
284.85 ریال1:48:12
284.82 ریال1:47:07
284.82 ریال1:46:08
284.84 ریال1:45:21
284.84 ریال1:44:08
284.81 ریال1:43:10
284.81 ریال1:42:25
284.79 ریال1:41:11
284.79 ریال1:40:21
284.83 ریال1:38:32
284.83 ریال1:37:38
284.83 ریال1:36:56
284.84 ریال1:35:49
284.84 ریال1:34:50
284.84 ریال1:34:02
284.84 ریال1:32:49
284.85 ریال1:31:44
284.86 ریال1:29:21
284.86 ریال1:28:21
284.84 ریال1:27:33
284.84 ریال1:26:28
284.87 ریال1:25:31
284.87 ریال1:24:44
284.86 ریال1:23:36
284.86 ریال1:22:35
284.86 ریال1:21:42
284.84 ریال1:20:24
284.82 ریال1:19:24
284.82 ریال1:18:35
284.81 ریال1:16:28
284.81 ریال1:14:31
284.81 ریال1:13:33
284.8 ریال1:12:47
284.91 ریال1:11:47
284.91 ریال1:10:55
284.9 ریال1:10:08
284.91 ریال1:09:42
284.91 ریال1:09:29
284.91 ریال1:08:35
284.92 ریال1:07:17
284.9 ریال1:06:07
284.79 ریال0:59:19
284.79 ریال0:58:19
284.8 ریال0:56:22
284.8 ریال0:55:23
284.8 ریال0:54:35
284.79 ریال0:50:24
284.79 ریال0:49:20
284.78 ریال0:47:22
284.78 ریال0:46:23
284.78 ریال0:45:34
284.79 ریال0:44:24
284.8 ریال0:43:29
284.81 ریال0:42:34
284.77 ریال0:41:23
284.77 ریال0:40:17
284.79 ریال0:38:31
284.78 ریال0:37:38
284.78 ریال0:36:53
284.84 ریال0:35:47
284.8 ریال0:34:47
284.8 ریال0:33:58
284.94 ریال0:32:41
284.94 ریال0:31:35
284.88 ریال0:29:26
284.92 ریال0:26:22
284.92 ریال0:25:18
284.98 ریال0:24:30
284.98 ریال0:23:20
284.97 ریال0:22:24
284.97 ریال0:21:35
284.97 ریال0:20:26
284.98 ریال0:17:46
284.98 ریال0:16:52
284.98 ریال0:16:06
285 ریال0:12:43
285 ریال0:11:33
284.98 ریال0:09:45
284.99 ریال0:08:42
285.01 ریال0:07:51
285 ریال0:07:10
284.99 ریال0:06:14
284.98 ریال0:05:09
284.99 ریال0:02:58
نظرات