شاخص یاب

دلار / گورده هایتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.322 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.322 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.322 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.322 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.31%