کالایاب
شاخص یاب

دلار / گورده هایتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.744 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.744 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.744 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.744 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.56%