کالایاب
شاخص یاب

دلار / کونا کرواسی

  • نرخ فعلی:6.6613
  • بالاترین قیمت روز:6.6667
  • پایین ترین قیمت روز:6.6526
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.6598
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴:۱۷
  • نرخ روز گذشته:6.6592
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.6613 ریال11:14:17
6.662 ریال11:13:25
6.6616 ریال11:12:27
6.662 ریال11:10:25
6.661 ریال11:09:33
6.6607 ریال11:08:22
6.6616 ریال11:07:24
6.661 ریال11:06:27
6.6616 ریال11:04:22
6.661 ریال11:03:28
6.6613 ریال11:02:26
6.6601 ریال11:01:28
6.6607 ریال11:00:47
6.6622 ریال10:59:13
6.662 ریال10:58:16
6.6616 ریال10:57:23
6.661 ریال10:56:15
6.6622 ریال10:53:15
6.6616 ریال10:51:20
6.6626 ریال10:48:22
6.6652 ریال10:47:13
6.6614 ریال10:46:13
6.661 ریال10:45:21
6.6655 ریال10:44:12
6.6619 ریال10:42:18
6.6604 ریال10:41:16
6.661 ریال10:40:18
6.6649 ریال10:39:18
6.6608 ریال10:38:12
6.6649 ریال10:37:15
6.6614 ریال10:36:19
6.6637 ریال10:35:13
6.6643 ریال10:34:14
6.661 ریال10:33:17
6.6608 ریال10:32:13
6.662 ریال10:31:17
6.6667 ریال10:30:28
6.6616 ریال10:29:13
6.6667 ریال10:28:14
6.662 ریال10:24:17
6.6616 ریال10:22:13
6.6622 ریال10:20:15
6.6626 ریال10:19:13
6.662 ریال10:18:17
6.6616 ریال10:15:19
6.662 ریال10:09:18
6.6616 ریال10:07:14
6.6626 ریال10:06:17
6.6622 ریال10:04:13
6.6626 ریال9:55:13
6.6616 ریال9:53:11
6.662 ریال9:50:15
6.6616 ریال9:48:17
6.662 ریال9:47:12
6.6616 ریال9:40:14
6.661 ریال9:37:11
6.662 ریال9:36:17
6.661 ریال9:35:13
6.6614 ریال9:34:11
6.661 ریال9:33:16
6.6614 ریال9:32:14
6.6604 ریال9:31:15
6.661 ریال9:30:22
6.6608 ریال9:25:14
6.6604 ریال9:24:17
6.6608 ریال9:23:10
6.6604 ریال9:22:12
6.6608 ریال9:15:17
6.6614 ریال9:14:11
6.6604 ریال9:13:13
6.6602 ریال9:12:16
6.6608 ریال9:10:15
6.6602 ریال9:08:11
6.6598 ریال9:07:12
6.6608 ریال9:04:11
6.6614 ریال9:02:12
6.661 ریال9:00:29
6.6608 ریال8:59:11
6.6604 ریال8:52:12
6.6602 ریال8:51:15
6.6608 ریال8:50:14
6.6604 ریال8:47:10
6.6602 ریال8:43:12
6.6608 ریال8:42:15
6.661 ریال8:38:10
6.6604 ریال8:35:12
6.6608 ریال8:34:11
6.6604 ریال8:22:11
6.6608 ریال8:21:15
6.6604 ریال8:17:10
6.6598 ریال8:12:14
6.6602 ریال8:04:10
6.6604 ریال8:02:11
6.6608 ریال8:01:15
6.6604 ریال7:59:10
6.6608 ریال7:58:10
6.6604 ریال7:57:14
6.661 ریال7:55:11
6.6596 ریال7:51:14
6.6592 ریال7:50:12
6.6602 ریال7:49:11
6.6596 ریال7:46:10
6.6592 ریال7:45:15
6.6602 ریال7:41:10
6.6596 ریال7:38:10
6.6586 ریال7:36:14
6.6585 ریال7:31:12
6.658 ریال7:30:20
6.6585 ریال7:29:10
6.659 ریال7:27:14
6.6586 ریال7:25:12
6.6585 ریال7:24:13
6.658 ریال7:23:10
6.6585 ریال7:22:10
6.6579 ریال7:21:14
6.658 ریال7:20:12
6.6574 ریال7:19:10
6.658 ریال7:18:14
6.6579 ریال7:15:15
6.6574 ریال7:14:09
6.6579 ریال7:13:10
6.6568 ریال7:12:14
6.6574 ریال7:11:09
6.6579 ریال7:08:10
6.6573 ریال7:06:13
6.6568 ریال7:05:10
6.6573 ریال7:04:10
6.6568 ریال7:03:13
6.6573 ریال6:55:11
6.6562 ریال6:53:09
6.6567 ریال6:52:10
6.6562 ریال6:51:13
6.6567 ریال6:49:10
6.6562 ریال6:48:14
6.6567 ریال6:47:09
6.6556 ریال6:44:10
6.6567 ریال6:42:14
6.6556 ریال6:41:08
6.6567 ریال6:38:10
6.6556 ریال6:36:13
6.6561 ریال6:33:42
6.6561 ریال6:31:49
6.6567 ریال6:28:00
6.6562 ریال6:27:49
6.6562 ریال6:25:55
6.6567 ریال6:23:38
6.6562 ریال6:21:15
6.6556 ریال6:20:13
6.6561 ریال6:16:12
6.655 ریال6:15:16
6.6555 ریال6:14:10
6.6544 ریال6:13:10
6.6549 ریال6:09:14
6.6543 ریال6:05:11
6.6532 ریال6:02:11
6.6526 ریال6:00:22
6.6532 ریال5:57:13
6.6543 ریال5:56:10
6.6538 ریال5:55:15
6.6543 ریال5:54:14
6.6537 ریال5:52:11
6.6538 ریال5:51:12
6.6543 ریال5:50:14
6.6549 ریال5:49:10
6.6543 ریال5:46:11
6.6538 ریال5:45:17
6.6543 ریال5:41:10
6.6532 ریال5:40:14
6.6531 ریال5:38:11
6.6526 ریال5:37:12
6.6531 ریال5:36:15
6.6537 ریال5:35:11
6.6538 ریال5:34:14
6.6549 ریال5:32:10
6.6544 ریال5:30:19
6.6562 ریال5:29:13
6.6567 ریال5:28:11
6.6556 ریال5:27:14
6.6561 ریال5:26:10
6.6562 ریال5:25:12
6.6567 ریال5:24:15
6.6568 ریال5:23:09
6.6573 ریال5:22:11
6.6562 ریال5:19:12
6.6567 ریال5:17:09
6.6556 ریال5:16:11
6.6561 ریال5:15:14
6.6556 ریال5:14:10
6.6561 ریال5:10:13
6.655 ریال5:09:13
6.6544 ریال5:07:10
6.6555 ریال5:05:12
6.655 ریال5:04:10
6.6556 ریال5:03:14
6.6561 ریال5:02:11
6.6556 ریال5:01:13
6.655 ریال5:00:23
6.6561 ریال4:58:10
6.6562 ریال4:57:14
6.6567 ریال4:56:10
6.6573 ریال4:54:13
6.6567 ریال4:53:10
6.6561 ریال4:52:11
6.6556 ریال4:51:15
6.6562 ریال4:50:13
6.6568 ریال4:49:11
6.6562 ریال4:48:14
6.6573 ریال4:46:10
6.6579 ریال4:42:14
6.6568 ریال4:38:09
6.6561 ریال4:37:11
6.6567 ریال4:36:14
6.6562 ریال4:35:11
6.655 ریال4:34:10
6.6543 ریال4:33:13
6.6549 ریال4:32:09
6.6538 ریال4:31:11
6.6543 ریال4:30:19
6.6549 ریال4:28:10
6.6544 ریال4:27:13
6.6555 ریال4:24:13
6.655 ریال4:23:09
6.6555 ریال4:22:10
6.6544 ریال4:21:13
6.6555 ریال4:20:11
6.655 ریال4:16:11
6.6555 ریال4:05:10
6.6561 ریال3:59:09
6.655 ریال3:58:10
6.6555 ریال3:56:10
6.655 ریال3:55:11
6.6555 ریال3:53:09
6.6544 ریال3:52:10
6.6555 ریال3:51:14
6.655 ریال3:50:12
6.6555 ریال3:45:14
6.655 ریال3:44:10
6.6555 ریال3:39:13
6.6561 ریال3:37:10
6.6556 ریال3:35:11
6.6555 ریال3:34:11
6.6561 ریال3:33:14
6.6555 ریال3:24:12
6.655 ریال3:22:09
6.6561 ریال3:16:10
6.6555 ریال3:10:14
6.655 ریال3:09:13
6.6555 ریال3:07:10
6.6544 ریال3:06:13
6.6543 ریال3:04:11
6.6537 ریال3:00:22
6.6543 ریال2:57:14
6.6538 ریال2:54:13
6.6543 ریال2:52:10
6.6549 ریال2:51:14
6.6543 ریال2:49:10
6.6538 ریال2:48:13
6.6543 ریال2:46:09
6.6538 ریال2:45:14
6.6544 ریال2:44:09
6.6543 ریال2:43:10
6.6549 ریال2:41:10
6.6561 ریال2:31:11
6.6549 ریال2:26:09
6.6555 ریال2:04:09
6.6549 ریال2:02:12
6.6555 ریال1:51:13
6.6556 ریال1:50:13
6.6555 ریال1:48:13
6.6556 ریال1:43:10
6.6561 ریال1:39:13
6.6573 ریال1:36:14
6.6568 ریال1:35:10
6.6573 ریال1:34:10
6.6568 ریال1:33:13
6.6573 ریال1:30:18
6.6574 ریال1:28:10
6.6579 ریال1:25:12
6.6574 ریال1:24:12
6.6579 ریال1:21:13
6.6585 ریال1:19:10
6.658 ریال1:16:10
6.6585 ریال1:14:09
6.6579 ریال1:13:10
6.6585 ریال1:11:09
6.6579 ریال1:08:10
6.6585 ریال1:07:10
6.6579 ریال1:05:10
6.6585 ریال1:04:10
6.6579 ریال1:02:11
6.6585 ریال1:01:16
6.6614 ریال0:59:09
6.661 ریال0:49:11
6.6614 ریال0:47:09
6.6616 ریال0:46:11
6.661 ریال0:45:14
6.6614 ریال0:44:08
6.6608 ریال0:42:12
6.661 ریال0:41:09
6.6598 ریال0:38:10
6.6602 ریال0:37:10
6.6604 ریال0:36:13
6.6598 ریال0:35:10
6.6592 ریال0:34:10
6.6602 ریال0:33:14
6.6604 ریال0:32:09
6.6598 ریال0:31:13
6.6602 ریال0:29:09
6.6598 ریال0:26:09
6.6604 ریال0:25:12
6.6598 ریال0:22:10
6.6608 ریال0:20:11
6.6602 ریال0:19:09
6.6598 ریال0:10:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات