شاخص یاب

دلار / کونا کرواسی

  • نرخ فعلی:6.5382
  • بالاترین قیمت روز:6.5426
  • پایین ترین قیمت روز:6.529
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.5388
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:6.5394
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کونا کرواسی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.5382 ریال8:03:20
6.5362 ریال8:02:14
6.5371 ریال8:01:15
6.5376 ریال8:00:26
6.5371 ریال7:59:12
6.5376 ریال7:56:12
6.5373 ریال7:55:13
6.5371 ریال7:54:17
6.5391 ریال7:52:13
6.5385 ریال7:51:17
6.5376 ریال7:50:15
6.5379 ریال7:49:12
6.5362 ریال7:48:17
6.5359 ریال7:47:12
6.5356 ریال7:45:16
6.5371 ریال7:44:11
6.5365 ریال7:43:12
6.5371 ریال7:42:17
6.5376 ریال7:40:14
6.5365 ریال7:39:17
6.5376 ریال7:36:17
6.5371 ریال7:35:15
6.5379 ریال7:34:12
6.5365 ریال7:33:20
6.5356 ریال7:32:17
6.5376 ریال7:31:13
6.5362 ریال7:30:21
6.5371 ریال7:29:11
6.5376 ریال7:28:12
6.5362 ریال7:27:16
6.5359 ریال7:26:13
6.5376 ریال7:25:13
6.5368 ریال7:24:16
6.5371 ریال7:23:14
6.5376 ریال7:22:12
6.5368 ریال7:21:18
6.5376 ریال7:19:12
6.5368 ریال7:18:15
6.5376 ریال7:17:11
6.5382 ریال7:14:11
6.5371 ریال7:13:12
6.5356 ریال7:12:16
6.5371 ریال7:11:12
6.5365 ریال7:10:26
6.5353 ریال7:08:12
6.5356 ریال7:07:12
6.5353 ریال7:06:15
6.5365 ریال7:05:13
6.5359 ریال7:04:11
6.5365 ریال7:03:17
6.5339 ریال7:02:13
6.5345 ریال7:01:14
6.5339 ریال7:00:24
6.5348 ریال6:59:12
6.5353 ریال6:57:15
6.5365 ریال6:54:14
6.5359 ریال6:53:11
6.5353 ریال6:52:12
6.5345 ریال6:51:16
6.5353 ریال6:50:13
6.5342 ریال6:49:11
6.5339 ریال6:48:15
6.5333 ریال6:46:12
6.5342 ریال6:45:15
6.5353 ریال6:44:11
6.5345 ریال6:43:11
6.5353 ریال6:41:12
6.5348 ریال6:39:15
6.5342 ریال6:38:11
6.5333 ریال6:37:11
6.5339 ریال6:36:15
6.5336 ریال6:34:11
6.5322 ریال6:29:11
6.5345 ریال6:28:11
6.5322 ریال6:27:14
6.5342 ریال6:26:11
6.5325 ریال6:25:12
6.5316 ریال6:24:15
6.5327 ریال6:23:11
6.5322 ریال6:22:41
6.5327 ریال6:21:40
6.5336 ریال6:21:34
6.5336 ریال6:21:29
6.5316 ریال6:18:44
6.5325 ریال6:16:34
6.5316 ریال6:16:30
6.5322 ریال6:14:15
6.5304 ریال6:13:55
6.533 ریال6:13:53
6.5316 ریال6:10:14
6.533 ریال6:07:13
6.5322 ریال6:06:16
6.5325 ریال6:05:13
6.5316 ریال6:03:38
6.5302 ریال6:02:19
6.531 ریال6:01:15
6.5313 ریال6:00:28
6.531 ریال5:59:11
6.5319 ریال5:57:17
6.5336 ریال5:56:13
6.5316 ریال5:55:14
6.5322 ریال5:54:14
6.5316 ریال5:53:13
6.531 ریال5:52:12
6.533 ریال5:48:16
6.531 ریال5:47:12
6.5325 ریال5:46:10
6.531 ریال5:45:17
6.5319 ریال5:44:10
6.5325 ریال5:42:20
6.5319 ریال5:41:12
6.5322 ریال5:40:14
6.5319 ریال5:39:15
6.533 ریال5:37:12
6.5313 ریال5:36:16
6.5307 ریال5:35:14
6.5319 ریال5:34:12
6.5304 ریال5:33:19
6.531 ریال5:32:14
6.5299 ریال5:31:15
6.5313 ریال5:30:21
6.5302 ریال5:29:11
6.5304 ریال5:28:12
6.5293 ریال5:27:16
6.5304 ریال5:26:11
6.533 ریال5:25:13
6.5316 ریال5:24:17
6.5322 ریال5:23:12
6.5327 ریال5:22:13
6.5336 ریال5:21:20
6.5348 ریال5:19:12
6.5336 ریال5:18:15
6.5333 ریال5:17:12
6.5342 ریال5:15:16
6.5333 ریال5:13:13
6.5336 ریال5:12:17
6.5339 ریال5:11:12
6.5348 ریال5:10:13
6.5327 ریال5:09:16
6.5336 ریال5:08:10
6.5319 ریال5:07:11
6.5325 ریال5:05:13
6.5316 ریال5:04:11
6.531 ریال5:02:14
6.5313 ریال5:01:14
6.5319 ریال5:00:23
6.531 ریال4:59:11
6.5325 ریال4:58:10
6.5336 ریال4:57:15
6.5325 ریال4:56:10
6.5322 ریال4:55:12
6.5316 ریال4:54:14
6.5336 ریال4:53:10
6.533 ریال4:52:10
6.5325 ریال4:51:15
6.5327 ریال4:50:13
6.5342 ریال4:49:10
6.5333 ریال4:48:14
6.5345 ریال4:47:11
6.5342 ریال4:46:11
6.5339 ریال4:43:10
6.5342 ریال4:42:15
6.533 ریال4:41:12
6.5342 ریال4:40:12
6.5325 ریال4:39:13
6.5333 ریال4:38:10
6.5322 ریال4:37:10
6.5353 ریال4:36:15
6.5339 ریال4:35:12
6.5348 ریال4:34:11
6.5362 ریال4:33:17
6.5333 ریال4:32:14
6.5342 ریال4:26:12
6.535 ریال4:25:11
6.5376 ریال4:24:14
6.5379 ریال4:23:10
6.5385 ریال4:22:11
6.5379 ریال4:20:13
6.5394 ریال4:19:10
6.5388 ریال4:18:14
6.5376 ریال4:17:10
6.5373 ریال4:16:10
6.5385 ریال4:15:16
6.5394 ریال4:14:11
6.5379 ریال4:12:16
6.5394 ریال4:11:10
6.5388 ریال4:07:11
6.5365 ریال4:04:12
6.5371 ریال4:03:18
6.5362 ریال4:01:14
6.5359 ریال4:00:23
6.5365 ریال3:59:11
6.5371 ریال3:58:11
6.5382 ریال3:57:14
6.5356 ریال3:56:11
6.5371 ریال3:55:12
6.5362 ریال3:54:14
6.5368 ریال3:53:10
6.5371 ریال3:52:12
6.5376 ریال3:51:15
6.5365 ریال3:50:14
6.5371 ریال3:48:14
6.5373 ریال3:47:11
6.5371 ریال3:45:15
6.5362 ریال3:44:11
6.5376 ریال3:43:10
6.5356 ریال3:42:16
6.5365 ریال3:41:11
6.5376 ریال3:39:14
6.5382 ریال3:38:11
6.5356 ریال3:37:12
6.5373 ریال3:35:11
6.5376 ریال3:34:12
6.5379 ریال3:33:17
6.5385 ریال3:32:13
6.54 ریال3:31:13
6.5394 ریال3:30:19
6.5405 ریال3:29:11
6.5391 ریال3:28:11
6.5394 ریال3:27:17
6.5396 ریال3:26:10
6.5385 ریال3:25:11
6.5402 ریال3:24:15
6.5391 ریال3:23:11
6.5388 ریال3:22:12
6.54 ریال3:21:17
6.5373 ریال3:20:14
6.5405 ریال3:19:11
6.5391 ریال3:18:14
6.5388 ریال3:17:11
6.54 ریال3:16:11
6.5396 ریال3:15:14
6.5388 ریال3:14:10
6.5405 ریال3:12:16
6.5396 ریال3:11:11
6.5411 ریال3:10:12
6.54 ریال3:09:14
6.5394 ریال3:07:10
6.5405 ریال3:06:14
6.5402 ریال3:05:12
6.5385 ریال3:03:18
6.5396 ریال3:02:12
6.54 ریال3:01:16
6.5411 ریال3:00:24
6.54 ریال2:59:10
6.5414 ریال2:58:10
6.5388 ریال2:57:13
6.54 ریال2:56:10
6.5394 ریال2:55:10
6.5385 ریال2:54:14
6.5405 ریال2:53:10
6.5394 ریال2:52:10
6.5391 ریال2:51:14
6.5405 ریال2:50:12
6.5417 ریال2:49:10
6.5385 ریال2:48:14
6.5411 ریال2:47:10
6.5391 ریال2:46:10
6.5394 ریال2:45:15
6.5385 ریال2:44:10
6.5391 ریال2:43:10
6.5405 ریال2:42:14
6.5402 ریال2:41:11
6.5396 ریال2:32:12
6.54 ریال2:31:13
6.5405 ریال2:30:18
6.5408 ریال2:29:09
6.5411 ریال2:28:11
6.5391 ریال2:27:13
6.5402 ریال2:26:10
6.5405 ریال2:25:11
6.5411 ریال2:24:13
6.5402 ریال2:23:11
6.54 ریال2:22:11
6.5385 ریال2:21:15
6.5405 ریال2:20:12
6.5411 ریال2:19:10
6.5423 ریال2:18:14
6.5391 ریال2:17:09
6.5426 ریال2:16:09
6.54 ریال2:15:15
6.5402 ریال2:14:10
6.5396 ریال2:13:09
6.5391 ریال2:11:11
6.5411 ریال2:10:11
6.5402 ریال2:09:13
6.5411 ریال2:08:09
6.5385 ریال2:07:11
6.5396 ریال2:06:15
6.54 ریال2:05:12
6.5405 ریال2:04:11
6.5385 ریال2:03:17
6.5394 ریال2:02:15
6.54 ریال2:01:14
6.5385 ریال2:00:26
6.5391 ریال1:59:11
6.5382 ریال1:57:13
6.5394 ریال1:56:10
6.5382 ریال1:55:10
6.5388 ریال1:52:12
6.5391 ریال1:51:16
6.5382 ریال1:50:12
6.529 ریال1:49:10
6.5394 ریال1:48:14
6.5371 ریال1:47:12
6.5336 ریال1:46:10
6.5373 ریال1:45:17
6.5382 ریال1:44:11
6.5327 ریال1:43:10
6.5373 ریال1:41:10
6.5376 ریال1:40:12
6.5382 ریال1:39:15
6.5388 ریال1:38:10
6.5362 ریال1:37:09
6.5371 ریال1:36:15
6.5353 ریال1:35:13
6.5376 ریال1:34:13
6.5316 ریال1:33:18
6.5385 ریال1:32:13
6.5325 ریال1:31:13
6.5396 ریال1:30:22
6.5373 ریال1:29:12
6.5388 ریال1:28:11
6.5394 ریال1:27:13
6.5388 ریال1:26:11
6.5376 ریال1:25:12
6.5388 ریال1:22:12
6.5382 ریال1:21:17
6.5385 ریال1:20:12
6.5391 ریال1:19:10
6.5388 ریال1:18:16
6.5382 ریال1:17:12
6.5388 ریال1:16:11
6.5379 ریال1:15:16
6.5391 ریال1:14:10
6.5385 ریال1:13:12
6.5394 ریال1:12:16
6.5391 ریال1:11:12
6.5379 ریال1:10:13
6.5373 ریال1:09:14
6.5385 ریال1:08:11
6.54 ریال1:07:11
6.5391 ریال1:06:15
6.5388 ریال1:05:12
6.54 ریال1:04:10
6.5388 ریال1:03:18
6.5408 ریال1:02:12
6.54 ریال1:01:18
6.5394 ریال1:00:22
6.5379 ریال0:59:10
6.5382 ریال0:58:10
6.5388 ریال0:56:11
6.5382 ریال0:55:12
6.5385 ریال0:54:16
6.5391 ریال0:53:10
6.5388 ریال0:52:13
6.5373 ریال0:51:15
6.5388 ریال0:50:14
6.5379 ریال0:49:10
6.5373 ریال0:48:13
6.5376 ریال0:47:12
6.5373 ریال0:46:11
6.5388 ریال0:45:15
6.5368 ریال0:44:12
6.5388 ریال0:43:13
6.5373 ریال0:42:15
6.5388 ریال0:41:12
6.5368 ریال0:40:13
6.5376 ریال0:39:13
6.5373 ریال0:38:10
6.5365 ریال0:37:09
6.5382 ریال0:36:13
6.5379 ریال0:35:12
6.5382 ریال0:34:10
6.5388 ریال0:33:12
6.5373 ریال0:32:12
6.5376 ریال0:31:12
6.5373 ریال0:30:15
6.5382 ریال0:29:11
6.5376 ریال0:28:11
6.5362 ریال0:27:13
6.5368 ریال0:26:10
6.5373 ریال0:23:11
6.5379 ریال0:22:11
6.5388 ریال0:21:13
6.5368 ریال0:20:12
6.5379 ریال0:19:09
6.5385 ریال0:18:15
6.5373 ریال0:17:09
6.5382 ریال0:16:09
6.5379 ریال0:15:15
6.5388 ریال0:14:11
6.5385 ریال0:12:15
6.5388 ریال0:11:11
6.5394 ریال0:10:12
6.5385 ریال0:09:14
6.5373 ریال0:08:10
6.5379 ریال0:07:09
6.5376 ریال0:06:14
6.5379 ریال0:05:12
6.5388 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات