شاخص یاب

دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.8104
  • بالاترین قیمت روز:7.8174
  • پایین ترین قیمت روز:7.8064
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8089
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:7.809
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8104 ریال12:14:13
7.8107 ریال12:11:13
7.8104 ریال12:03:20
7.8103 ریال12:01:15
7.8108 ریال12:00:25
7.811 ریال11:59:14
7.8112 ریال11:58:12
7.8107 ریال11:55:15
7.811 ریال11:53:13
7.8109 ریال11:52:14
7.8112 ریال11:51:17
7.8098 ریال11:50:17
7.8094 ریال11:49:13
7.8099 ریال11:48:18
7.8116 ریال11:47:13
7.8119 ریال11:44:14
7.812 ریال11:42:17
7.8121 ریال11:34:13
7.8117 ریال11:31:16
7.8121 ریال11:26:13
7.8122 ریال11:24:17
7.8121 ریال11:16:12
7.812 ریال11:15:19
7.8119 ریال11:12:16
7.812 ریال11:11:13
7.8119 ریال11:10:18
7.8121 ریال11:09:16
7.8122 ریال11:07:13
7.8123 ریال11:06:17
7.8122 ریال11:05:15
7.8123 ریال11:03:17
7.8119 ریال11:01:14
7.8123 ریال10:59:12
7.8122 ریال10:58:12
7.8123 ریال10:56:13
7.8122 ریال10:52:12
7.8123 ریال10:51:17
7.8121 ریال10:50:17
7.8122 ریال10:49:13
7.8121 ریال10:48:17
7.8124 ریال10:47:12
7.8127 ریال10:46:12
7.8131 ریال10:43:14
7.8133 ریال10:37:12
7.8131 ریال10:36:18
7.8127 ریال10:34:18
7.8126 ریال10:33:17
7.8133 ریال10:32:13
7.8139 ریال10:30:18
7.8135 ریال10:26:13
7.8134 ریال10:22:12
7.8132 ریال10:21:16
7.8133 ریال10:20:16
7.8136 ریال10:19:13
7.8144 ریال10:15:17
7.8142 ریال10:14:12
7.8141 ریال10:13:12
7.8142 ریال10:12:16
7.8128 ریال10:04:13
7.8129 ریال10:02:13
7.8127 ریال10:01:14
7.8126 ریال10:00:20
7.8141 ریال9:57:18
7.8142 ریال9:50:17
7.8144 ریال9:48:16
7.8137 ریال9:34:12
7.8139 ریال9:33:15
7.8138 ریال9:32:13
7.8139 ریال9:31:14
7.8141 ریال9:30:21
7.8155 ریال9:29:12
7.8141 ریال9:27:15
7.8137 ریال9:26:12
7.8136 ریال9:24:17
7.8135 ریال9:23:12
7.8134 ریال9:20:14
7.8135 ریال9:19:12
7.8133 ریال9:16:12
7.8131 ریال9:14:12
7.8127 ریال9:11:12
7.8125 ریال9:02:13
7.8127 ریال8:57:15
7.812 ریال8:56:12
7.8127 ریال8:55:13
7.813 ریال8:52:11
7.8132 ریال8:51:14
7.8133 ریال8:50:14
7.8135 ریال8:44:11
7.8136 ریال8:41:12
7.8135 ریال8:38:12
7.8131 ریال8:34:11
7.8132 ریال8:31:12
7.8135 ریال8:29:11
7.8134 ریال8:10:13
7.8135 ریال8:04:11
7.8136 ریال7:59:12
7.8135 ریال7:58:11
7.8136 ریال7:57:15
7.8135 ریال7:47:11
7.8136 ریال7:46:11
7.8135 ریال7:42:14
7.8134 ریال7:34:11
7.8135 ریال7:33:15
7.8133 ریال7:32:12
7.8135 ریال7:31:12
7.8134 ریال7:30:17
7.8135 ریال7:29:11
7.8131 ریال7:24:14
7.8132 ریال7:23:11
7.8131 ریال7:21:15
7.8133 ریال7:20:13
7.8134 ریال7:19:11
7.8136 ریال7:09:13
7.8137 ریال7:07:11
7.8136 ریال7:06:13
7.8137 ریال7:05:11
7.8139 ریال7:03:15
7.8137 ریال7:02:11
7.8138 ریال7:01:11
7.8137 ریال6:59:10
7.8139 ریال6:55:11
7.814 ریال6:54:13
7.8142 ریال6:53:11
7.8141 ریال6:50:12
7.814 ریال6:46:11
7.8141 ریال6:39:12
7.8142 ریال6:37:10
7.8139 ریال6:36:12
7.8137 ریال6:35:13
7.8139 ریال6:34:11
7.8135 ریال6:32:11
7.8136 ریال6:28:11
7.8135 ریال6:23:10
7.8134 ریال6:22:11
7.8133 ریال6:18:13
7.8135 ریال6:17:27
7.8136 ریال6:15:15
7.8137 ریال6:14:11
7.8136 ریال6:10:12
7.814 ریال6:07:02
7.8133 ریال5:59:11
7.8134 ریال5:58:10
7.8137 ریال5:56:10
7.8136 ریال5:54:14
7.8137 ریال5:53:11
7.8136 ریال5:52:11
7.8125 ریال5:49:12
7.8129 ریال5:48:13
7.8133 ریال5:47:10
7.8137 ریال5:46:11
7.8145 ریال5:45:17
7.8154 ریال5:44:12
7.8158 ریال5:43:14
7.8159 ریال5:41:11
7.8158 ریال5:40:16
7.8159 ریال5:39:14
7.8158 ریال5:38:10
7.8159 ریال5:36:14
7.8167 ریال5:34:10
7.8171 ریال5:33:14
7.8174 ریال5:32:11
7.8172 ریال5:29:10
7.8169 ریال5:28:11
7.8168 ریال5:27:13
7.8167 ریال5:25:11
7.817 ریال5:24:13
7.8167 ریال5:23:10
7.8166 ریال5:22:10
7.8162 ریال5:21:13
7.8163 ریال5:20:12
7.816 ریال5:18:14
7.8157 ریال5:16:10
7.8156 ریال5:14:10
7.8155 ریال5:13:11
7.8158 ریال5:12:14
7.816 ریال5:09:13
7.8149 ریال5:08:10
7.8141 ریال5:06:13
7.814 ریال5:03:13
7.8138 ریال5:02:10
7.8137 ریال5:01:10
7.8133 ریال5:00:17
7.813 ریال4:58:09
7.8129 ریال4:57:12
7.813 ریال4:56:09
7.8128 ریال4:54:12
7.813 ریال4:53:10
7.8126 ریال4:52:10
7.8122 ریال4:50:11
7.812 ریال4:48:13
7.8117 ریال4:45:14
7.8125 ریال4:44:09
7.8124 ریال4:43:10
7.8122 ریال4:42:13
7.8124 ریال4:41:10
7.8123 ریال4:40:11
7.8124 ریال4:35:10
7.8121 ریال4:33:13
7.812 ریال4:32:10
7.8121 ریال4:31:10
7.8122 ریال4:30:15
7.8129 ریال4:29:09
7.8134 ریال4:27:12
7.814 ریال4:26:10
7.8137 ریال4:25:11
7.8136 ریال4:23:09
7.8139 ریال4:22:10
7.8131 ریال4:21:12
7.8135 ریال4:19:10
7.8132 ریال4:16:10
7.8121 ریال4:15:14
7.812 ریال4:14:12
7.8118 ریال4:11:10
7.812 ریال4:10:11
7.8114 ریال4:09:11
7.8105 ریال4:08:10
7.8102 ریال4:07:10
7.8103 ریال4:04:11
7.8083 ریال3:58:09
7.8082 ریال3:39:11
7.8083 ریال3:35:11
7.8081 ریال3:34:09
7.8078 ریال3:25:10
7.808 ریال3:18:12
7.8083 ریال3:17:11
7.8086 ریال3:16:09
7.8083 ریال3:14:10
7.8084 ریال3:12:12
7.8093 ریال3:11:09
7.8089 ریال3:10:11
7.8084 ریال3:08:09
7.8087 ریال3:07:09
7.8094 ریال3:06:12
7.8093 ریال3:05:10
7.8084 ریال3:04:10
7.8085 ریال3:03:13
7.8091 ریال3:01:09
7.809 ریال2:39:11
7.8091 ریال2:37:09
7.809 ریال2:32:09
7.8088 ریال1:33:11
7.809 ریال1:32:09
7.8078 ریال1:13:08
7.8079 ریال1:02:08
7.8074 ریال1:00:14
7.8087 ریال0:59:08
7.8074 ریال0:58:07
7.8078 ریال0:54:10
7.8077 ریال0:53:08
7.8078 ریال0:52:08
7.8079 ریال0:50:09
7.808 ریال0:49:08
7.8081 ریال0:48:10
7.8079 ریال0:47:08
7.8081 ریال0:43:08
7.8082 ریال0:38:08
7.8087 ریال0:37:08
7.8082 ریال0:36:09
7.8064 ریال0:35:09
7.8093 ریال0:31:08
7.8085 ریال0:30:15
7.8089 ریال0:16:08
نظرات