شاخص یاب

دلار / دلار هنگ کنگ

  • نرخ فعلی:7.8288
  • بالاترین قیمت روز:7.8319
  • پایین ترین قیمت روز:7.8288
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.8307
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:7.8309
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار هنگ کنگ در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.8288 ریال23:07:07
7.829 ریال23:03:12
7.8289 ریال23:02:08
7.829 ریال22:44:08
7.8291 ریال22:35:09
7.8292 ریال22:05:09
7.8291 ریال21:45:13
7.829 ریال21:38:08
7.8291 ریال21:31:09
7.829 ریال21:29:08
7.8291 ریال20:41:08
7.8292 ریال20:36:10
7.8293 ریال20:26:07
7.8294 ریال20:23:07
7.8293 ریال20:19:08
7.8292 ریال20:18:11
7.8296 ریال20:15:12
7.8295 ریال20:14:07
7.8296 ریال20:12:11
7.8295 ریال20:07:09
7.8293 ریال20:01:09
7.8295 ریال20:00:18
7.8293 ریال19:58:08
7.8289 ریال19:53:08
7.8288 ریال19:52:08
7.8289 ریال19:46:08
7.829 ریال19:45:12
7.8293 ریال19:43:08
7.8292 ریال19:42:11
7.8291 ریال19:34:08
7.8288 ریال19:31:09
7.8289 ریال19:30:15
7.8294 ریال19:29:08
7.8295 ریال19:28:08
7.8297 ریال19:26:08
7.8298 ریال19:25:09
7.8297 ریال19:24:12
7.8298 ریال19:05:08
7.8297 ریال19:02:08
7.8291 ریال18:48:11
7.8292 ریال18:47:08
7.8298 ریال18:44:08
7.8299 ریال18:41:08
7.8297 ریال18:39:11
7.8298 ریال18:32:09
7.8293 ریال18:31:09
7.8294 ریال18:30:15
7.8299 ریال18:24:10
7.8301 ریال18:18:11
7.8298 ریال18:09:11
7.8299 ریال18:03:11
7.83 ریال17:59:08
7.8301 ریال17:58:08
7.8302 ریال17:57:11
7.8298 ریال17:55:10
7.83 ریال17:43:08
7.8301 ریال17:42:11
7.83 ریال17:24:12
7.8301 ریال17:23:08
7.83 ریال17:22:08
7.8299 ریال17:15:12
7.8301 ریال17:14:08
7.83 ریال17:08:08
7.8295 ریال17:00:21
7.83 ریال16:50:10
7.8299 ریال16:47:08
7.8303 ریال16:45:13
7.8304 ریال16:34:08
7.8299 ریال16:30:15
7.8304 ریال16:25:09
7.8308 ریال16:21:11
7.8309 ریال16:20:11
7.831 ریال16:09:11
7.8309 ریال16:08:08
7.8308 ریال16:06:10
7.8313 ریال16:05:09
7.8312 ریال15:55:09
7.8313 ریال15:34:07
7.8314 ریال15:33:10
7.8313 ریال15:32:09
7.8314 ریال15:29:08
7.8313 ریال15:28:07
7.8314 ریال15:26:08
7.8313 ریال15:25:08
7.8315 ریال15:24:10
7.8313 ریال15:15:11
7.8312 ریال15:11:07
7.8313 ریال14:57:11
7.8312 ریال14:40:10
7.8313 ریال14:39:10
7.8312 ریال14:31:08
7.8309 ریال13:39:11
7.8306 ریال13:35:09
7.8302 ریال13:33:12
7.8308 ریال13:24:12
7.8304 ریال13:22:08
7.8308 ریال13:14:08
7.8309 ریال13:08:08
7.8308 ریال13:03:11
7.8309 ریال12:55:09
7.8308 ریال12:48:11
7.8309 ریال12:43:08
7.8308 ریال12:36:12
7.8309 ریال12:25:09
7.8307 ریال12:14:08
7.8306 ریال12:03:12
7.8301 ریال12:02:08
7.8302 ریال12:01:09
7.8301 ریال12:00:18
7.8306 ریال11:51:12
7.8307 ریال11:49:09
7.8306 ریال11:48:12
7.8307 ریال11:40:11
7.8308 ریال11:36:12
7.8309 ریال11:33:13
7.8308 ریال11:32:08
7.8305 ریال11:29:09
7.8308 ریال11:28:08
7.8302 ریال11:24:11
7.8303 ریال11:19:09
7.8302 ریال11:18:12
7.8301 ریال11:08:07
7.8302 ریال10:51:10
7.83 ریال10:50:12
7.8298 ریال10:47:09
7.8292 ریال10:40:11
7.8291 ریال10:35:10
7.8293 ریال10:25:09
7.8294 ریال10:24:10
7.8296 ریال10:23:08
7.8293 ریال10:19:08
7.8292 ریال10:18:10
7.8293 ریال10:17:08
7.8294 ریال10:14:09
7.8295 ریال10:13:08
7.8297 ریال10:12:12
7.8299 ریال10:07:08
7.8298 ریال10:06:11
7.8299 ریال10:05:09
7.8303 ریال10:03:11
7.8305 ریال10:02:09
7.8306 ریال9:56:08
7.8305 ریال9:51:11
7.8307 ریال9:49:08
7.8306 ریال9:48:11
7.8307 ریال9:43:09
7.8306 ریال9:42:12
7.8307 ریال9:34:08
7.831 ریال9:32:09
7.8311 ریال9:30:15
7.831 ریال9:17:09
7.8311 ریال9:15:13
7.8312 ریال8:18:11
7.8313 ریال8:16:09
7.8312 ریال8:13:08
7.8313 ریال8:04:08
7.8312 ریال7:56:09
7.8311 ریال7:52:08
7.8309 ریال6:48:11
7.831 ریال6:36:12
7.8308 ریال6:35:09
7.831 ریال6:34:09
7.8312 ریال6:30:56
7.8311 ریال6:26:07
7.8311 ریال6:25:45
7.8312 ریال6:19:08
7.8313 ریال6:15:13
7.8315 ریال6:09:12
7.8316 ریال5:53:09
7.8317 ریال5:45:13
7.8315 ریال5:43:09
7.8316 ریال5:42:11
7.8318 ریال5:37:09
7.8319 ریال5:36:11
7.8318 ریال5:33:11
7.8319 ریال5:30:16
7.8318 ریال5:11:08
7.8319 ریال5:07:08
7.8318 ریال4:58:08
7.8316 ریال4:48:11
7.8315 ریال4:29:08
7.8314 ریال4:21:11
7.8315 ریال4:07:08
7.8312 ریال4:06:11
7.831 ریال4:01:09
7.8307 ریال3:59:08
7.8306 ریال3:58:07
7.8305 ریال3:55:09
7.8304 ریال3:54:11
7.8305 ریال3:33:11
7.8306 ریال3:32:08
7.8305 ریال3:31:08
7.8304 ریال3:26:08
7.8306 ریال2:35:09
7.8305 ریال2:25:09
7.8306 ریال2:19:07
7.8302 ریال2:17:07
7.8299 ریال2:09:10
7.8302 ریال2:05:09
7.8304 ریال2:04:07
7.8302 ریال2:02:09
7.8299 ریال1:54:11
7.8297 ریال1:53:08
7.8302 ریال1:49:08
7.8299 ریال1:43:08
7.8302 ریال1:39:10
7.8305 ریال1:31:09
7.8306 ریال1:16:08
7.8305 ریال1:15:12
7.8306 ریال0:39:09
7.8307 ریال0:35:08
7.8306 ریال0:28:08
7.8307 ریال0:10:09
7.8306 ریال0:09:10
7.8307 ریال0:04:07
نظرات