شاخص یاب

دلار / فرانک گینه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,952 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2%