شاخص یاب

دلار / فرانک گینه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,951 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.06%