شاخص یاب

دلار / فرانک گینه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,944 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,938 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,942 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.24%