شاخص یاب

دلار / فرانک گینه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 99.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2%