USD/GNF - دلار آمریکا / فرانک گینه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک USD/GNF - دلار آمریکا / فرانک گینه در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9%