دلار / سدی غنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3612 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3612 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.6388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.97%