شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / سدی غنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3969 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3969 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3969 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.6031 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.06%