دلار / سدی غنا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4525 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4525 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.69%