شاخص یاب

دلار / سدی غنا

  • نرخ فعلی:4.8
  • بالاترین قیمت روز:4.8
  • پایین ترین قیمت روز:4.7328
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.7491
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۳۶:۴۶
  • نرخ روز گذشته:4.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / سدی غنا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.8 ریال22:36:46
4.8 ریال22:36:01
4.7328 ریال20:05:56
4.7328 ریال20:04:50
4.75 ریال18:24:16
4.75 ریال18:23:34
4.7503 ریال17:45:34
4.7503 ریال17:44:45
4.7328 ریال17:43:32
4.7503 ریال16:49:28
4.7328 ریال16:47:31
4.7503 ریال15:45:34
4.7503 ریال15:44:42
4.7491 ریال4:35:41
4.7491 ریال4:34:32
نظرات