شاخص یاب

دلار / پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:0.7925
  • بالاترین قیمت روز:0.7935
  • پایین ترین قیمت روز:0.7896
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7896
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.7893
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7925 ریال11:38:10
0.7923 ریال11:35:12
0.7924 ریال11:34:11
0.7925 ریال11:33:15
0.792 ریال11:31:11
0.7918 ریال11:29:10
0.7921 ریال11:26:11
0.7922 ریال11:25:12
0.7923 ریال11:24:13
0.7924 ریال11:22:10
0.7926 ریال11:21:15
0.7927 ریال11:19:11
0.7928 ریال11:18:14
0.7927 ریال11:17:12
0.7929 ریال11:16:11
0.7928 ریال11:15:16
0.7929 ریال11:13:11
0.7927 ریال11:12:14
0.7928 ریال11:11:10
0.7927 ریال11:09:14
0.7928 ریال11:06:15
0.7927 ریال11:05:22
0.7928 ریال11:03:16
0.7929 ریال11:00:24
0.7927 ریال10:59:12
0.7928 ریال10:58:12
0.7929 ریال10:53:11
0.7928 ریال10:51:14
0.7929 ریال10:49:11
0.7931 ریال10:47:12
0.7933 ریال10:46:12
0.7932 ریال10:45:16
0.793 ریال10:44:12
0.7929 ریال10:43:12
0.7928 ریال10:42:14
0.7929 ریال10:40:15
0.7931 ریال10:39:19
0.7927 ریال10:37:11
0.7928 ریال10:34:12
0.7927 ریال10:32:13
0.7929 ریال10:31:14
0.7928 ریال10:30:21
0.793 ریال10:29:11
0.7931 ریال10:28:13
0.7932 ریال10:24:15
0.7933 ریال10:23:12
0.7932 ریال10:21:17
0.7934 ریال10:19:11
0.7935 ریال10:18:15
0.7933 ریال10:17:11
0.7929 ریال10:14:12
0.7928 ریال10:13:11
0.7927 ریال10:10:14
0.7925 ریال10:07:12
0.7927 ریال10:06:15
0.7925 ریال10:05:12
0.7924 ریال10:04:11
0.7923 ریال10:03:16
0.7924 ریال10:02:12
0.7923 ریال10:00:20
0.7922 ریال9:59:12
0.7924 ریال9:58:12
0.7922 ریال9:50:14
0.792 ریال9:49:11
0.7919 ریال9:45:15
0.7921 ریال9:44:11
0.7919 ریال9:40:14
0.7918 ریال9:39:14
0.7917 ریال9:32:11
0.7918 ریال9:31:12
0.792 ریال9:29:11
0.7918 ریال9:22:10
0.792 ریال9:21:14
0.7917 ریال9:20:15
0.7918 ریال9:19:10
0.7919 ریال9:18:14
0.7918 ریال9:13:11
0.7917 ریال9:07:11
0.7918 ریال8:58:10
0.7917 ریال8:55:12
0.7916 ریال8:53:10
0.7917 ریال8:43:10
0.7918 ریال8:40:13
0.7917 ریال8:24:14
0.7918 ریال8:23:10
0.7917 ریال8:22:10
0.7918 ریال8:21:14
0.7919 ریال8:20:12
0.7917 ریال8:13:10
0.7918 ریال8:10:12
0.7917 ریال8:08:10
0.792 ریال8:03:13
0.7919 ریال8:01:11
0.792 ریال7:59:10
0.7919 ریال7:58:11
0.792 ریال7:57:13
0.7919 ریال7:56:09
0.7921 ریال7:54:12
0.7919 ریال7:50:12
0.792 ریال7:47:10
0.7918 ریال7:44:09
0.7917 ریال7:38:09
0.7918 ریال7:37:09
0.7917 ریال7:28:10
0.7919 ریال7:24:12
0.7918 ریال7:23:09
0.7919 ریال7:11:10
0.792 ریال6:51:12
0.7919 ریال6:49:09
0.792 ریال6:48:13
0.7919 ریال6:29:09
0.792 ریال6:26:10
0.7919 ریال6:23:10
0.7921 ریال6:21:24
0.7921 ریال6:21:13
0.792 ریال6:20:54
0.7919 ریال6:17:49
0.7919 ریال6:17:47
0.7919 ریال6:17:46
0.7918 ریال6:14:43
0.7917 ریال6:12:26
0.7918 ریال6:10:21
0.7919 ریال6:08:10
0.7921 ریال6:06:14
0.792 ریال6:05:17
0.7921 ریال6:03:15
0.792 ریال5:59:10
0.7921 ریال5:58:10
0.792 ریال5:56:09
0.7921 ریال5:54:16
0.792 ریال5:50:15
0.7919 ریال5:49:10
0.792 ریال5:47:10
0.7921 ریال5:46:10
0.7919 ریال5:45:15
0.792 ریال5:43:09
0.7919 ریال5:42:13
0.7918 ریال5:40:13
0.7917 ریال5:37:10
0.7916 ریال5:35:12
0.7915 ریال5:34:12
0.7916 ریال5:28:09
0.7915 ریال5:20:16
0.7914 ریال5:19:12
0.7915 ریال5:16:12
0.7914 ریال5:15:15
0.7915 ریال5:13:12
0.7916 ریال5:08:10
0.7917 ریال5:07:09
0.7916 ریال5:02:10
0.7917 ریال5:00:20
0.7916 ریال4:59:09
0.7915 ریال4:58:09
0.7917 ریال4:57:14
0.7915 ریال4:56:09
0.7916 ریال4:55:11
0.7915 ریال4:54:12
0.7916 ریال4:47:10
0.7918 ریال4:46:10
0.7916 ریال4:45:14
0.7915 ریال4:44:09
0.7914 ریال4:42:13
0.7915 ریال4:41:09
0.7913 ریال4:38:10
0.7914 ریال4:37:09
0.7912 ریال4:34:09
0.7913 ریال4:33:14
0.7912 ریال4:30:20
0.7914 ریال4:29:12
0.7913 ریال4:27:13
0.7915 ریال4:23:10
0.7912 ریال4:21:13
0.7913 ریال4:16:10
0.7914 ریال4:14:10
0.7913 ریال4:13:10
0.7912 ریال4:12:13
0.7911 ریال4:07:09
0.7912 ریال4:06:13
0.7911 ریال4:01:11
0.791 ریال3:58:10
0.7911 ریال3:54:13
0.7912 ریال3:50:13
0.7911 ریال3:49:09
0.791 ریال3:44:10
0.7908 ریال3:43:10
0.7906 ریال3:37:09
0.7904 ریال3:30:19
0.7905 ریال3:24:14
0.7904 ریال3:23:09
0.7903 ریال3:22:09
0.7904 ریال3:20:13
0.7903 ریال3:15:17
0.7904 ریال3:14:09
0.7903 ریال3:13:09
0.7904 ریال3:10:12
0.7905 ریال3:06:12
0.7906 ریال3:04:10
0.7908 ریال2:59:10
0.7907 ریال2:58:10
0.7906 ریال2:57:13
0.7907 ریال2:54:12
0.7908 ریال2:53:09
0.7907 ریال2:50:14
0.7906 ریال2:46:09
0.7907 ریال2:45:15
0.7905 ریال2:41:10
0.7902 ریال2:40:14
0.79 ریال2:39:13
0.7899 ریال2:38:09
0.7898 ریال2:36:14
0.79 ریال2:35:12
0.7899 ریال2:34:09
0.7902 ریال2:33:14
0.7904 ریال2:32:09
0.7903 ریال2:31:11
0.79 ریال2:30:19
0.7909 ریال2:29:10
0.7898 ریال2:28:11
0.79 ریال2:26:09
0.7898 ریال2:25:11
0.7899 ریال2:24:14
0.7905 ریال2:23:09
0.7904 ریال2:22:09
0.7911 ریال2:21:13
0.7904 ریال2:20:13
0.7909 ریال2:19:09
0.791 ریال2:18:13
0.7907 ریال2:17:09
0.7905 ریال2:16:13
0.7902 ریال2:15:15
0.7915 ریال2:14:10
0.7912 ریال2:13:09
0.7903 ریال2:11:09
0.7906 ریال2:10:13
0.7911 ریال2:09:12
0.7913 ریال2:08:09
0.7907 ریال2:07:09
0.7911 ریال2:06:13
0.7903 ریال2:05:12
0.7902 ریال2:04:09
0.7905 ریال2:03:19
0.7917 ریال2:02:10
0.7905 ریال2:00:21
0.7902 ریال1:58:09
0.7896 ریال1:57:12
0.7898 ریال1:55:12
0.7903 ریال1:54:12
0.7898 ریال1:53:08
0.79 ریال1:52:10
0.7899 ریال1:51:13
0.79 ریال1:50:14
0.7898 ریال1:49:09
0.7905 ریال1:48:12
0.7898 ریال1:47:09
0.7901 ریال1:46:11
0.7899 ریال1:45:17
0.7898 ریال1:44:10
0.7899 ریال1:43:09
0.7901 ریال1:42:13
0.7905 ریال1:40:13
0.7903 ریال1:39:13
0.7902 ریال1:38:10
0.7905 ریال1:37:10
0.7903 ریال1:35:11
0.7902 ریال1:34:09
0.7901 ریال1:32:08
0.7903 ریال1:31:10
0.79 ریال1:30:20
0.7899 ریال1:14:08
0.7901 ریال1:13:09
0.79 ریال1:10:13
0.7899 ریال1:07:10
0.7898 ریال1:05:11
0.7899 ریال1:02:09
0.79 ریال0:59:10
0.7901 ریال0:58:08
0.79 ریال0:57:12
0.7899 ریال0:52:08
0.7898 ریال0:51:12
0.7899 ریال0:49:08
0.7898 ریال0:43:09
0.7899 ریال0:42:10
0.7897 ریال0:32:10
0.7896 ریال0:30:17
0.7898 ریال0:28:10
0.7897 ریال0:23:09
0.7898 ریال0:22:09
0.7899 ریال0:20:13
0.7898 ریال0:19:10
0.7899 ریال0:18:12
0.79 ریال0:17:10
0.7899 ریال0:16:09
0.79 ریال0:09:11
0.7898 ریال0:08:09
0.7897 ریال0:06:13
0.7896 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات