شاخص یاب

دلار / پوند انگلیس

  • نرخ فعلی:0.7598
  • بالاترین قیمت روز:0.7603
  • پایین ترین قیمت روز:0.7582
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.759
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.7587
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوند انگلیس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7598 ریال11:53:14
0.7597 ریال11:51:17
0.7599 ریال11:50:17
0.7598 ریال11:49:13
0.76 ریال11:48:18
0.7599 ریال11:46:14
0.76 ریال11:44:14
0.7598 ریال11:42:17
0.7599 ریال11:40:17
0.7601 ریال11:39:17
0.76 ریال11:36:17
0.7601 ریال11:34:13
0.76 ریال11:33:19
0.7603 ریال11:32:19
0.7601 ریال11:31:16
0.76 ریال11:30:23
0.7601 ریال11:28:14
0.7602 ریال11:27:17
0.7603 ریال11:24:17
0.7601 ریال11:23:14
0.76 ریال11:22:13
0.7599 ریال11:20:17
0.7601 ریال11:19:12
0.76 ریال11:18:17
0.7601 ریال11:12:17
0.76 ریال11:11:13
0.7598 ریال11:10:18
0.7594 ریال11:09:16
0.7593 ریال11:07:13
0.7592 ریال11:02:15
0.7593 ریال11:01:14
0.759 ریال11:00:25
0.7591 ریال10:59:12
0.7589 ریال10:58:12
0.7591 ریال10:57:16
0.7589 ریال10:54:16
0.7591 ریال10:53:12
0.759 ریال10:52:12
0.7588 ریال10:50:17
0.7589 ریال10:48:17
0.7591 ریال10:47:12
0.7589 ریال10:44:13
0.759 ریال10:43:14
0.7589 ریال10:40:18
0.759 ریال10:36:18
0.7591 ریال10:33:17
0.7593 ریال10:32:13
0.759 ریال10:31:13
0.7591 ریال10:30:19
0.759 ریال10:28:12
0.7589 ریال10:25:14
0.759 ریال10:24:18
0.7592 ریال10:23:14
0.7591 ریال10:22:12
0.7592 ریال10:19:14
0.7593 ریال10:17:13
0.7595 ریال10:16:12
0.7594 ریال10:15:18
0.7595 ریال10:14:12
0.7596 ریال10:13:12
0.7594 ریال10:12:16
0.7593 ریال10:11:13
0.7591 ریال10:10:16
0.7592 ریال10:08:12
0.7591 ریال10:06:16
0.759 ریال10:02:13
0.7589 ریال9:59:12
0.759 ریال9:56:13
0.7589 ریال9:55:15
0.759 ریال9:54:15
0.7592 ریال9:53:13
0.7591 ریال9:48:16
0.7593 ریال9:46:12
0.7595 ریال9:45:17
0.7594 ریال9:41:12
0.7596 ریال9:39:16
0.7597 ریال9:37:13
0.7598 ریال9:36:17
0.7595 ریال9:35:14
0.7594 ریال9:33:15
0.7595 ریال9:31:14
0.7594 ریال9:27:15
0.7595 ریال9:25:13
0.7593 ریال9:24:17
0.7592 ریال9:16:12
0.7593 ریال9:15:16
0.7592 ریال9:10:14
0.7593 ریال9:09:15
0.7592 ریال9:07:13
0.7593 ریال9:06:15
0.7592 ریال9:01:13
0.7591 ریال8:57:16
0.7592 ریال8:56:12
0.7591 ریال8:49:14
0.7592 ریال8:48:15
0.7591 ریال8:46:12
0.759 ریال8:45:15
0.7592 ریال8:44:11
0.7591 ریال8:42:14
0.7592 ریال8:38:12
0.7591 ریال8:33:13
0.7592 ریال8:28:11
0.7591 ریال8:23:12
0.7592 ریال8:22:11
0.759 ریال8:21:14
0.7591 ریال8:20:14
0.759 ریال8:10:13
0.7589 ریال8:09:14
0.7588 ریال8:08:12
0.7589 ریال8:07:12
0.7587 ریال8:06:14
0.7588 ریال8:05:13
0.7587 ریال8:04:11
0.7588 ریال8:03:15
0.759 ریال8:02:12
0.7589 ریال8:01:11
0.7588 ریال8:00:20
0.7589 ریال7:59:12
0.7588 ریال7:58:11
0.759 ریال7:56:12
0.7588 ریال7:54:14
0.7587 ریال7:52:13
0.7589 ریال7:51:15
0.7587 ریال7:50:13
0.7589 ریال7:47:11
0.7588 ریال7:39:14
0.7587 ریال7:25:13
0.7586 ریال7:23:11
0.7587 ریال7:12:13
0.7588 ریال7:04:11
0.759 ریال7:03:15
0.7588 ریال6:55:11
0.759 ریال6:54:13
0.7587 ریال6:53:11
0.7588 ریال6:43:11
0.7589 ریال6:42:14
0.7588 ریال6:40:13
0.7587 ریال6:38:10
0.7588 ریال6:37:10
0.7587 ریال6:36:12
0.7588 ریال6:32:11
0.759 ریال6:31:11
0.7589 ریال6:30:16
0.7588 ریال6:27:12
0.7589 ریال6:23:10
0.7588 ریال6:20:12
0.759 ریال6:18:13
0.7589 ریال6:17:35
0.759 ریال6:12:13
0.7589 ریال6:06:01
0.759 ریال6:04:11
0.7589 ریال6:01:11
0.759 ریال6:00:18
0.7589 ریال5:59:11
0.759 ریال5:58:10
0.7589 ریال5:55:12
0.759 ریال5:53:11
0.7591 ریال5:52:11
0.759 ریال5:51:13
0.7591 ریال5:50:12
0.759 ریال5:47:10
0.7591 ریال5:44:12
0.759 ریال5:36:14
0.7591 ریال5:34:10
0.759 ریال5:28:11
0.7591 ریال5:25:11
0.7592 ریال5:24:14
0.7591 ریال5:23:10
0.759 ریال5:22:10
0.7592 ریال5:21:13
0.7591 ریال5:18:14
0.7593 ریال5:17:11
0.7591 ریال5:16:10
0.7592 ریال5:14:10
0.7591 ریال5:12:14
0.759 ریال5:08:10
0.7589 ریال5:07:10
0.759 ریال5:04:10
0.7591 ریال4:55:11
0.7589 ریال4:54:12
0.759 ریال4:52:10
0.7591 ریال4:51:13
0.759 ریال4:43:10
0.7591 ریال4:41:10
0.759 ریال4:33:13
0.7591 ریال4:32:10
0.7592 ریال4:27:12
0.759 ریال4:26:10
0.7589 ریال4:25:11
0.7588 ریال4:22:10
0.7591 ریال4:19:10
0.759 ریال4:16:10
0.7589 ریال4:14:12
0.759 ریال4:10:11
0.7591 ریال4:09:12
0.759 ریال3:58:09
0.7588 ریال3:44:09
0.759 ریال3:43:10
0.7589 ریال3:41:09
0.759 ریال3:40:11
0.7589 ریال3:34:09
0.7591