شاخص یاب

دلار / یورو

  • نرخ فعلی:0.8534
  • بالاترین قیمت روز:0.8545
  • پایین ترین قیمت روز:0.8533
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8536
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۹:۳۴
  • نرخ روز گذشته:0.8534
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8534 ریال8:29:34
0.8534 ریال8:28:24
0.8534 ریال8:27:36
0.8535 ریال8:26:28
0.8535 ریال8:25:33
0.8535 ریال8:24:45
0.8534 ریال8:23:35
0.8534 ریال8:21:43
0.8536 ریال8:20:20
0.8534 ریال8:16:34
0.8534 ریال8:14:21
0.8537 ریال8:13:29
0.8538 ریال8:12:40
0.8538 ریال8:11:30
0.8539 ریال8:08:44
0.8539 ریال8:07:53
0.8539 ریال8:07:11
0.8538 ریال8:06:00
0.8537 ریال8:05:08
0.8536 ریال8:01:54
0.8537 ریال8:01:00
0.8536 ریال7:59:30
0.8538 ریال7:58:34
0.8538 ریال7:56:17
0.8537 ریال7:55:18
0.854 ریال7:54:31
0.8539 ریال7:50:26
0.8539 ریال7:49:17
0.8537 ریال7:47:27
0.8538 ریال7:46:35
0.8538 ریال7:45:49
0.8539 ریال7:43:39
0.854 ریال7:42:50
0.8539 ریال7:41:34
0.8538 ریال7:38:45
0.8538 ریال7:37:54
0.8538 ریال7:37:11
0.8542 ریال7:29:22
0.8542 ریال7:28:16
0.854 ریال7:26:21
0.854 ریال7:25:26
0.854 ریال7:24:39
0.8542 ریال7:19:24
0.8542 ریال7:17:34
0.8541 ریال7:16:30
0.8541 ریال7:15:35
0.854 ریال7:14:18
0.854 ریال7:13:21
0.8542 ریال7:11:30
0.8542 ریال7:10:34
0.8542 ریال7:09:46
0.8541 ریال7:08:36
0.8539 ریال7:07:44
0.8541 ریال7:07:06
0.854 ریال7:04:30
0.8541 ریال7:02:07
0.8541 ریال7:01:26
0.8541 ریال6:59:55
0.8542 ریال6:56:41
0.8541 ریال6:55:39
0.8541 ریال6:55:23
0.8541 ریال6:55:15
0.8541 ریال6:54:48
0.8541 ریال6:54:41
0.8542 ریال6:50:14
0.8542 ریال6:44:23
0.8541 ریال6:41:19
0.8541 ریال6:40:17
0.8543 ریال6:39:38
0.8545 ریال6:37:41
0.8543 ریال6:35:54
0.8543 ریال6:34:58
0.8542 ریال6:28:59
0.8542 ریال6:28:58
0.8542 ریال6:27:40
0.8541 ریال6:26:27
0.8541 ریال6:25:30
0.8542 ریال6:18:25
0.8542 ریال6:17:22
0.8544 ریال6:17:20
0.8544 ریال6:17:19
0.8545 ریال6:11:58
0.8545 ریال6:11:11
0.8544 ریال6:10:27
0.8543 ریال6:09:17
0.8543 ریال6:08:22
0.8543 ریال6:07:45
0.8543 ریال6:06:31
0.8545 ریال6:05:42
0.8545 ریال6:05:02
0.8544 ریال6:02:27
0.8544 ریال6:01:36
0.8544 ریال5:59:52
0.8545 ریال5:56:47
0.8545 ریال5:55:48
0.8543 ریال5:53:54
0.8543 ریال5:52:51
0.8543 ریال5:52:01
0.8544 ریال5:48:51
0.8543 ریال5:41:42
0.8543 ریال5:40:42
0.8542 ریال5:40:00
0.8542 ریال5:38:56
0.8541 ریال5:33:03
0.8541 ریال5:32:01
0.8541 ریال5:31:08
0.854 ریال5:29:51
0.854 ریال5:28:52
0.854 ریال5:28:01
0.8541 ریال5:22:45
0.854 ریال5:21:53
0.8541 ریال5:20:39
0.8542 ریال5:18:59
0.8542 ریال5:17:51
0.8541 ریال5:16:47
0.8542 ریال5:15:54
0.854 ریال5:14:37
0.854 ریال5:13:35
0.854 ریال5:12:37
0.8541 ریال5:09:34
0.854 ریال5:07:34
0.854 ریال5:06:51
0.854 ریال5:05:43
0.8538 ریال5:04:46
0.8538 ریال5:04:08
0.8537 ریال5:00:46
0.8538 ریال4:59:16
0.8538 ریال4:58:15
0.8538 ریال4:57:23
0.8537 ریال4:56:03
0.8537 ریال4:55:05
0.8537 ریال4:54:29
0.8539 ریال4:51:34
0.8537 ریال4:49:03
0.8538 ریال4:46:09
0.8539 ریال4:45:21
0.8538 ریال4:44:07
0.8539 ریال4:38:27
0.8539 ریال4:37:34
0.8539 ریال4:36:48
0.854 ریال4:34:35
0.854 ریال4:33:48
0.854 ریال4:32:33
0.8541 ریال4:31:28
0.8542 ریال4:14:05
0.8542 ریال4:13:07
0.8541 ریال4:11:12
0.8541 ریال4:10:14
0.8541 ریال4:09:26
0.8542 ریال4:08:15
0.8542 ریال4:07:26
0.8542 ریال4:06:44
0.8541 ریال4:05:44
0.8541 ریال4:04:43
0.8541 ریال4:04:32
0.854 ریال4:02:46
0.8539 ریال3:58:36
0.8539 ریال3:58:01
0.8539 ریال3:56:38
0.854 ریال3:54:46
0.854 ریال3:53:44
0.8539 ریال3:50:44
0.8539 ریال3:49:38
0.8539 ریال3:48:54
0.854 ریال3:47:47
0.854 ریال3:46:00
0.8539 ریال3:41:37
0.8539 ریال3:40:46
0.854 ریال3:38:07
0.854 ریال3:37:28
0.854 ریال3:36:15
0.8539 ریال3:33:17
0.854 ریال3:29:34
0.854 ریال3:28:36
0.854 ریال3:27:48
0.8537 ریال3:26:38
0.8537 ریال3:25:40
0.8539 ریال3:23:46
0.8539 ریال3:22:39
0.8539 ریال3:21:52
0.854 ریال3:19:39
0.8537 ریال3:18:55
0.8539 ریال3:10:56
0.8539 ریال3:10:09
0.8539 ریال3:08:56
0.8538 ریال3:06:09
0.8539 ریال2:56:35
0.8539 ریال2:54:38
0.8538 ریال2:53:25
0.8539 ریال2:52:19
0.8539 ریال2:50:07
0.8537 ریال2:49:02
0.8537 ریال2:48:14
0.8536 ریال2:47:09
0.8538 ریال2:46:12
0.8538 ریال2:44:06
0.8537 ریال2:42:25
0.8539 ریال2:41:09
0.8536 ریال2:40:11
0.8538 ریال2:35:35
0.8538 ریال2:34:30
0.8539 ریال2:29:04
0.8537 ریال2:28:03
0.8537 ریال2:27:17
0.8536 ریال2:26:08
0.8538 ریال2:25:11
0.8538 ریال2:23:10
0.8536 ریال2:19:58
0.8535 ریال2:19:08
0.8538 ریال2:17:22
0.8538 ریال2:16:12
0.8538 ریال2:15:25
0.8537 ریال2:14:13
0.8536 ریال2:11:44
0.8535 ریال2:08:56
0.8538 ریال2:08:05
0.8538 ریال2:07:21
0.8536 ریال2:05:21
0.8534 ریال2:04:44
0.8537 ریال2:03:01
0.8535 ریال1:59:16
0.8537 ریال1:53:22
0.8537 ریال1:52:23
0.8537 ریال1:51:38
0.8536 ریال1:50:22
0.8535 ریال1:49:14
0.8537 ریال1:46:14
0.8536 ریال1:45:26
0.8537 ریال1:44:04
0.8535 ریال1:43:12
0.8536 ریال1:42:17
0.8539 ریال1:41:05
0.8535 ریال1:39:34
0.8535 ریال1:38:32
0.8537 ریال1:37:38
0.8538 ریال1:26:17
0.8538 ریال1:25:18
0.8539 ریال1:17:13
0.8539 ریال1:16:10
0.8538 ریال1:14:02
0.8536 ریال1:13:08
0.8537 ریال1:11:15
0.8537 ریال1:10:23
0.8537 ریال1:09:31
0.8536 ریال1:02:55
0.8536 ریال1:01:50
0.8536 ریال1:00:52
0.8535 ریال0:58:15
0.8536 ریال0:53:18
0.8536 ریال0:52:21
0.8535 ریال0:46:11
0.8535 ریال0:44:13
0.8537 ریال0:41:15
0.8537 ریال0:40:21
0.8537 ریال0:39:39
0.8538 ریال0:38:36
0.8538 ریال0:37:39
0.8539 ریال0:35:45
0.8539 ریال0:34:00
0.8537 ریال0:32:44
0.8539 ریال0:29:12
0.8539 ریال0:27:19
0.8538 ریال0:25:11
0.8538 ریال0:24:23
0.8537 ریال0:23:20
0.8537 ریال0:22:20
0.8535 ریال0:21:35
0.8536 ریال0:20:06
0.8536 ریال0:19:16
0.8535 ریال0:18:34
0.8534 ریال0:15:31
0.8535 ریال0:13:30
0.8533 ریال0:12:44
0.8534 ریال0:11:41
0.8534 ریال0:10:47
0.8535 ریال0:09:58
0.8536 ریال0:08:18
0.8536 ریال0:07:51
0.8535 ریال0:06:48
0.8535 ریال0:05:37
0.8536 ریال0:03:42
نظرات