شاخص یاب

دلار / یورو

  • نرخ فعلی:0.8798
  • بالاترین قیمت روز:0.8811
  • پایین ترین قیمت روز:0.8797
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.881
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۰:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.8809
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8798 ریال6:40:18
0.8798 ریال6:40:17
0.8797 ریال6:37:52
0.8797 ریال6:37:51
0.8798 ریال6:19:20
0.8799 ریال6:11:42
0.8799 ریال6:11:35
0.8801 ریال6:08:11
0.8798 ریال6:06:14
0.8799 ریال6:04:01
0.88 ریال6:00:20
0.8798 ریال5:52:13
0.8799 ریال5:50:14
0.8798 ریال5:43:11
0.8799 ریال5:40:13
0.8798 ریال5:39:13
0.88 ریال5:37:10
0.8799 ریال5:35:14
0.88 ریال5:33:13
0.8801 ریال5:30:20
0.8803 ریال5:28:11
0.88 ریال5:24:13
0.8801 ریال5:22:10
0.8803 ریال5:20:13
0.8801 ریال5:18:15
0.8802 ریال5:16:10
0.8801 ریال5:15:16
0.8802 ریال5:14:13
0.88 ریال5:13:11
0.8799 ریال5:11:11
0.88 ریال5:09:13
0.8799 ریال5:08:10
0.88 ریال5:07:10
0.8801 ریال5:01:12
0.8802 ریال4:51:13
0.8803 ریال4:48:14
0.8804 ریال4:40:12
0.8805 ریال4:37:10
0.8806 ریال4:32:10
0.8805 ریال4:22:10
0.8804 ریال4:21:13
0.8806 ریال4:19:10
0.8808 ریال4:14:09
0.8805 ریال4:09:13
0.8806 ریال4:05:11
0.8805 ریال4:04:10
0.8806 ریال3:59:10
0.8807 ریال3:58:09
0.8806 ریال3:55:10
0.8808 ریال3:51:12
0.8809 ریال3:50:13
0.8807 ریال3:49:09
0.8809 ریال3:44:10
0.8807 ریال3:41:10
0.8808 ریال3:39:13
0.8807 ریال3:37:09
0.881 ریال3:33:13
0.8806 ریال3:30:17
0.8807 ریال3:28:10
0.8806 ریال3:27:13
0.8807 ریال3:24:13
0.8806 ریال3:04:09
0.8807 ریال3:02:11
0.8806 ریال2:59:11
0.8805 ریال2:57:13
0.8807 ریال2:56:11
0.8806 ریال2:52:09
0.8808 ریال2:51:13
0.8807 ریال2:48:13
0.8808 ریال2:47:10
0.8807 ریال2:45:14
0.8809 ریال2:44:09
0.8807 ریال2:43:10
0.8808 ریال2:42:12
0.8809 ریال2:38:10
0.8807 ریال2:37:09
0.8808 ریال2:35:11
0.881 ریال2:33:13
0.8808 ریال2:32:11
0.8811 ریال2:31:10
0.8809 ریال2:29:09
0.881 ریال2:26:09
0.8808 ریال2:24:13
0.881 ریال2:23:09
0.8808 ریال2:21:12
0.8806 ریال2:20:11
0.8808 ریال2:18:12
0.8809 ریال2:14:09
0.8806 ریال2:13:09
0.8808 ریال2:12:12
0.8807 ریال2:11:09
0.8809 ریال2:09:11
0.8808 ریال2:08:09
0.8806 ریال2:07:09
0.881 ریال2:06:14
0.8808 ریال2:05:10
0.8807 ریال2:00:20
0.881 ریال1:58:09
0.8808 ریال1:57:12
0.8809 ریال1:56:09
0.881 ریال1:54:12
0.8809 ریال1:53:09
0.881 ریال1:52:09
0.8806 ریال1:51:13
0.8809 ریال1:45:14
0.8811 ریال1:44:09
0.8809 ریال1:43:09
0.8808 ریال1:42:12
0.881 ریال1:39:12
0.8807 ریال1:36:12
0.8805 ریال1:35:10
0.8807 ریال1:29:08
0.8808 ریال1:19:08
0.8809 ریال1:18:12
0.8808 ریال1:15:13
0.8809 ریال1:14:09
0.8807 ریال1:11:09
0.8808 ریال1:00:18
0.8809 ریال0:59:09
0.8808 ریال0:52:09
0.8809 ریال0:51:11
0.8808 ریال0:48:11
0.8811 ریال0:47:09
0.8808 ریال0:40:10
0.8807 ریال0:35:10
0.8808 ریال0:33:10
0.8807 ریال0:29:08
0.8808 ریال0:28:08
0.8807 ریال0:27:10
0.8808 ریال0:25:10
0.881 ریال0:23:08
0.8807 ریال0:17:08
0.8809 ریال0:16:08
0.8807 ریال0:11:08
0.8808 ریال0:09:12
0.881 ریال0:07:08
0.8809 ریال0:04:08
0.881 ریال0:02:25
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات