دلار / یورو

  • سکه فروشان مجاز0.8158
  • بالاترین قیمت روز:0.8171
  • پایین ترین قیمت روز:0.8135
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.817
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:0.8169
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8158 ریال20:25:36
0.8154 ریال20:19:57
0.8155 ریال19:55:35
0.8154 ریال19:43:56
0.8152 ریال19:31:57
0.8149 ریال19:25:26
0.8142 ریال19:19:32
0.8139 ریال19:13:33
0.8137 ریال19:07:27
0.8135 ریال19:01:54
0.8139 ریال18:56:17
0.8138 ریال18:49:30
0.8139 ریال18:43:42
0.8144 ریال18:37:59
0.8141 ریال18:13:29
0.814 ریال17:49:37
0.8141 ریال17:37:33
0.8138 ریال17:31:59
0.8136 ریال17:19:44
0.8135 ریال17:13:56
0.8139 ریال17:01:29
0.8136 ریال16:55:56
0.8142 ریال16:43:32
0.8141 ریال16:37:48
0.8142 ریال16:31:28
0.8148 ریال16:13:15
0.8149 ریال16:07:52
0.8147 ریال16:01:43
0.8148 ریال15:49:25
0.8144 ریال15:37:41
0.8148 ریال15:31:31
0.8153 ریال15:13:25
0.8149 ریال15:07:44
0.8147 ریال14:55:58
0.8145 ریال14:43:25
0.8142 ریال14:37:49
0.8143 ریال14:31:31
0.8145 ریال14:13:43
0.8141 ریال13:55:47
0.8143 ریال13:49:27
0.8145 ریال13:37:08
0.8142 ریال13:31:37
0.8144 ریال13:19:17
0.8145 ریال13:13:57
0.8147 ریال12:49:19
0.8144 ریال12:43:29
0.8141 ریال12:37:42
0.8145 ریال12:31:18
0.8141 ریال12:25:41
0.8138 ریال12:13:22
0.8142 ریال11:49:46
0.8146 ریال11:37:53
0.8144 ریال11:31:43
0.8147 ریال11:19:20
0.8149 ریال11:01:40
0.8148 ریال10:55:56
0.815 ریال10:31:18
0.8149 ریال10:25:09
0.8151 ریال10:07:09
0.8154 ریال10:01:52
0.8156 ریال9:49:46
0.8155 ریال9:31:17
0.8154 ریال9:25:49
0.8155 ریال9:07:45
0.8154 ریال9:01:17
0.8153 ریال8:55:48
0.8157 ریال8:37:15
0.8156 ریال8:31:05
0.8155 ریال8:07:14
0.8154 ریال8:01:17
0.8155 ریال7:49:12
0.8154 ریال7:37:08
0.8156 ریال7:25:37
0.8154 ریال7:19:13
0.8153 ریال7:13:37
0.8155 ریال7:01:48
0.8156 ریال6:49:56
0.8157 ریال6:43:19
0.8158 ریال6:37:14
0.8159 ریال6:25:35
0.8162 ریال6:19:09
0.8161 ریال6:13:17
0.816 ریال6:07:15
0.8158 ریال5:55:08
0.8157 ریال5:49:30
0.8158 ریال5:43:23
0.816 ریال5:37:10
0.8161 ریال5:31:50
0.8164 ریال5:13:21
0.8161 ریال5:07:19
0.8162 ریال5:01:33
0.816 ریال4:55:13
0.8159 ریال4:43:08
0.816 ریال4:37:49
0.8163 ریال4:13:44
0.8161 ریال4:01:17
0.8162 ریال3:55:13
0.8164 ریال3:37:32
0.8166 ریال3:31:44
0.8165 ریال3:19:33
0.8167 ریال3:13:50
0.8166 ریال3:07:33
0.8164 ریال3:01:16
0.8167 ریال2:37:12
0.8166 ریال2:25:38
0.8168 ریال2:13:48
0.8167 ریال1:44:02
0.8168 ریال1:25:15
0.8169 ریال1:19:42
0.8168 ریال0:55:19
0.8169 ریال0:49:58
0.8171 ریال0:37:41
0.817 ریال0:31:36
نظرات