شاخص یاب

دلار / یورو

  • نرخ فعلی:0.8818
  • بالاترین قیمت روز:0.8824
  • پایین ترین قیمت روز:0.8807
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8817
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.8819
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8818 ریال8:03:20
0.8816 ریال8:02:14
0.8815 ریال8:01:15
0.8818 ریال8:00:26
0.8816 ریال7:59:12
0.8817 ریال7:57:15
0.8818 ریال7:56:12
0.8816 ریال7:54:17
0.882 ریال7:53:12
0.8817 ریال7:52:13
0.8818 ریال7:50:15
0.8816 ریال7:49:12
0.8817 ریال7:48:17
0.8816 ریال7:45:16
0.8815 ریال7:42:17
0.8816 ریال7:41:13
0.8817 ریال7:38:12
0.8818 ریال7:37:12
0.8817 ریال7:36:17
0.8816 ریال7:35:15
0.8814 ریال7:33:20
0.8815 ریال7:31:13
0.8817 ریال7:30:21
0.8818 ریال7:29:11
0.8817 ریال7:28:12
0.8816 ریال7:26:13
0.8817 ریال7:25:13
0.8816 ریال7:23:14
0.8815 ریال7:22:12
0.8814 ریال7:20:14
0.8815 ریال7:19:12
0.8817 ریال7:17:11
0.8818 ریال7:16:12
0.8817 ریال7:15:16
0.8816 ریال7:14:11
0.8817 ریال7:13:12
0.8815 ریال7:12:16
0.8814 ریال7:04:11
0.8815 ریال7:03:18
0.8814 ریال7:00:24
0.8813 ریال6:59:12
0.8816 ریال6:58:11
0.8814 ریال6:57:15
0.8815 ریال6:56:12
0.8814 ریال6:53:11
0.8813 ریال6:52:12
0.8814 ریال6:51:16
0.8812 ریال6:49:11
0.8814 ریال6:48:15
0.8813 ریال6:47:11
0.8812 ریال6:46:12
0.8814 ریال6:41:12
0.8813 ریال6:39:15
0.8814 ریال6:38:11
0.8812 ریال6:36:15
0.8811 ریال6:29:11
0.8813 ریال6:28:11
0.8811 ریال6:25:12
0.8809 ریال6:24:15
0.8811 ریال6:21:46
0.8813 ریال6:21:24
0.881 ریال6:18:55
0.8811 ریال6:18:41
0.8809 ریال6:16:35
0.881 ریال6:16:33
0.8811 ریال6:13:57
0.8808 ریال6:13:55
0.8809 ریال6:11:57
0.8811 ریال6:09:17
0.8809 ریال6:08:11
0.8811 ریال6:06:16
0.8809 ریال6:05:13
0.881 ریال6:03:38
0.8807 ریال6:02:19
0.8809 ریال6:01:15
0.8808 ریال6:00:29
0.8809 ریال5:57:17
0.8811 ریال5:54:15
0.881 ریال5:53:13
0.8809 ریال5:50:14
0.8811 ریال5:48:16
0.8809 ریال5:47:12
0.881 ریال5:46:10
0.8809 ریال5:45:17
0.8808 ریال5:43:12
0.881 ریال5:42:20
0.8809 ریال5:41:12
0.8811 ریال5:40:14
0.881 ریال5:39:16
0.8811 ریال5:37:12
0.881 ریال5:36:16
0.8807 ریال5:34:12
0.8808 ریال5:33:19
0.8809 ریال5:31:15
0.8808 ریال5:30:21
0.8807 ریال5:29:11
0.8808 ریال5:27:17
0.8807 ریال5:26:11
0.881 ریال5:23:12
0.8813 ریال5:22:13
0.8812 ریال5:21:20
0.8811 ریال5:16:11
0.8813 ریال5:15:16
0.8812 ریال5:14:11
0.8811 ریال5:12:17
0.8812 ریال5:10:13
0.8811 ریال5:09:17
0.881 ریال5:06:14
0.8811 ریال5:04:11
0.881 ریال5:03:18
0.8811 ریال5:02:14
0.881 ریال5:00:23
0.8812 ریال4:59:11
0.881 ریال4:55:12
0.8811 ریال4:54:14
0.8809 ریال4:53:10
0.8811 ریال4:50:13
0.8813 ریال4:49:10
0.8812 ریال4:48:14
0.8814 ریال4:47:11
0.8812 ریال4:45:15
0.8813 ریال4:41:12
0.8812 ریال4:39:14
0.8811 ریال4:37:10
0.8814 ریال4:33:17
0.8813 ریال4:32:14
0.8811 ریال4:31:13
0.8813 ریال4:29:11
0.8811 ریال4:28:12
0.8812 ریال4:27:15
0.8813 ریال4:26:12
0.8814 ریال4:25:11
0.8818 ریال4:24:15
0.8817 ریال4:23:10
0.8818 ریال4:21:15
0.8819 ریال4:20:13
0.8818 ریال4:17:10
0.8821 ریال4:16:10
0.8818 ریال4:15:16
0.8817 ریال4:14:11
0.8818 ریال4:09:14
0.8817 ریال4:06:15
0.8815 ریال4:05:12
0.8816 ریال4:04:12
0.8817 ریال4:03:18
0.8815 ریال4:02:14
0.8814 ریال4:01:14
0.8817 ریال4:00:23
0.8815 ریال3:59:11
0.8816 ریال3:58:11
0.8817 ریال3:55:12
0.8818 ریال3:54:14
0.8816 ریال3:53:10
0.8818 ریال3:52:12
0.8817 ریال3:51:15
0.8818 ریال3:50:14
0.8816 ریال3:49:11
0.8818 ریال3:48:14
0.8816 ریال3:44:11
0.8815 ریال3:41:11
0.8817 ریال3:39:14
0.8816 ریال3:35:11
0.8817 ریال3:34:12
0.8818 ریال3:32:13
0.8821 ریال3:29:11
0.882 ریال3:28:11
0.8819 ریال3:27:17
0.882 ریال3:26:10
0.8821 ریال3:25:11
0.8823 ریال3:24:15
0.8819 ریال3:23:10
0.8818 ریال3:22:12
0.882 ریال3:21:17
0.8818 ریال3:17:11
0.8819 ریال3:16:11
0.8821 ریال3:15:15
0.8818 ریال3:14:10
0.8822 ریال3:13:10
0.8821 ریال3:11:11
0.882 ریال3:10:12
0.8818 ریال3:09:14
0.8819 ریال3:08:11
0.8821 ریال3:07:10
0.8819 ریال3:06:14
0.8821 ریال3:05:12
0.8819 ریال3:03:18
0.882 ریال3:01:16
0.8824 ریال3:00:24
0.882 ریال2:59:10
0.8819 ریال2:58:10
0.8818 ریال2:57:13
0.8819 ریال2:56:10
0.882 ریال2:53:10
0.8819 ریال2:52:10
0.882 ریال2:51:14
0.8821 ریال2:50:12
0.882 ریال2:48:14
0.8819 ریال2:47:10
0.882 ریال2:46:10
0.8819 ریال2:45:15
0.8821 ریال2:44:10
0.8819 ریال2:43:10
0.8821 ریال2:27:13
0.8822 ریال2:26:10
0.8823 ریال2:25:11
0.8822 ریال2:24:13
0.8821 ریال2:21:15
0.882 ریال2:20:12
0.8821 ریال2:19:10
0.882 ریال2:18:14
0.8821 ریال2:17:09
0.8823 ریال2:16:09
0.8821 ریال2:14:10
0.882 ریال2:12:14
0.8821 ریال2:11:11
0.8824 ریال2:10:11
0.882 ریال2:08:09
0.8821 ریال2:07:11
0.8819 ریال2:06:15
0.882 ریال2:05:12
0.8819 ریال2:04:11
0.8821 ریال2:03:17
0.882 ریال2:02:15
0.8821 ریال2:01:14
0.882 ریال1:59:11
0.8818 ریال1:56:10
0.8819 ریال1:55:10
0.8818 ریال1:52:12
0.882 ریال1:51:16
0.881 ریال1:50:12
0.8818 ریال1:49:10
0.8817 ریال1:47:12
0.8811 ریال1:46:10
0.8818 ریال1:45:18
0.8813 ریال1:44:11
0.8816 ریال1:43:10
0.8811 ریال1:42:15
0.8818 ریال1:41:10
0.8812 ریال1:40:12
0.8818 ریال1:36:15
0.8814 ریال1:35:13
0.8817 ریال1:34:13
0.8811 ریال1:33:18
0.8819 ریال1:32:13
0.881 ریال1:31:13
0.8818 ریال1:30:22
0.8819 ریال1:29:12
0.8818 ریال1:24:15
0.8819 ریال1:23:12
0.8816 ریال1:22:12
0.8819 ریال1:20:12
0.882 ریال1:19:10
0.8818 ریال1:18:16
0.882 ریال1:17:12
0.8819 ریال1:16:11
0.882 ریال1:14:10
0.8818 ریال1:12:16
0.882 ریال1:11:12
0.8819 ریال1:10:13
0.8818 ریال1:09:14
0.8819 ریال1:08:11
0.8818 ریال1:07:11
0.882 ریال1:06:15
0.8819 ریال1:05:12
0.8818 ریال1:04:10
0.882 ریال1:02:12
0.8819 ریال1:00:22
0.8818 ریال0:58:10
0.8817 ریال0:57:15
0.8818 ریال0:56:11
0.8819 ریال0:55:12
0.882 ریال0:54:16
0.8822 ریال0:53:10
0.8818 ریال0:48:13
0.8819 ریال0:47:12
0.8818 ریال0:41:12
0.8817 ریال0:39:13
0.8818 ریال0:37:09
0.8817 ریال0:36:13
0.8818 ریال0:32:12
0.8817 ریال0:31:12
0.8818 ریال0:29:11
0.8817 ریال0:28:11
0.8816 ریال0:27:13
0.8818 ریال0:25:11
0.8816 ریال0:24:12
0.8818 ریال0:21:13
0.8817 ریال0:20:12
0.8818 ریال0:19:09
0.8819 ریال0:18:15
0.8818 ریال0:17:09
0.8816 ریال0:16:09
0.8818 ریال0:14:11
0.8819 ریال0:13:11
0.8818 ریال0:11:11
0.8821 ریال0:10:12
0.8819 ریال0:09:14
0.8818 ریال0:07:09
0.8817 ریال0:05:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات