دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:114.79
  • بالاترین قیمت روز:116.086
  • پایین ترین قیمت روز:114.79
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:115.52
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۷:۲۷
  • نرخ روز گذشته:115.664
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.874

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
114.79 ریال15:37:27
116.043 ریال15:17:22
116.048 ریال15:05:31
116.048 ریال15:04:37
116.059 ریال14:58:31
116.059 ریال14:57:30
115.828 ریال14:43:36
115.828 ریال14:42:26
116.072 ریال14:37:32
116.077 ریال14:29:27
116.076 ریال14:28:31
116.076 ریال14:27:25
116.077 ریال14:18:24
116.081 ریال13:58:29
116.081 ریال13:57:25
116.086 ریال13:56:27
115.92 ریال13:54:21
116.082 ریال13:38:22
116.082 ریال13:37:32
116.077 ریال13:34:33
116.077 ریال13:33:30
116.03 ریال13:32:29
115.82 ریال13:10:31
115.777 ریال12:50:29
115.733 ریال12:29:27
115.73 ریال12:07:31
115.73 ریال12:06:25
115.65 ریال11:00:28
115.576 ریال10:40:26
115.664 ریال4:33:21
115.52 ریال1:32:21
نظرات