شاخص یاب

دلار / دینار الجزایر

  • نرخ فعلی:118.15
  • بالاترین قیمت روز:118.366
  • پایین ترین قیمت روز:118.061
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.29
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:118.283
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:118.06
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.09

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار الجزایر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
118.15 ریال5:43:12
118.14 ریال5:42:15
118.279 ریال5:40:15
118.15 ریال5:39:15
118.14 ریال5:36:15
118.279 ریال5:34:12
118.14 ریال5:31:14
118.279 ریال5:30:19
118.14 ریال5:29:12
118.076 ریال5:28:12
118.08 ریال5:27:16
118.14 ریال5:23:11
118.278 ریال5:22:10
118.366 ریال5:21:14
118.12 ریال5:20:14
118.073 ریال5:19:11
118.076 ریال5:18:15
118.278 ریال5:17:11
118.13 ریال5:16:11
118.071 ریال5:15:14
118.278 ریال5:14:12
118.366 ریال5:12:14
118.279 ریال5:11:12
118.13 ریال5:10:14
118.356 ریال5:09:16
118.14 ریال5:08:11
118.13 ریال5:07:11
118.366 ریال5:06:15
118.356 ریال5:04:12
118.13 ریال5:03:16
118.269 ریال5:02:11
118.12 ریال5:00:19
118.063 ریال4:59:11
118.12 ریال4:56:12
118.269 ریال4:55:15
118.12 ریال4:54:14
118.345 ریال4:53:11
118.065 ریال4:52:12
118.13 ریال4:51:15
118.335 ریال4:50:14
118.345 ریال4:49:12
118.13 ریال4:48:15
118.12 ریال4:47:11
118.13 ریال4:45:17
118.12 ریال4:44:12
118.13 ریال4:43:10
118.067 ریال4:42:14
118.074 ریال4:41:12
118.366 ریال4:40:14
118.076 ریال4:39:14
118.12 ریال4:36:14
118.345 ریال4:35:12
118.356 ریال4:34:12
118.335 ریال4:33:15
118.13 ریال4:32:11
118.14 ریال4:31:12
118.356 ریال4:30:19
118.14 ریال4:29:11
118.15 ریال4:28:11
118.14 ریال4:18:14
118.078 ریال4:17:11
118.14 ریال4:11:11
118.078 ریال4:10:12
118.15 ریال4:09:14
118.281 ریال4:08:10
118.366 ریال4:07:10
118.14 ریال4:06:15
118.279 ریال4:05:12
118.14 ریال4:03:17
118.076 ریال4:02:14
118.278 ریال4:01:12
118.14 ریال4:00:25
118.076 ریال3:59:11
118.14 ریال3:56:10
118.08 ریال3:55:12
118.14 ریال3:54:13
118.356 ریال3:53:11
118.14 ریال3:52:10
118.071 ریال3:51:13
118.14 ریال3:50:14
118.345 ریال3:49:10
118.366 ریال3:48:13
118.278 ریال3:47:09
118.14 ریال3:46:11
118.356 ریال3:45:16
118.14 ریال3:44:11
118.278 ریال3:43:11
118.14 ریال3:42:13
118.067 ریال3:41:10
118.356 ریال3:39:14
118.366 ریال3:38:11
118.14 ریال3:36:14
118.078 ریال3:35:11
118.279 ریال3:33:15
118.366 ریال3:32:10
118.12 ریال3:31:10
118.345 ریال3:30:16
118.073 ریال3:29:11
118.345 ریال3:28:10
118.069 ریال3:27:14
118.356 ریال3:26:10
118.345 ریال3:25:11
118.14 ریال3:24:13
118.366 ریال3:23:11
118.14 ریال3:22:10
118.345 ریال3:21:13
118.14 ریال3:20:12
118.071 ریال3:19:10
118.345 ریال3:18:14
118.335 ریال3:17:10
118.345 ریال3:16:10
118.12 ریال3:14:09
118.074 ریال3:13:10
118.12 ریال3:11:09
118.13 ریال3:09:14
118.366 ریال3:08:09
118.13 ریال3:07:10
118.345 ریال3:06:13
118.14 ریال3:05:12
118.13 ریال3:04:10
118.345 ریال3:03:14
118.356 ریال3:02:10
118.14 ریال3:01:11
118.13 ریال3:00:18
118.366 ریال2:58:10
118.13 ریال2:57:13
118.061 ریال2:56:10
118.13 ریال2:55:10
118.278 ریال2:54:13
118.14 ریال2:52:09
118.278 ریال2:51:13
118.08 ریال2:50:13
118.14 ریال2:49:09
118.078 ریال2:48:13
118.14 ریال2:45:14
118.074 ریال2:44:10
118.14 ریال2:41:09
118.281 ریال2:32:09
118.14 ریال2:29:09
118.281 ریال2:28:09
118.087 ریال2:27:14
118.14 ریال2:23:10
118.281 ریال2:22:09
118.14 ریال2:21:14
118.281 ریال2:20:12
118.14 ریال2:17:10
118.078 ریال2:16:09
118.08 ریال2:15:15
118.14 ریال2:13:10
118.278 ریال2:11:09
118.073 ریال2:10:12
118.279 ریال2:09:13
118.278 ریال2:08:09
118.14 ریال2:07:11
118.084 ریال2:06:14
118.14 ریال2:05:12
118.283 ریال2:04:11
118.14 ریال1:59:10
118.087 ریال1:58:09
118.281 ریال1:57:14
118.14 ریال1:55:10
118.281 ریال1:53:10
118.14 ریال1:48:12
118.366 ریال1:47:09
118.14 ریال1:46:09
118.15 ریال1:44:10
118.14 ریال1:41:09
118.281 ریال1:40:11
118.15 ریال1:39:12
118.14 ریال1:37:11
118.15 ریال1:36:13
118.16 ریال1:35:12
118.15 ریال1:34:11
118.14 ریال1:33:14
118.16 ریال1:32:10
118.13 ریال1:31:10
118.14 ریال1:30:16
118.16 ریال1:29:09
118.095 ریال1:28:09
118.341 ریال1:27:13
118.16 ریال1:26:10
118.283 ریال1:25:11
118.084 ریال1:24:14
118.15 ریال1:23:10
118.29 ریال1:22:11
118.17 ریال1:21:13
118.341 ریال1:20:12
118.101 ریال1:19:10
118.15 ریال1:18:13
118.16 ریال1:17:10
118.288 ریال1:16:09
118.16 ریال1:15:14
118.15 ریال1:14:10
118.16 ریال1:13:10
118.286 ریال1:12:13
118.16 ریال1:11:10
118.104 ریال1:10:12
118.16 ریال1:08:10
118.286 ریال1:06:14
118.341 ریال1:05:11
118.15 ریال1:04:09
118.283 ریال1:03:13
118.15 ریال1:02:10
118.341 ریال0:58:09
118.14 ریال0:53:09
118.13 ریال0:52:09
118.278 ریال0:51:13
118.14 ریال0:49:10
118.276 ریال0:48:12
118.14 ریال0:44:10
118.278 ریال0:43:10
118.08 ریال0:42:11
118.14 ریال0:40:12
118.13 ریال0:39:12
118.14 ریال0:08:09
118.283 ریال0:03:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات