دلار / پزو دومنیکن

  • نرخ فعلی:48.751
  • بالاترین قیمت روز:49.34
  • پایین ترین قیمت روز:48.751
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.59
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.33
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:49.34
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.589

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
48.751 ریال4:34:09
49.34 ریال0:46:14
49.33 ریال0:08:07
نظرات