شاخص یاب

دلار / کرون دانمارک

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4607 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4607 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.99%