شاخص یاب

دلار / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:6.5614
  • بالاترین قیمت روز:6.5696
  • پایین ترین قیمت روز:6.5545
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.567
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:6.5679
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0065

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.5614 ریال13:50:13
6.561 ریال13:49:10
6.5607 ریال13:48:13
6.5596 ریال13:47:09
6.5588 ریال13:46:10
6.5584 ریال13:45:15
6.5585 ریال13:44:10
6.558 ریال13:43:08
6.5594 ریال13:42:13
6.56 ریال13:41:10
6.5614 ریال13:40:13
6.5632 ریال13:39:12
6.5633 ریال13:38:10
6.5638 ریال13:37:09
6.5634 ریال13:36:12
6.5622 ریال13:34:10
6.5634 ریال13:33:13
6.5637 ریال13:32:10
6.5612 ریال13:31:11
6.5621 ریال13:30:21
6.5616 ریال13:29:09
6.5628 ریال13:28:09
6.564 ریال13:27:12
6.5639 ریال13:26:10
6.5617 ریال13:25:11
6.5616 ریال13:24:12
6.5613 ریال13:23:09
6.5607 ریال13:22:09
6.5629 ریال13:21:12
6.5617 ریال13:20:13
6.5614 ریال13:19:09
6.5606 ریال13:18:11
6.5603 ریال13:17:10
6.5602 ریال13:16:09
6.5599 ریال13:15:13
6.5609 ریال13:14:08
6.5611 ریال13:13:09
6.5608 ریال13:12:13
6.5621 ریال13:11:10
6.5622 ریال13:10:13
6.5616 ریال13:08:09
6.5608 ریال13:07:12
6.56 ریال13:06:12
6.5593 ریال13:05:11
6.5596 ریال13:04:11
6.5602 ریال13:03:14
6.5609 ریال13:02:10
6.5621 ریال13:01:10
6.5616 ریال13:00:22
6.5621 ریال12:59:09
6.5619 ریال12:58:10
6.5623 ریال12:57:13
6.5617 ریال12:56:09
6.5619 ریال12:55:11
6.5614 ریال12:54:13
6.5619 ریال12:53:09
6.5618 ریال12:52:10
6.561 ریال12:51:13
6.5614 ریال12:50:15
6.5613 ریال12:49:09
6.5612 ریال12:48:13
6.5586 ریال12:47:09
6.5606 ریال12:46:09
6.5594 ریال12:45:14
6.5603 ریال12:44:09
6.5601 ریال12:43:09
6.5595 ریال12:42:14
6.5599 ریال12:41:09
6.5585 ریال12:40:14
6.558 ریال12:39:12
6.5578 ریال12:38:09
6.5565 ریال12:37:09
6.5595 ریال12:36:13
6.5604 ریال12:35:11
6.5602 ریال12:34:09
6.5601 ریال12:33:13
6.5604 ریال12:32:10
6.5589 ریال12:30:19
6.5554 ریال12:29:09
6.5555 ریال12:28:09
6.5559 ریال12:27:14
6.5563 ریال12:26:09
6.5562 ریال12:25:09
6.5565 ریال12:24:13
6.5578 ریال12:23:09
6.5566 ریال12:22:09
6.5572 ریال12:21:13
6.5579 ریال12:19:09
6.5577 ریال12:17:08
6.5574 ریال12:16:10
6.5576 ریال12:15:15
6.558 ریال12:14:10
6.5584 ریال12:13:09
6.558 ریال12:12:12
6.5588 ریال12:11:11
6.5582 ریال12:10:13
6.5581 ریال12:09:13
6.5568 ریال12:07:09
6.5576 ریال12:06:13
6.5579 ریال12:05:11
6.5569 ریال12:04:09
6.5595 ریال12:03:12
6.559 ریال12:02:10
6.5588 ریال12:01:10
6.5575 ریال12:00:24
6.556 ریال11:59:09
6.5555 ریال11:58:09
6.5549 ریال11:57:13
6.555 ریال11:56:10
6.5556 ریال11:55:11
6.5548 ریال11:54:13
6.5554 ریال11:53:09
6.556 ریال11:52:10
6.5551 ریال11:51:13
6.5549 ریال11:50:13
6.5545 ریال11:49:09
6.5574 ریال11:48:12
6.5572 ریال11:47:09
6.5588 ریال11:46:09
6.5581 ریال11:45:15
6.5576 ریال11:44:09
6.5574 ریال11:43:10
6.5586 ریال11:42:13
6.5589 ریال11:41:09
6.5592 ریال11:40:13
6.5589 ریال11:39:13
6.56 ریال11:38:09
6.5601 ریال11:37:09
6.5594 ریال11:36:14
6.5595 ریال11:35:11
6.5594 ریال11:34:09
6.5604 ریال11:32:09
6.5605 ریال11:31:10
6.5596 ریال11:30:22
6.5597 ریال11:29:10
6.5588 ریال11:28:10
6.5585 ریال11:27:16
6.5599 ریال11:26:08
6.56 ریال11:25:10
6.5596 ریال11:24:13
6.5606 ریال11:23:09
6.5605 ریال11:22:09
6.5617 ریال11:21:13
6.5628 ریال11:20:13
6.5621 ریال11:19:10
6.5625 ریال11:17:10
6.5623 ریال11:16:10
6.5602 ریال11:15:16
6.561 ریال11:14:11
6.5608 ریال11:13:10
6.5614 ریال11:11:09
6.5611 ریال11:10:13
6.5616 ریال11:09:12
6.5614 ریال11:08:10
6.562 ریال11:06:13
6.5617 ریال11:05:10
6.562 ریال11:04:10
6.5621 ریال11:03:14
6.562 ریال11:02:11
6.5632 ریال11:00:23
6.5635 ریال10:59:09
6.5634 ریال10:58:09
6.5633 ریال10:57:13
6.5622 ریال10:56:09
6.5632 ریال10:55:10
6.5634 ریال10:54:13
6.5623 ریال10:53:10
6.5633 ریال10:52:09
6.564 ریال10:51:12
6.5641 ریال10:49:10
6.5652 ریال10:48:13
6.5643 ریال10:47:09
6.5647 ریال10:46:09
6.5633 ریال10:45:14
6.5639 ریال10:44:08
6.5636 ریال10:43:09
6.5631 ریال10:42:11
6.5634 ریال10:41:10
6.5632 ریال10:40:12
6.5639 ریال10:39:12
6.5636 ریال10:38:10
6.5638 ریال10:37:09
6.5642 ریال10:36:12
6.5639 ریال10:35:11
6.5651 ریال10:34:09
6.5662 ریال10:33:13
6.5683 ریال10:31:10
6.5653 ریال10:29:09
6.5654 ریال10:28:09
6.5656 ریال10:27:12
6.5658 ریال10:26:09
6.5654 ریال10:24:11
6.5647 ریال10:23:09
6.5648 ریال10:22:09
6.5647 ریال10:21:12
6.5646 ریال10:20:12
6.5652 ریال10:19:09
6.5655 ریال10:18:12
6.5656 ریال10:17:09
6.566 ریال10:16:10
6.5655 ریال10:15:13
6.5652 ریال10:14:08
6.5654 ریال10:13:08
6.5655 ریال10:12:13
6.5658 ریال10:10:12
6.5656 ریال10:09:13
6.5652 ریال10:06:12
6.566 ریال10:04:09
6.5663 ریال10:03:12
6.5661 ریال10:00:19
6.5656 ریال9:59:09
6.5655 ریال9:58:09
6.5659 ریال9:57:12
6.5655 ریال9:56:09
6.5651 ریال9:55:11
6.5658 ریال9:54:12
6.5661 ریال9:53:09
6.5659 ریال9:52:09
6.5658 ریال9:50:12
6.5659 ریال9:49:09
6.5664 ریال9:48:11
6.5661 ریال9:47:11
6.5658 ریال9:46:08
6.5655 ریال9:45:13
6.5657 ریال9:44:09
6.5666 ریال9:43:08
6.567 ریال9:42:12
6.5669 ریال9:41:09
6.5663 ریال9:40:10
6.5668 ریال9:39:11
6.5675 ریال9:38:09
6.5671 ریال9:37:08
6.5675 ریال9:36:12
6.569 ریال9:35:10
6.5682 ریال9:34:09
6.5684 ریال9:33:12
6.569 ریال9:32:09
6.5687 ریال9:31:09
6.569 ریال9:30:16
6.5692 ریال9:29:09
6.5696 ریال9:28:10
6.5693 ریال9:27:12
6.5684 ریال9:23:08
6.5683 ریال9:22:08
6.5678 ریال9:21:12
6.5672 ریال9:20:11
6.5669 ریال9:19:09
6.5666 ریال9:18:12
6.5673 ریال9:17:08
6.5672 ریال9:16:08
6.5673 ریال9:15:14
6.5676 ریال9:14:09
6.5679 ریال9:12:12
6.5682 ریال9:11:09
6.568 ریال9:10:11
6.5677 ریال9:09:12
6.5678 ریال9:08:09
6.568 ریال9:07:09
6.5677 ریال9:06:11
6.5673 ریال9:04:09
6.5675 ریال9:03:13
6.5679 ریال9:01:09
6.5682 ریال9:00:19
6.5679 ریال8:58:08
6.5676 ریال8:55:10
6.5679 ریال8:52:09
6.5683 ریال8:51:11
6.5685 ریال8:50:11
6.5683 ریال8:49:09
6.5682 ریال8:48:12
6.5679 ریال8:47:08
6.5685 ریال8:46:09
6.5682 ریال8:44:10
6.5679 ریال8:42:11
6.5676 ریال8:40:11
6.5675 ریال8:38:08
6.5674 ریال8:37:08
6.5676 ریال8:36:12
6.5679 ریال8:34:08
6.5681 ریال8:33:12
6.5682 ریال8:32:10
6.5685 ریال8:31:09
6.5689 ریال8:30:15
6.5686 ریال8:29:09
6.5681 ریال8:28:09
6.568 ریال8:27:11
6.5674 ریال8:26:08
6.5673 ریال8:25:10
6.5672 ریال8:24:12
6.5676 ریال8:23:09
6.5677 ریال8:22:09
6.5676 ریال8:21:12
6.5674 ریال8:20:11
6.5671 ریال8:18:12
6.567 ریال8:17:09
6.5671 ریال8:16:10
6.567 ریال8:14:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات