شاخص یاب

دلار / کرونا چک

  • نرخ فعلی:22.402
  • بالاترین قیمت روز:22.428
  • پایین ترین قیمت روز:22.391
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.415
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:22.42
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.018

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22.402 ریال5:07:13
22.4 ریال5:06:16
22.399 ریال5:05:14
22.404 ریال5:04:14
22.4 ریال5:03:17
22.391 ریال5:02:14
22.401 ریال5:01:15
22.402 ریال5:00:23
22.404 ریال4:58:12
22.395 ریال4:57:15
22.401 ریال4:56:13
22.407 ریال4:55:15
22.396 ریال4:54:17
22.407 ریال4:53:12
22.399 ریال4:52:12
22.409 ریال4:51:16
22.4 ریال4:50:16
22.399 ریال4:49:13
22.409 ریال4:48:17
22.407 ریال4:47:13
22.404 ریال4:46:13
22.398 ریال4:45:17
22.409 ریال4:44:11
22.407 ریال4:43:12
22.41 ریال4:42:16
22.411 ریال4:41:14
22.41 ریال4:40:15
22.412 ریال4:39:16
22.397 ریال4:38:13
22.404 ریال4:37:12
22.41 ریال4:36:16
22.409 ریال4:35:14
22.4 ریال4:34:15
22.409 ریال4:33:17
22.406 ریال4:31:13
22.41 ریال4:30:19
22.406 ریال4:29:12
22.407 ریال4:28:12
22.406 ریال4:27:15
22.409 ریال4:26:13
22.408 ریال4:25:14
22.403 ریال4:24:15
22.412 ریال4:23:12
22.404 ریال4:22:11
22.413 ریال4:21:16
22.412 ریال4:20:15
22.413 ریال4:19:12
22.411 ریال4:18:17
22.412 ریال4:17:12
22.41 ریال4:13:12
22.408 ریال4:11:13
22.413 ریال4:09:16
22.403 ریال4:08:14
22.413 ریال4:06:15
22.414 ریال4:05:13
22.415 ریال4:04:13
22.407 ریال4:03:17
22.419 ریال4:02:14
22.408 ریال4:01:15
22.42 ریال4:00:21
22.416 ریال3:59:13
22.418 ریال3:58:13
22.407 ریال3:57:16
22.419 ریال3:56:12
22.418 ریال3:55:13
22.419 ریال3:54:16
22.418 ریال3:53:12
22.413 ریال3:52:11
22.416 ریال3:51:15
22.404 ریال3:50:15
22.42 ریال3:49:13
22.415 ریال3:48:15
22.418 ریال3:47:12
22.419 ریال3:44:12
22.417 ریال3:41:12
22.416 ریال3:40:15
22.414 ریال3:39:16
22.415 ریال3:38:12
22.416 ریال3:37:13
22.414 ریال3:36:15
22.411 ریال3:35:13
22.414 ریال3:34:13
22.413 ریال3:33:16
22.414 ریال3:32:13
22.411 ریال3:30:20
22.412 ریال3:29:11
22.413 ریال3:20:14
22.417 ریال3:19:11
22.412 ریال3:18:16
22.413 ریال3:17:12
22.415 ریال3:16:13
22.418 ریال3:15:17
22.413 ریال3:13:12
22.415 ریال3:09:14
22.416 ریال3:07:12
22.417 ریال3:06:15
22.418 ریال3:05:12
22.417 ریال3:04:12
22.416 ریال3:03:16
22.415 ریال3:02:12
22.421 ریال3:01:13
22.413 ریال3:00:21
22.411 ریال2:59:12
22.412 ریال2:58:11
22.414 ریال2:57:15
22.408 ریال2:56:11
22.413 ریال2:55:12
22.423 ریال2:54:14
22.422 ریال2:53:11
22.423 ریال2:52:11
22.411 ریال2:51:15
22.425 ریال2:49:10
22.424 ریال2:48:14
22.425 ریال2:47:11
22.415 ریال2:45:16
22.416 ریال2:44:12
22.424 ریال2:43:11
22.418 ریال2:41:11
22.413 ریال2:31:12
22.416 ریال2:28:11
22.417 ریال2:27:14
22.423 ریال2:26:11
22.419 ریال2:25:12
22.421 ریال2:22:10
22.419 ریال2:20:13
22.424 ریال2:18:13
22.421 ریال2:17:11
22.425 ریال2:16:11
22.426 ریال2:15:17
22.421 ریال2:12:14
22.411 ریال2:11:11
22.421 ریال2:08:11
22.423 ریال2:04:13
22.421 ریال2:03:17
22.424 ریال2:02:13
22.42 ریال2:01:14
22.419 ریال1:58:11
22.418 ریال1:57:14
22.42 ریال1:56:12
22.419 ریال1:54:15
22.415 ریال1:52:11
22.418 ریال1:49:10
22.414 ریال1:48:15
22.418 ریال1:47:10
22.419 ریال1:46:10
22.414 ریال1:45:17
22.419 ریال1:44:10
22.415 ریال1:43:10
22.419 ریال1:42:13
22.415 ریال1:41:10
22.403 ریال1:40:13
22.425 ریال1:39:15
22.423 ریال1:38:10
22.419 ریال1:37:10
22.414 ریال1:36:14
22.412 ریال1:35:11
22.421 ریال1:34:11
22.428 ریال1:33:14
22.419 ریال1:32:11
22.418 ریال1:31:11
22.419 ریال1:29:10
22.418 ریال1:28:11
22.416 ریال1:27:13
22.42 ریال1:26:11
22.418 ریال1:25:11
22.417 ریال1:24:14
22.418 ریال1:23:10
22.417 ریال1:21:14
22.418 ریال1:19:10
22.417 ریال1:18:14
22.419 ریال1:17:10
22.42 ریال1:16:10
22.421 ریال1:15:15
22.424 ریال1:14:09
22.418 ریال1:12:13
22.416 ریال1:11:09
22.418 ریال1:10:12
22.411 ریال1:09:13
22.417 ریال1:07:10
22.416 ریال1:06:13
22.41 ریال1:05:10
22.418 ریال1:03:12
22.417 ریال1:02:10
22.416 ریال1:01:11
22.415 ریال0:59:09
22.416 ریال0:58:09
22.415 ریال0:57:13
22.414 ریال0:56:09
22.413 ریال0:55:10
22.417 ریال0:54:16
22.416 ریال0:52:09
22.415 ریال0:50:12
22.416 ریال0:49:10
22.408 ریال0:48:11
22.413 ریال0:47:09
22.412 ریال0:44:08
22.413 ریال0:43:09
22.406 ریال0:42:11
22.408 ریال0:41:09
22.398 ریال0:40:11
22.414 ریال0:37:09
22.413 ریال0:35:10
22.41 ریال0:33:11
22.418 ریال0:21:13
22.416 ریال0:09:13
22.414 ریال0:06:13
22.415 ریال0:03:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات