کالایاب
شاخص یاب

دلار / کرونا چک

  • نرخ فعلی:23.099
  • بالاترین قیمت روز:23.112
  • پایین ترین قیمت روز:23.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:23.102
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:23.104
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.099 ریال5:46:13
23.1 ریال5:45:16
23.097 ریال5:44:11
23.102 ریال5:38:15
23.103 ریال5:37:11
23.102 ریال5:36:14
23.1 ریال5:35:11
23.111 ریال5:34:11
23.098 ریال5:33:17
23.102 ریال5:32:10
23.099 ریال5:30:21
23.102 ریال5:28:13
23.112 ریال5:27:14
23.099 ریال5:26:09
23.098 ریال5:25:12
23.102 ریال5:23:10
23.104 ریال5:22:11
23.102 ریال5:20:11
23.112 ریال5:19:11
23.102 ریال5:17:09
23.099 ریال5:16:10
23.1 ریال5:14:10
23.099 ریال5:13:10
23.11 ریال5:12:15
23.096 ریال5:11:09
23.095 ریال5:10:13
23.099 ریال5:08:09
23.1 ریال5:06:13
23.099 ریال5:04:10
23.097 ریال5:03:14
23.102 ریال5:02:11
23.096 ریال5:01:13
23.099 ریال5:00:24
23.102 ریال4:59:09
23.097 ریال4:58:10
23.099 ریال4:57:13
23.096 ریال4:56:10
23.099 ریال4:55:11
23.097 ریال4:54:14
23.099 ریال4:53:10
23.096 ریال4:51:15
23.094 ریال4:50:13
23.096 ریال4:48:13
23.094 ریال4:47:10
23.093 ریال4:46:10
23.096 ریال4:45:14
23.094 ریال4:44:10
23.093 ریال4:43:10
23.091 ریال4:42:13
23.092 ریال4:38:10
23.098 ریال4:37:10
23.094 ریال4:36:13
23.097 ریال4:35:11
23.096 ریال4:34:10
23.099 ریال4:33:14
23.098 ریال4:32:10
23.096 ریال4:31:11
23.093 ریال4:30:20
23.094 ریال4:29:10
23.096 ریال4:27:15
23.093 ریال4:26:10
23.096 ریال4:25:12
23.097 ریال4:24:13
23.093 ریال4:20:11
23.094 ریال4:11:10
23.093 ریال4:01:14
23.09 ریال4:00:24
23.093 ریال3:55:11
23.09 ریال3:54:13
23.093 ریال3:48:13
23.094 ریال3:44:09
23.093 ریال3:41:10
23.094 ریال3:38:09
23.093 ریال3:37:10
23.094 ریال3:36:13
23.096 ریال3:35:10
23.094 ریال3:34:10
23.099 ریال3:33:13
23.094 ریال3:32:10
23.096 ریال3:30:18
23.094 ریال3:27:13
23.1 ریال3:26:09
23.094 ریال3:25:12
23.096 ریال3:24:13
23.106 ریال3:23:09
23.094 ریال3:22:10
23.093 ریال3:21:13
23.094 ریال3:20:11
23.093 ریال3:19:10
23.094 ریال3:18:14
23.093 ریال3:17:10
23.096 ریال3:16:10
23.092 ریال3:15:14
23.097 ریال3:14:09
23.093 ریال3:13:10
23.106 ریال3:12:14
23.105 ریال3:11:09
23.093 ریال3:10:12
23.096 ریال3:09:13
23.093 ریال3:06:13
23.092 ریال3:05:10
23.105 ریال3:04:11
23.096 ریال3:02:10
23.099 ریال3:01:13
23.093 ریال3:00:22
23.094 ریال2:59:09
23.093 ریال2:58:10
23.096 ریال2:57:14
23.094 ریال2:54:13
23.093 ریال2:53:09
23.096 ریال2:52:10
23.093 ریال2:51:13
23.099 ریال2:50:12
23.093 ریال2:49:10
23.094 ریال2:48:13
23.093 ریال2:47:09
23.094 ریال2:46:11
23.096 ریال2:45:14
23.107 ریال2:44:10
23.096 ریال2:43:11
23.094 ریال2:41:10
23.096 ریال2:40:14
23.108 ریال2:31:11
23.099 ریال2:26:09
23.097 ریال2:25:12
23.096 ریال2:24:13
23.094 ریال2:23:09
23.096 ریال2:22:10
23.101 ریال2:18:13
23.095 ریال2:17:09
23.099 ریال2:10:11
23.096 ریال2:09:12
23.099 ریال2:08:09
23.097 ریال2:07:09
23.096 ریال2:05:10
23.094 ریال2:04:10
23.096 ریال2:03:13
23.1 ریال2:02:11
23.102 ریال2:01:15
23.096 ریال2:00:24
23.097 ریال1:59:10
23.099 ریال1:57:14
23.096 ریال1:56:10
23.101 ریال1:55:12
23.11 ریال1:54:15
23.095 ریال1:53:09
23.097 ریال1:51:14
23.102 ریال1:49:11
23.1 ریال1:48:14
23.109 ریال1:47:09
23.099 ریال1:46:11
23.101 ریال1:44:09
23.1 ریال1:43:10
23.101 ریال1:42:14
23.108 ریال1:39:13
23.1 ریال1:38:09
23.102 ریال1:37:10
23.105 ریال1:36:15
23.103 ریال1:35:11
23.104 ریال1:34:10
23.101 ریال1:33:14
23.1 ریال1:32:09
23.099 ریال1:31:11
23.1 ریال1:30:19
23.099 ریال1:28:10
23.101 ریال1:27:14
23.099 ریال1:26:09
23.096 ریال1:25:12
23.094 ریال1:23:10
23.096 ریال1:22:10
23.093 ریال1:20:13
23.094 ریال1:19:10
23.092 ریال1:17:10
23.091 ریال1:15:16
23.092 ریال1:14:10
23.094 ریال1:13:10
23.096 ریال1:12:13
23.106 ریال1:11:10
23.101 ریال1:10:14
23.095 ریال1:09:15
23.101 ریال1:08:09
23.096 ریال1:06:13
23.097 ریال1:04:11
23.098 ریال1:03:14
23.097 ریال1:02:13
23.096 ریال1:01:18
23.098 ریال0:57:14
23.099 ریال0:56:10
23.102 ریال0:55:12
23.099 ریال0:54:13
23.1 ریال0:53:10
23.099 ریال0:52:10
23.1 ریال0:50:13
23.102 ریال0:48:14
23.098 ریال0:46:11
23.099 ریال0:44:09
23.098 ریال0:43:11
23.1 ریال0:42:14
23.101 ریال0:40:14
23.105 ریال0:37:10
23.104 ریال0:36:14
23.107 ریال0:35:10
23.104 ریال0:34:10
23.102 ریال0:32:10
23.099 ریال0:31:14
23.102 ریال0:30:20
23.1 ریال0:29:10
23.101 ریال0:28:10
23.102 ریال0:27:14
23.1 ریال0:26:10
23.107 ریال0:25:12
23.102 ریال0:22:11
23.104 ریال0:14:10
23.102 ریال0:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات