شاخص یاب

دلار / کرونا چک

  • نرخ فعلی:22.648
  • بالاترین قیمت روز:22.662
  • پایین ترین قیمت روز:22.611
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.64
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:22.641
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.007

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22.648 ریال8:03:20
22.649 ریال8:02:14
22.636 ریال8:00:25
22.65 ریال7:59:12
22.636 ریال7:58:12
22.637 ریال7:56:12
22.638 ریال7:54:17
22.639 ریال7:53:12
22.652 ریال7:52:13
22.651 ریال7:51:17
22.636 ریال7:50:15
22.635 ریال7:49:12
22.636 ریال7:48:17
22.633 ریال7:47:12
22.647 ریال7:46:12
22.633 ریال7:44:11
22.634 ریال7:43:12
22.635 ریال7:42:17
22.636 ریال7:41:13
22.634 ریال7:40:14
22.635 ریال7:38:12
22.636 ریال7:37:12
22.634 ریال7:36:17
22.633 ریال7:35:15
22.647 ریال7:34:11
22.633 ریال7:33:20
22.648 ریال7:32:17
22.634 ریال7:31:13
22.636 ریال7:30:21
22.635 ریال7:28:12
22.634 ریال7:27:16
22.633 ریال7:26:13
22.647 ریال7:25:13
22.633 ریال7:24:16
22.641 ریال7:23:14
22.633 ریال7:22:12
22.634 ریال7:21:18
22.633 ریال7:20:14
22.634 ریال7:18:15
22.635 ریال7:17:11
22.637 ریال7:16:12
22.635 ریال7:15:16
22.633 ریال7:14:10
22.635 ریال7:13:12
22.632 ریال7:12:16
22.631 ریال7:10:25
22.629 ریال7:09:15
22.63 ریال7:07:12
22.629 ریال7:06:15
22.63 ریال7:05:13
22.631 ریال7:03:17
22.628 ریال7:01:14
22.627 ریال7:00:24
22.628 ریال6:59:11
22.63 ریال6:58:11
22.629 ریال6:57:15
22.63 ریال6:56:11
22.629 ریال6:54:14
22.63 ریال6:53:11
22.628 ریال6:52:12
22.627 ریال6:51:16
22.639 ریال6:48:15
22.638 ریال6:47:11
22.626 ریال6:46:12
22.627 ریال6:45:15
22.639 ریال6:44:11
22.628 ریال6:42:16
22.641 ریال6:40:13
22.626 ریال6:37:10
22.625 ریال6:36:15
22.623 ریال6:33:17
22.622 ریال6:32:12
22.636 ریال6:31:12
22.622 ریال6:29:11
22.621 ریال6:28:11
22.62 ریال6:27:14
22.621 ریال6:26:11
22.62 ریال6:25:12
22.619 ریال6:24:15
22.626 ریال6:23:11
22.618 ریال6:22:40
22.634 ریال6:21:41
22.634 ریال6:21:22
22.62 ریال6:18:50
22.62 ریال6:18:37
22.618 ریال6:16:31
22.62 ریال6:16:29
22.619 ریال6:13:53
22.619 ریال6:13:49
22.625 ریال6:11:50
22.619 ریال6:10:14
22.634 ریال6:09:17
22.62 ریال6:08:11
22.626 ریال6:07:13
22.617 ریال6:06:16
22.618 ریال6:05:13
22.634 ریال6:03:38
22.615 ریال6:02:19
22.611 ریال6:01:15
22.613 ریال6:00:28
22.615 ریال5:59:11
22.617 ریال5:57:17
22.631 ریال5:56:13
22.619 ریال5:54:14
22.618 ریال5:51:15
22.633 ریال5:50:13
22.618 ریال5:49:13
22.619 ریال5:47:12
22.63 ریال5:46:10
22.629 ریال5:45:17
22.616 ریال5:44:10
22.63 ریال5:43:12
22.631 ریال5:41:12
22.618 ریال5:40:14
22.631 ریال5:39:15
22.617 ریال5:38:13
22.619 ریال5:37:12
22.617 ریال5:36:16
22.615 ریال5:35:14
22.627 ریال5:34:12
22.614 ریال5:33:19
22.615 ریال5:32:14
22.614 ریال5:31:15
22.615 ریال5:30:21
22.626 ریال5:29:11
22.613 ریال5:28:12
22.626 ریال5:27:16
22.614 ریال5:26:11
22.619 ریال5:24:17
22.621 ریال5:23:12
22.629 ریال5:22:12
22.636 ریال5:21:20
22.623 ریال5:19:12
22.62 ریال5:18:15
22.622 ریال5:17:12
22.635 ریال5:16:11
22.624 ریال5:15:16
22.623 ریال5:14:11
22.622 ریال5:13:13
22.624 ریال5:12:17
22.637 ریال5:11:11
22.624 ریال5:10:13
22.621 ریال5:08:10
22.634 ریال5:07:11
22.62 ریال5:06:14
22.633 ریال5:05:13
22.631 ریال5:04:11
22.619 ریال5:02:13
22.618 ریال5:00:23
22.621 ریال4:59:10
22.635 ریال4:58:10
22.636 ریال4:57:15
22.623 ریال4:56:10
22.62 ریال4:54:14
22.634 ریال4:53:10
22.621 ریال4:52:10
22.622 ریال4:51:15
22.626 ریال4:50:13
22.633 ریال4:48:14
22.628 ریال4:47:11
22.64 ریال4:46:11
22.628 ریال4:45:15
22.629 ریال4:44:10
22.627 ریال4:43:10
22.64 ریال4:42:15
22.626 ریال4:41:12
22.625 ریال4:40:12
22.624 ریال4:39:13
22.625 ریال4:38:10
22.624 ریال4:37:10
22.631 ریال4:36:15
22.63 ریال4:35:12
22.629 ریال4:34:11
22.639 ریال4:33:17
22.632 ریال4:32:13
22.626 ریال4:31:13
22.627 ریال4:30:20
22.629 ریال4:29:11
22.625 ریال4:28:12
22.626 ریال4:27:15
22.627 ریال4:26:12
22.636 ریال4:25:11
22.638 ریال4:24:14
22.642 ریال4:23:10
22.644 ریال4:22:11
22.643 ریال4:20:13
22.654 ریال4:17:10
22.643 ریال4:16:10
22.648 ریال4:15:16
22.642 ریال4:14:11
22.644 ریال4:13:12
22.643 ریال4:12:16
22.644 ریال4:11:10
22.655 ریال4:10:14
22.653 ریال4:09:14
22.654 ریال4:08:11
22.652 ریال4:07:11
22.643 ریال4:06:15
22.638 ریال4:05:12
22.636 ریال4:03:18
22.638 ریال4:02:14
22.634 ریال4:01:14
22.637 ریال4:00:23
22.638 ریال3:58:11
22.64 ریال3:56:11
22.639 ریال3:55:11
22.64 ریال3:53:10
22.637 ریال3:52:12
22.639 ریال3:51:15
22.649 ریال3:50:13
22.638 ریال3:49:11
22.64 ریال3:44:11
22.639 ریال3:43:10
22.643 ریال3:42:16
22.649 ریال3:41:11
22.639 ریال3:40:13
22.636 ریال3:39:14
22.65 ریال3:38:11
22.638 ریال3:37:11
22.64 ریال3:36:14
22.651 ریال3:35:11
22.648 ریال3:34:11
22.643 ریال3:33:17
22.657 ریال3:32:13
22.659 ریال3:31:13
22.647 ریال3:30:19
22.648 ریال3:28:11
22.657 ریال3:27:17
22.648 ریال3:26:10
22.658 ریال3:23:10
22.647 ریال3:21:17
22.657 ریال3:20:14
22.646 ریال3:16:10
22.645 ریال3:15:14
22.646 ریال3:12:16
22.657 ریال3:11:11
22.658 ریال3:10:12
22.647 ریال3:09:14
22.659 ریال3:08:11
22.658 ریال3:07:10
22.659 ریال3:06:14
22.652 ریال3:04:10
22.648 ریال3:03:18
22.658 ریال3:02:12
22.661 ریال3:01:16
22.649 ریال3:00:24
22.647 ریال2:59:10
22.659 ریال2:57:13
22.647 ریال2:56:10
22.659 ریال2:55:10
22.648 ریال2:52:10
22.661 ریال2:50:12
22.648 ریال2:49:10
22.653 ریال2:47:10
22.648 ریال2:46:10
22.649 ریال2:44:10
22.661 ریال2:42:14
22.66 ریال2:41:11
22.662 ریال2:40:12
22.648 ریال2:32:12
22.649 ریال2:31:13
22.648 ریال2:30:18
22.652 ریال2:29:09
22.651 ریال2:24:13
22.652 ریال2:22:11
22.659 ریال2:21:15
22.649 ریال2:17:09
22.652 ریال2:14:10
22.654 ریال2:13:09
22.648 ریال2:12:14
22.649 ریال2:11:11
22.657 ریال2:10:11
22.654 ریال2:08:09
22.652 ریال2:07:10
22.646 ریال2:03:17
22.647 ریال2:02:14
22.646 ریال2:00:26
22.644 ریال1:59:11
22.656 ریال1:58:10
22.643 ریال1:57:13
22.64 ریال1:56:10
22.642 ریال1:55:10
22.643 ریال1:54:14
22.644 ریال1:53:09
22.639 ریال1:52:12
22.644 ریال1:51:16
22.641 ریال1:48:14
22.64 ریال1:47:12
22.641 ریال1:46:10
22.661 ریال1:45:17
22.636 ریال1:43:10
22.639 ریال1:41:10
22.638 ریال1:40:12
22.639 ریال1:38:10
22.652 ریال1:37:09
22.656 ریال1:36:15
22.658 ریال1:35:13
22.652 ریال1:34:13
22.639 ریال1:33:18
22.659 ریال1:32:13
22.657 ریال1:31:13
22.643 ریال1:30:22
22.645 ریال1:28:11
22.654 ریال1:27:13
22.644 ریال1:25:12
22.654 ریال1:24:15
22.644 ریال1:23:12
22.658 ریال1:22:12
22.643 ریال1:21:17
22.644 ریال1:18:16
22.643 ریال1:17:12
22.656 ریال1:16:11
22.657 ریال1:15:16
22.653 ریال1:14:10
22.652 ریال1:13:12
22.644 ریال1:12:16
22.645 ریال1:11:12
22.644 ریال1:10:13
22.649 ریال1:09:14
22.643 ریال1:07:11
22.644 ریال1:04:10
22.642 ریال1:01:18
22.654 ریال1:00:22
22.644 ریال0:56:11
22.654 ریال0:55:12
22.653 ریال0:54:16
22.643 ریال0:53:10
22.642 ریال0:51:15
22.652 ریال0:48:13
22.643 ریال0:47:12
22.651 ریال0:45:15
22.64 ریال0:44:11
22.65 ریال0:43:13
22.651 ریال0:42:15
22.641 ریال0:41:12
22.65 ریال0:40:13
22.653 ریال0:39:13
22.639 ریال0:38:10
22.654 ریال0:35:12
22.64 ریال0:34:10
22.639 ریال0:33:12
22.641 ریال0:32:12
22.638 ریال0:31:12
22.649 ریال0:30:15
22.639 ریال0:29:10
22.652 ریال0:28:11
22.638 ریال0:27:12
22.648 ریال0:25:11
22.639 ریال0:24:12
22.64 ریال0:21:13
22.638 ریال0:20:12
22.639 ریال0:19:09
22.64 ریال0:18:15
22.639 ریال0:17:09
22.64 ریال0:15:15
22.641 ریال0:14:11
22.642 ریال0:13:11
22.641 ریال0:11:11
22.655 ریال0:10:12
22.641 ریال0:09:14
22.642 ریال0:08:10
22.654 ریال0:07:09
22.639 ریال0:05:12
22.64 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات